Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 7, item 7

7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische Raad (33481).

(Zie vergadering van 5 november 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD):

Voorzitter. Ik leg deze stemverklaring af mede namens de fracties van het CDA, GroenLinks, de SGP en de OSF. Met inachtneming van de toezeggingen van de minister dat hij ten eerste bereid is om twee jaar na inwerkingtreding de wet te evalueren en dat hij zich ten tweede niet zal beperken tot de evaluatie van de financiering uit het Algemeen werkloosheidsfonds, maar ook zal nagaan wat er naast financiering uit deze middelen voor alternatieven zijn, kunnen de genoemde fracties instemmen met het wetsvoorstel.

De heer Kok (PVV):

Voorzitter. Bij de omvorming per 2013 van de Kamers van Koophandel en de keuze voor een andere wijze van financiering daarvan is kennelijk over het hoofd gezien dat de financiering van de SER, tot dan bekostigd uit opslagen op de bijdragen aan de Kamers van Koophandel, tegelijkertijd zal wegvallen. Het kabinet stelt middels onderhavig wetsvoorstel voor om deze omissie op pragmatische wijze te herstellen door te kiezen voor financiering uit het Algemeen werkloosheidsfonds, het Awf. De fractie van de PVV is van oordeel dat het Awf ten principale, namelijk zijnde financier van werkloosheidsuitkeringen, niet oneigenlijk gebruikt kan worden voor financiering van de SER, zelfs niet "als eenvoudige, praktische en in tijd begrensde oplossing". Er wordt op die manier buiten het doel van het Awf getreden, nog afgezien van het feit dat het Awf op dit moment een fors negatief saldo kent. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet niet tijdig met een meer zorgvuldige en structurele oplossing voor dit voorzienbare probleem is gekomen. Het lijkt mijn fractie ten slotte zinvol om in het kader van de voorgenomen herziening van de adviesraden de positie en functie van de SER kritisch te bezien op toegevoegde waarde. De fractie van de PVV zal tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.