Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (33441),

en over:

  • - de motie-Koffeman c.s. over het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (33441, letter F);

  • - de motie-Koffeman c.s. over een gunstige staat van instandhouding voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitats (33441, letter G).

(Zie vergadering van 5 november 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Met dit wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een landelijk dekkend natuurnetwerk, de ecologische hoofdstructuur, overgeheveld naar de provincies. Mijn fractie acht een landelijk dekkend netwerk van natuur, met noodzakelijke verbindingen die de provinciegrenzen overschrijden, een nationaal belang, waarvoor het Rijk de eindverantwoordelijkheid dient te dragen, ook vanuit het internationale belang van de natuur in Nederland en de internationale verplichtingen. In onze visie stelt het Rijk de kaders en draagt het de eindverantwoordelijkheid, zodat de nationale en internationale belangen geborgd zijn. Wij achten deze borging in het wetsvoorstel onvoldoende. Bovendien gaat deze decentralisatie samen met een enorme bezuiniging op de natuur en zal zeker ook in de komende twee jaar een ongekende bezuiniging plaatsvinden. Hiermee wordt de ecologische hoofdstructuur definitief gekortwiekt en wordt een beleid ingezet op basis waarvan ook in de toekomst niet wordt voldaan aan voldoende bescherming van kwetsbare en belangrijke natuur in Nederland. De fractie van GroenLinks zal daarom tegenstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en D66 voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, de SP en GroenLinks ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33441, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, D66, de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, het CDA, de SGP en de PvdA ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33441, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, D66, de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PVV, de VVD, het CDA en de SGP ertegen, zodat zij is verworpen.