27 Stemming motie Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021,

te weten:

  • -de motie-Van Rooijen over een vaste rente van 2% tot de werkelijke transitie naar een nieuw pensioenstelsel (35570-XV, letter F).

(Zie vergadering van 14 december 2020.)

De voorzitter:

Dan zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst. Het woord is aan de heer Van Rooijen.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Ik wil de motie die ik gisteren heb ingediend over een vaste rente voor de komende zes jaar, de transitieperiode voordat het pensioenstelsel in werking treedt, aanhouden, omdat, anders dan ik had gedacht, de minister nog niet met het consultatiewetsontwerp van 200 pagina's, waar hij het gisteren over had, is gekomen, althans voor zover mij bekend.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Deze motie wordt van de stemmingslijst afgevoerd.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35570-XV, letter F) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven