Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 6

6 Stemmingen moties Wet natuurbescherming

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming), 

te weten: 

 • -de motie-Vos c.s. over het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving van de wet (33348, letter H); 

 • -de motie-Verheijen c.s. over de brede samenstelling van de besturen van de faunabeheereenheden (33348, letter I); 

 • -de motie-Meijer c.s. over diervriendelijke vormen van preventie of schadebestrijding (33348, letter K); 

 • -de motie-Dercksen c.s. over het aanhouden van de Wet natuurbescherming en deze te integreren in de Omgevingswet (33348, letter L); 

 • -de motie-Teunissen c.s. over afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats (33348, letter M); 

 • -de motie-Teunissen c.s. over het afzien van een categoriale vrijstelling voor het doden van beschermde dieren (33348, letter N); 

 • -de motie-Teunissen c.s. over een wettelijk kader voor het verbod op doden of verontrusten van dieren dat beter handhaafbaar is (33348, letter O); 

 • -de motie-Koffeman c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbescherming (33348, letter P); 

 • -de motie-Koffeman c.s. over de taak van de jachtopzichter (33348, letter Q); 

 • -de motie-Koffeman c.s. over het afhalen van de vos van de landelijke vrijstellingslijst (33348, letter R); 

 • -de motie-Koffeman c.s. over de vossenjacht (33348, letter S). 

(Zie vergadering van 8 december 2015.) 

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Financiën, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Er is mij verzocht, eerst de moties in stemming te brengen en als laatste het wetsvoorstel. Over één motie zal hoofdelijke stemming plaatsvinden. Als het zover is, zal ik dat aankondigen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

U kunt een stemverklaring over het gehele pakket geven. 

De heer Verheijen (PvdA):

Voorzitter. Die vraag wilde ik stellen. Ik wil in één keer een stemverklaring geven voor ons stemgedrag bij de moties H, P, R en S. 

Over motie H het volgende. Gezien de nadere uitleg van mevrouw Vos dat de motie behelst dat de regering toeziet op de vraag of de handhaving van de Wet natuurbescherming voldoende op orde is en zal komen, zullen we deze motie steunen. Ten aanzien van motie P van het lid Koffeman merk ik het volgende op. De PvdA-fractie steunt de in het wetsvoorstel vastgelegde verplichting om tot integrale benadering en afweging van vormen van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht te komen. Daarmee hebben wij inhoudelijke bezwaren tegen deze motie. Daarnaast wordt in het dictum van deze motie gevraagd om een novelle. Wij achten het staatsrechtelijk onjuist om als Eerste Kamer om een novelle te vragen, omdat we daarmee materieel het recht van amendement zouden claimen. Ook daarom steunen we deze motie niet. Over motie R van het lid Koffeman merk ik het volgende op. Inhoudelijk zijn we het eens met de benadering dat op termijn nadere verantwoordelijkheden inzake openstelling van de jacht en de vrijstellingenlijst aan de provincies kunnen worden overgedragen. Maar wij stellen vandaag vast dat de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel de vos bij motie heeft toegevoegd aan de vrijstellingslijst. Het is onwenselijk dat hier een patstelling zou ontstaan tussen beide Kamers. Aangezien het politieke primaat bij de Tweede Kamer ligt, zullen we de motie niet steunen. Ten slotte over motie S van het lid Koffeman het volgende. We constateren dat de regering het via een besluit van het Comité van Ministers van het Benelux-verdrag juridisch mogelijk heeft gemaakt dat toepassing wordt gegeven aan het gebruik van kunstlicht bij bestrijding van de vos. Bij brief van 11 december heeft de regering een nadere uiteenzetting gegeven dat er ten behoeve van populatiebestrijding en schade mogelijkheden zijn, mits goed onderbouwd en gemotiveerd en met toepassing van artikel 325, derde lid, waarin beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van methodes en toepassingsbereik. We zullen de motie daarom niet steunen. 

De voorzitter:

Eenieder die een stemverklaring wil afleggen, kan dit nu doen ten aanzien van alle moties. De heer Schnabel. 

De heer Schnabel (D66):

Voorzitter. Wij zullen als fractie van D66 met algemene stemmen steun geven aan de motie-Vos en de motie-Verheijen onder respectievelijk H en I. Geen steun zullen wij geven aan de andere moties, waarbij voor ons, net als voor de vorige spreker, een belangrijke overweging is dat de meeste van die moties naar hun inhoud zullen moeten leiden tot het indienen van een novelle bij de Tweede Kamer. In het kader van deze wet achten wij dat niet opportuun, waarbij ik aanteken dat één lid van onze fractie steun zal geven aan de motie onder P. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie steunt het wetsvoorstel. Wel zal een grote inspanning nodig zijn om de beschermingsniveaus op peil te doen zijn en te handhaven. Om die reden steunen wij de moties van de leden Vos onder H, Verheijen onder I en Teunissen onder M. De motie van het lid Dercksen onder L is onnodig, omdat de Wet natuurbescherming als geheel zal indalen in de Omgevingswet. De overige moties zijn vrijwel allemaal amenderingen op de wet. De Grondwetgever heeft dat recht aan dit huis onthouden. Daarom moet ook niet bij motie gevraagd worden, de wet op onderdelen te wijzigen. Derhalve stemmen wij tegen de moties K, N, O, Q, R en S, alsmede tegen de vraag om een novelle, verwoord in motie P. Wij verstaan het parlementaire gebruik ook zo dat een novelle door de regering moet worden aangeboden en niet door de Kamer gevraagd. 

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie heeft dezelfde bezwaren tegen een groot aantal moties, die de vorm hebben van een verkapt amendement: K, N, O, P, Q, R en S, als ik het goed heb. Alleen al om die staatsrechtelijke reden zijn wij tegen deze moties. Ik heb nog een paar toevoegingen, onder andere over de motie onder letter P over de jacht op de vijf soorten. Bij amendement is die ruimte door de Tweede Kamer ingebracht in de ontwerpwet. Als wij die wet terugsturen, valt niet te verwachten dat de Tweede Kamer hierop zal terugkomen. Dan ontstaat er een patstelling, met het risico dat er met de wet helemaal niets meer gebeurt. Dat is buitengewoon onwenselijk. 

In de motie onder letter L wordt gevraagd om de wet aan te houden. Wij hebben er ook kritische vragen over gesteld of de procedure om twee wetten naast elkaar te laten optrekken en pas dan te integreren, wel zo handig is. De staatssecretaris heeft echter helder en duidelijk gesteld dat deze wet ongewijzigd opgaat in de Omgevingswet, dus is er geen reden om deze wet aan te houden. 

Dan kom ik bij de motie van mevrouw Vos onder letter H over de handhaving. De handhaving is een expliciete verantwoordelijkheid voor de provincies. Zo staat het in de wet. Daar hoort ook de delegatie naar de gemeenten bij. In de motie wordt de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk gebruikt als kapstok om mogelijk de eindverantwoordelijkheid van de handhaving weer over te nemen van de provincie. Dat zou uit deze motie als dreiging meegenomen kunnen zijn. Dat vinden we geen goede gang van zaken. We hebben duidelijk gekozen voor decentralisatie, en daar moeten we niet weer een vorm van centralisme doorheen laten lopen. 

In de motie onder letter M wordt gesproken over een resultaatsverplichting, die vanuit de richtlijnen in de wet zou moeten worden meegenomen. Mijn fractie is van mening dat de motie een onjuiste uitleg bevat van de resultaatsverplichting, zoals die in Europese richtlijnen zit. Door dit door te vertalen naar afrekenbare doelstellingen voor provincies, dreigt er een bom onder het uitvoerende beheer te worden gelegd, omdat de provincies hoogstwaarschijnlijk de afrekenbaarheid zullen doorvertalen naar potentiële beheerders. Die beheerders, met name bij het agrarisch natuurbeheer, zullen wel oppassen om het risico van sancties aan te gaan als ze niet een harde greep hebben op alle voorwaarden die tot dat gunstige resultaat moeten leiden. Wij zullen dus ook tegen deze motie stemmen. 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Het is een hele serie moties, waarvan de meeste mij in principe wel sympathiek zijn. Tegen enkele heb ik echter bezwaar. De motie onder letter L van de heer Dercksen lijkt absoluut niet nodig; dat is bij vorige sprekers ook aan de orde gekomen. Het is van belang dat dit wetsvoorstel nu in werking kan treden. 

Voor zowel de motie onder letter H als die onder letter M geldt dat de volledige verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer in de wet bij de provincies wordt gelegd. Beide moties richten zich erop de provincies onmiddellijk weer onder curatele te stellen. Het is altijd het bezwaar tegen decentralisatie vanuit Den Haag geweest dat er onmiddellijk iets achteraan kwam. Laten we dat deze keer niet doen met zijn allen. 

Ik zie het probleem dat aangepakt wil worden met de motie onder letter O van mevrouw Teunissen, maar ik heb niet de illusie dat daar direct veel betere oplossingen voor zijn. Daar zal ik dus ook tegen stemmen. 

De voorzitter:

Ik stel voor, over de moties te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Vos c.s. (33348, letter H). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, de OSF en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Verheijen c.s. (33348, letter I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (33348, letter K). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dercksen c.s. (33348, letter L). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (33348, letter N). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie onder letter P (33348) van het lid Koffeman c.s. over een novelle om de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de Wet natuurbescherming. Er is om hoofdelijke stemming gevraagd. 

De heer Koffeman (PvdD):

We hebben de motie onder letter M overgeslagen. 

De voorzitter:

N? 

De heer Koffeman (PvdD):

En nog meer hoor ik. 

De voorzitter:

U hebt gelijk. Ik had het zojuist over de motie onder letter N en we hebben M en O overgeslagen. Ik ben een beetje heel wild bezig, geloof ik. Ja, wild, wild. 

(Hilariteit) 

De voorzitter:

Non-verbale communicatie komt niet in de Handelingen. Dat scheelt weer. 

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (33348, letter M). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (33348, letter O). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Over de motie onder letter P is, zoals eerder al gezegd, hoofdelijke stemming gevraagd. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33348, letter P). 

Vóór stemmen de leden: Vos, Van Weerdenburg, Wezel, Van Apeldoorn, Dercksen, Peter van Dijk, Don, Elzinga, Faber-van de Klashorst, Ganzevoort, Gerkens, Van Hattem, Ten Hoeve, Koffeman, Köhler, Kok, Kops, Kox, Lintmeijer, Markuszower, Meijer, Nagel, Prast, Van Rooijen, Ruers, Van Strien, Strik en Teunissen. 

Tegen stemmen de leden: Van de Ven, Verheijen, Vreeman, De Vries-Leggedoor, Atsma, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester, Flierman, De Graaf, De Grave, Hoekstra, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Van Kesteren, Knapen, Knip, Krikke, Kuiper, Martens, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent en Stienen. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 28 tegen 46 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33348, letter Q). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33348, letter R). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33348, letter S). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen.