Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633348 nr. Q

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Q MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de wet de jachtopzichter definieert als degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten,

overwegende, dat in deze definitie sprake kan zijn van conflicterende belangen, bijvoorbeeld wanneer de jachthouder tevens werkgever is van de jachtopzichter,

overwegende, dat zulks de handhaafbaarheid van de wet niet ten goede komt,

verzoekt de regering de jachtopzichter de enkelvoudige taak toe te kennen van buitengewoon opsporingsambtenaar, belast met de opsporing van de hij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Meijer

Teunissen

Vos

Köhler

Lintmeijer