Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 9

9 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) (33590).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Frijters-Klijnen (PVV):

Mevrouw de voorzitter. Het doel van dit wetsvoorstel is om de jeugd te ontmoedigen te gaan roken. Dit doel ondersteunen wij van harte, maar de vraag is of deze wet hieraan bijdraagt. De PVV-fractie vindt van niet. Uit de Monitor tabaksverstrekking jongeren 2009 van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat minderjarigen, als zij een poging doen om tabak te kopen, bijna altijd daarin slagen. Dit werd ook door de Raad van State opgemerkt in zijn advies. Het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens laat op dit moment te wensen over. Derhalve heeft onze fractie grote twijfel over de handhaafbaarheid. Is een leeftijdsgrens überhaupt wel effectief? De praktijk wijst uit dat de in 2003 ingevoerde leeftijdsgrens niet heeft geholpen. Het aantal rokers daalt wel, maar dat komt door voorlichting en ontmoedigingsbeleid, een effectieve aanpak waar onze fractie wel achter staat. Vooral in deze Kamer moeten wij waken voor symboolwetgeving; wat niet gaat werken, moeten wij niet laten passeren. Dit is, na de verhoging van de alcoholleeftijd, alweer een voorbeeld van symboolwetgeving en de kans bestaat dat het verbodenvruchteffect het enige is wat overblijft van de maatregel. Dit is reden voor onze fractie om tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV en D66 ertegen, zodat het is aangenomen. Bien étonnés de se trouver ensemble.