Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 12, item 23

23 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voostellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (33750-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (33750-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (33750-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (33750-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (33750-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (33750-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (33750-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (33750-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (33750-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (33750-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (33750-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (33750-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (33750-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (33750-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (33750-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (33750-XVIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (33750-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (33750-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (33750-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (33750-F);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (33750-H);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (33750-J);

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (33773);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) (33777);

Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II) (33819).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 3 december 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden op vragen van de leden Van Raak, Pechtold en Van Ojik van 29 december 2013 (griffienr. 154098);

een, van alsvoren, inzake KB wijziging Besluit instelling Nationaal Comité Inhuldiging (griffienr. 154099);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2014 (griffienr. 154053);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en vaststelling van het algemeen Postverdrag en van het Verdrag inzake postale financiële diensten; Doha, 11 oktober 2012 (griffienr. 154065);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 5 september 2013 te Tblisi tot stand gekomen Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (Trb. 2013, 215), alsmede een toelichtende nota bij het Protocol (griffienr. 154064);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Wijziging richtlijn EU ETS luchtvaart (griffienr. 154054);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling over vuurwapens en de interne veiligheid van de EU (griffienr. 154089);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van Bijlage I bij de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR), Genève, 15 november 2013 (griffienr. 154115);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake beantwoording feitelijke vragen inzake Artikel 100 brief over Nederlandse bijdrage aan de UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (griffienr. 153929.01);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het kabinetsstandpunt Evaluatiecommissie Hoekstra (griffienr. 154094);

een, van alsvoren, inzake Regelgevingsmonitor 2013 (griffienr. 154124);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake WODC onderzoek het onbepaald laten van het geslacht (griffienr. 154102);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (griffienr. 154092);

een, van alsvoren, inzake consultatie betreffende uitwerking nadere richtlijnen voor datasets, licenties en tarieven in het kader van de richtlijn hergebruik van overheidsinformatie (griffienr. 154093);

een, van de alsvoren, inzake reactie op de adviezen van het CRM (griffienr. 154117);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van een brief aan de Tweede Kamer betreffende de evaluatie van de wet Versterking besturing (griffienr. 154128);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Evaluatie Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland -2012/2013 (griffienr. 154081);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 22 november 2013 te Brussel (griffienr. 154067);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 9 en 10 december 2013 te Brussel (griffienr. 154087);

een, van alsvoren, inzake consultatie nucleaire aansprakelijkheid (griffienr. 154114);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van jaarstukken 2012 Staatsbosbeheer (griffienr. 154066);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake consultatie voorontwerp wet pensioencommunicatie (griffienr. 154097).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief van 2 december 2013 aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begrotingen 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (griffienr. 154090).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.J.P. d. V. te A., inzake artikel in de Amigoe di Aruba (griffienr. 154122).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van P.F. te V., inzake godslastering is een misdaad in Nederland (griffienr. 151952.01);

een, van I.L., inzake grijs gebied Wet van Dam (griffienr. 154125).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van R.v.K., inzake LPG oldtimer (griffienr. 151564.31);

een, van H.v.D., inzake oldtimer kampeerauto (griffienr. 151564.32);

een, van R.T.G.J.S. te G., inzake wegenbelasting oldtimers (griffienr. 151564.30);

een, van M.K., inzake de invoering van MRB (griffienr. 151564.33);

een, van P.T., inzake alsvoren (griffienr. 151564.36);

een, van F.L.T., inzake alsvoren (griffienr. 151564.37);

een, van J.O., inzake alsvoren (griffienr. 151564.38);

een, van J.A.H.v.d.B. te W., inzake bezwaarschrift tegen de Belastingdienst (griffienr. 151564.40);

een, van B.R. te F., inzake oldtimerbelasting (griffienr. 151564.41);

een, van P.J.M.R., inzake alsvoren (griffienr. 151564.42);

een, van Y.Ph.T., inzake mrb (griffienr. 151564.43);

een, van H.v.B. te R., inzake AOW en oldtimer (griffienr. 151564.45);

een, van H.V., inzake uitstel oldtimer belasting (griffienr. 151564.44);

een, van R.T.d.V., inzake oldtimerregeling (griffienr. 151564.46);

een, van J.A., inzake oldtimer politie bus (griffienr. 151564.47);

een, van C.J.P. H., inzake wegenbelasting oldtimers (griffienr. 151564.48);

een, van N.H., inzake overgangsregeling oldtimers (griffienr. 151564.39.

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van C.B., inzake alcoholslotwet (griffienr. 153982.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van C., inzake alcoholslot (griffienr. 153982.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening, voor Veiligheid en Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van R.G. te A., inzake de slimme meter en de verplichting ertoe (griffienr. 1347696.10).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van R.J. te H., inzake artikel Nederlands dagblad wajonger goedkope arbeidskracht (griffienr. 154082).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.O., inzake de jeugdwet (33684) (griffienr. 154051);

een, van fam. D., inzake help merel (griffienr. 153978.24);

een, van N.d.V., inzake alsvoren (griffienr. 153978.25);

een, van P.d.G., inzake alsvoren (griffienr. 153978.26).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.