Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 12, item 7

7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (33243).

(Zie vergadering van 3 december 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. De fractie van de SP in de Tweede Kamer heeft tegen dit wetsvoorstel gestemd omdat zij vond dat er een devaluatie van het begrip "professionele standaard" in was verwerkt, waardoor de professionele autonomie op de tocht kwam te staan. Met de toezegging van de minister dat de term "professionele standaard" bewaard blijft voor de WGBO en dat het Zorginstituut Nederland de term "kwaliteitsstandaard" zal bezigen, zijn wij content. We zullen daarom voor de wet stemmen, wat niet wegneemt dat onze houding ten opzichte van het instituut zeer kritisch zal blijven op de punten kosteneffectiviteit en de rol van de zorgverzekeraars.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en het aanwezige lid van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.