Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 13, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 15 december 2015: 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (34300-I); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (34300-IIA); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (34300-IIB); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (34300-III); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (34300-IV); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (34300-V); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (34300-IX); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (34300-XII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (34300-XV); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (34300-XVIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (34300-A); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (34300-C); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (34300-J); 

b. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 15 december 2015: 

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33348); 

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het monitoren van de kwaliteit en effecten van de handhaving van de wet (33348, H); 

Motie van het lid Verheijen (PvdA) c.s. over de brede samenstelling van de besturen van de Faunabeheereenheden (33348, I); 

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over diervriendelijke vormen van preventie of schadebestrijding (33348, K); 

Motie van het lid Dercksen (PVV) c.s. over het aanhouden van de wet Natuurbescherming en deze te integreren in de Omgevingswet (33348, L); 

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over afrekenbare doelstellingen voor een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats (33348, M); 

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over het afzien van een categoriale vrijstelling voor het doden van beschermde dieren (33348, N); 

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een wettelijk kader voor het verbod op doden of verontrusten van dieren dat beter handhaafbaar is (33348, O); 

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over een novelle waarin de jacht op dieren zoals genoemd in de jachtlijst af te zonderen van de wet Natuurbescherming (33348, P); 

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over de taak van de jachtopzichter (33348, Q); 

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het afhalen van de vos van de landelijke vrijstellingslijst (33348, R); 

Motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over het verbieden van het gebruik van kunstlicht bij de vossenjacht (33348, S); 

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 14/15 december 2015: 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (34300-VII); 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (34300-B); 

d. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te doen plaatsvinden op 15 december 2015: 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs (34184); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34300-VIII); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 15 december 2015: 

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (34300-XVII); 

f. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 21/22 december 2015: 

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (34300-XVI); 

g. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 9 februari 2015: 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (33258); 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105); 

h. het plenaire beleidsdebat over internationale veiligheid te doen plaatsvinden op 17 mei 2015. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (34300-VI); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (34300-XIII). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 7 december 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van het lid Thieme van 6 november 2015 (griffienr. 158387); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2015 (griffienr. 158404); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 14 december 2015 (griffienr. 158395); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 15 december 2015 (griffienr. 158393); 

een, van alsvoren, ten geleide van de kabinetsappreciatie herziening nabuurschapsbeleid (griffienr. 158392); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2015 (griffienr. 158258.01); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake toekennen incidentele financiering taken Nationale ombudsman in Caribisch Nederland (griffienr. 158406); 

een, van de minister voor Wonen en Rijkdienst inzake huisvestingslasten Hoge Colleges van Staat (griffienr. 158397); 

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag OJCS-Raad 123 en 24 november 2015 (griffienr. 158390); 

een, van alsvoren, inzake stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet (griffienr. 158391); 

een, van de minister van Financiën, inzake kostenkaders AFM en DNB 2016 (griffienr. 158403); 

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake de Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de Richtlijn alcoholaccijns (griffienr. 158396); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota (griffienr. 158407); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer (griffienr. 158409); 

een, van alsvoren, inzake monitoringsrapportage NSL 2015 (griffienr. 158416); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake herziening WML en verbod op inhoudingen (griffienr. 158399); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete (griffienr. 158415). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van E.G., inzake nieuwsbericht dat aansluit bij de bevindingen van de commissie Oosting (griffienr. 158410). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van Stichting OOP te D.H., inzake renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.03). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van L.M.J. v.d. B. te D., inzake Natuur- en Faunawetgeving (griffienr. 157835.24). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van L., inzake eigen bijdrage (griffienr. 158389). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.