Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 6

6 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33475).

(Zie vergadering van 5 november 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Tijdens het debat over de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen waande ik mij af en toe in het parlement van een ander land, een land waar derdelanders relatief eenvoudig mogen verblijven om er te werken en aanspraak te maken op voorzieningen. Hoe anders is de realiteit in ons land. De voorwaarden voor tewerkstellingsvergunningen zijn bijzonder streng, zelfs zo streng dat sommige sectoren nu al problemen hebben met het voorzien in vacatures. Met het economisch herstel en de vergrijzing in de toekomst zal dit een nijpend probleem worden. Het kabinet zit daar niet mee, heeft geen visie en scherpt de regels nog verder aan. Op mijn herhaaldelijk gestelde vragen waarom werkgevers en werknemers zelfs na drie positieve arbeidsmarkttoetsen nog steeds twee jaar extra in onzekerheid moeten verkeren, met alle gevolgen voor de integratie van dien, heeft de minister niet geantwoord. Hij heeft daar dus geen antwoord op, is de conclusie van mijn fractie. Dat weerhoudt hem toch niet van het uitvoeren van een irrationeel, restrictief voorstel uit het Rutte I-tijdperk. De GroenLinksfractie werkt daar niet aan mee en zal derhalve tegenstemmen.

De heer Terpstra (CDA):

Voorzitter. Onze fractie heeft lang geworsteld met de vraag of deze wet wel nodig is, gelet op het feit dat het aantal vergunningen voor werknemers buiten de EU drastisch daalt, maar de minister heeft in het debat terecht erop gewezen dat het met deze wet ook mogelijk wordt gemaakt om misstanden beter te bestrijden. Tevens heeft de minister toegezegd dat het UWV maatwerk zal blijven leveren indien ondernemingen voor een deel afhankelijk zijn van werknemers buiten de EU. Op grond van deze argumentatie zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de SP, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66 en GroenLinks ertegen, zodat het is aangenomen.