Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 8

8 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (33541),

te weten:

  • - de motie-Kuiper c.s. over het budget voor levensbeschouwelijke programma's (33541, letter E).

(Zie vergadering van 5 november 2013.)

De voorzitter:

De heer Kuiper heeft het woord gevraagd.

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Mede namens de andere indiener, mevrouw De Vries van het CDA, houd ik de motie aan. De reden hiervoor is dat wat met de motie wordt beoogd, op dit ogenblik wordt besproken door de staatssecretaris. Hij voert daarvoor gesprekken met de NPO en zal ons daarover berichten. In afwachting daarvan lijkt het ons goed om de motie aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kuiper stel ik voor, zijn motie (33541, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.