Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 16

16 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen van de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbeleid) (33441);

Motie van het lid Koffeman c.s. over het realiseren van de ecologische hoofdstructuur (33441, F);

Motie van het lid Koffeman c.s. over een gunstige staat van instandhouding voor in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn bestreken soorten en habitats (33441, G);

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33475);

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische raad (33481);

Motie van het lid Kuiper c.s. over het budget voor levensbeschouwelijke programma's (33541, E);

Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten) (33590);

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 12 november 2013:

Regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel) (33553);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 18 november 2013 onder voorbehoud (i.p.v. 12 november 2013):

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (33192);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 november 2013 i.p.v. 12 november 2013:

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33253);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 3 december 2013 o.v.:

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) (33493);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 14 januari 2014:

Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) (32402).