Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 17

17 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs) (33472);

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) (33590);

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg) (33674);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begroting) (33780).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 28 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2013, 122 en Trb. 2013, 199), alsmede een toelichtende nota bij het Verdrag (griffienr. 153934);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 15 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya-Kuala Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (Trb. 2011, 130), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 153933);

een, van alsvoren, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening capaciteitsbeleid binnenvaartvloot (griffienr. 153922);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 25 april 2013 te Brussel tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg (Trb. 2013, 91), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 153930);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake artikel 100-brief MINUSMA (griffienr. 153929);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Ecofin Begrotingsraad van 11 november en voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 14 en 15 november 2013 te Brussel (griffienr. 153913);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake Rijksstructuurvisie Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding (griffienr. 153925);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg (griffienr. 153935);

een, van alsvoren, inzake kennisgeving van bekrachtiging als bedoeld in artikel 87, tweede lid, van de Grondwet van 1 oktober 2013, houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (33341)(griffienr. 152757.05).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet van de Koning, houdende bekrachtiging door Zijne Majesteit de Koning van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 153939);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 4 november 2013 aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de begroting 2014 Nationale Politie (griffienr. 153932);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 4 november 2013 aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Defensie (griffienr. 153931);

een, van de Nationale Ombudsman, ten geleide van de rapportbrief over de uitvoeringspraktijk van de WOTS (griffienr. 153937).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van F.S.Y. te S., inzake reactie op "Eerste Kamer en Europa" (begrip: EVRM) (griffienr. 153926).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken;

een, van dr. M.V.M.L., inzake afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33687) (griffienr. 153862.03);

een, van dr. M.V.M.L., inzake Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (griffienr. 153862.02).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.v.d.W. te G., inzake bezuinigingen aanvullende pakketten zorgverzekering(en) in combinatie met bezuinigingen op buitengewone lasten t.g.v. ziekte of handicap (griffienr. 153915).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.