Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 7

7 Stemming Wet natuurbescherming

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33348). 

(Zie vergadering van 8 december 2015.) 

De voorzitter:

Mevrouw Meijer, ik dacht dat ik er al mee klaar was, maar ik zie dat u nog een stemverklaring wilt afleggen, niet over de moties, maar over de wet. Ga uw gang. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

Mevrouw Meijer (SP):

Omdat we in deze Kamer niet zozeer het goede kunnen stichten als wel het kwade kunnen voorkomen, voelen wij ons genoodzaakt om tegen deze wet te stemmen. We vinden het meer stappen achteruit zetten en minder stappen vooruit. Daarom vinden wij het in zijn totaliteit een verslechtering, waaraan wij geen goedkeuring kunnen verlenen. Lokale overheden krijgen meer verantwoordelijkheden waarvan ze zelf zeggen dat ze er niet aan toe zijn. Flinke aantallen dieren en gebieden hebben minder bescherming en de koehandel over de jacht is natuurlijk iets wat in deze Kamer niet thuishoort. Wij vinden dat verwerpelijk. Dat bij elkaar maakt dat wij tegen deze moties stemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Meijer. U bedoelt te zeggen dat u tegen het wetsvoorstel stemt. U hebt gelijk; de moties hebben wij al gehad. 

Mevrouw Vos, gaat u uw gang. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Bij de behandeling van het wetsvoorstel heb ik deze wet een gemiste kans genoemd. Wij hadden met deze wet de plezierjacht willen uitbannen en grote stappen vooruit willen zetten in de bescherming van natuurgebieden, planten- en dierensoorten. Eerlijk gezegd, zijn wij kritisch op deze onderwerpen, zoals de bescherming van diersoorten en natuurlijk de plezierjacht, die blijft voortbestaan. Veel hangt af van een goede uitvoering en een intensieve handhaving. Wij zijn dan ook blij dat zojuist mijn motie op dat punt is aangenomen, maar ook dat de staatssecretaris duidelijk heeft gemaakt dat dit een hem aangelegen punt is, dat hij gaat monitoren. Dat de wet eind 2017 wordt geëvalueerd, vinden wij ook belangrijk. De wet biedt naast tegenvallers ook een aantal duidelijke pluspunten, zoals de intrinsieke waarde van de natuur, die uitgangspunt is, de versterking van de actieve bescherming van soorten en het opnemen van de bescherming van landschappen. Wij zijn inderdaad teleurgesteld rond de afzwakking van de plezierjacht, maar het wetsvoorstel betekent wel een lichte verbetering, omdat faunabeheerplannen verplicht worden bij alle jacht, en de faunabeheereenheden breder worden samengesteld, met onder meer maatschappelijke organisaties uit de natuur- en dierenbeschermingshoek. Wij zijn natuurlijk zeer blij met de aangenomen motie op dit punt. Ook heeft de staatssecretaris gezegd dat hij op dat punt stevig wil optreden. 

In de lastige afweging van voors en tegens is mijn fractie tot de conclusie gekomen dat alles overziend, ook gezien de parlementaire behandeling, deze wet een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Daarom zullen wij de wet steunen. 

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. De Wet natuurbescherming zou die naam niet mogen dragen. Het is op het gebied van natuurbescherming in alle opzichten een verslechtering. Het bijzondere feit doet zich voor dat de reden waarom een aantal fracties heeft besloten de wet te steunen, ondanks het feit dat de plezierjacht daarin carte blanche krijgt, voor hen gelegen is in het feit dat er verbeteringen zouden zijn op het gebied van natuurbescherming. Die verbeteringen zijn er niet. Dezelfde situatie heeft zich eerder in de geschiedenis voorgedaan. In 1996 beloofde de Partij van de Arbeid een einde aan de plezierjacht te maken, maar deed dat niet. In 1999 zeiden ze dat dit was om de VVD op andere terreinen mee te krijgen. Dat is nu weer het geval. Om die reden zullen wij tegen de wet stemmen. 

De heer Schnabel (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 zal met de grootst mogelijke meerderheid voor deze wet stemmen. Eén lid maakt een uitzondering om een reden die net ook door de heer Koffeman is genoemd. In de Wet natuurbescherming is een regeling opgenomen over het blijven bestaan van vrij bejaagbare soorten; van de plezierjacht dus. Voor dat lid is dit een zo zware overweging dat zij haar steun niet aan dit wetsontwerp kan geven. 

De voorzitter:

Ik zie dat verder niemand meer een stemverklaring wenst af te leggen. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF en D66, met uitzondering van het lid Prast, voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV en het lid Prast ertegen, zodat het is aangenomen.