16 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Justitie te doen plaatsvinden op 24 mei 2011 in plaats van op 17 mei 2011:

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming (32015);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende raming door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 24 mei 2011:

Raming der voor de Eerste Kamer in 2012 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (XCII, A);

c. de stemmingen over de volgende moties te doen plaatsvinden op 24 mei 2011:

Motie van het lid Tan c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden voor een wetsvoorstel identiteitsmanagement met rechten en plichten van individuele burgers (31051, C);

Motie van het lid Franken c.s. over criteria in het geval van nieuwe wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is (31051, D);

Motie van het lid Koffeman c.s. over de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen (32474, G);

Motie van het lid Slager c.s. over een verbod op het gebruiken van vangkooien bij de bestrijding van muskusratten (32474, H);

d. de stemming over de volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 24 mei 2011:

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer (32424);

e. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 mei 2011:

Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (32465);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 mei 2011:

Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen (32134).

Naar boven