17 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (32316).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van zijn brief d.d. 12 mei 2011 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Jaaroverzicht Koninklijk Huis (griffienr. 148508);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling beleid EU t.a.v. ITU-Wereldradioconferentie 2012 (griffienr. 148536);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer inzake behandeling motie-Dijksma over parkeerbeleid (griffienr. 148501);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag 2010 College voor Examens (griffienr. 148514);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag 2010 van de Erfgoedinspectie (griffienr. 148542);

een, van de minister van Defensie, inzake oprichting Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek NLDA (griffienr. 148523);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake de ministeriële regeling van de Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas (griffienr. 148500);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het jaarverslag 2010 (griffienr. 148505);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers) (griffienr. 148504);

een, van alsvoren, inzake overheveling geriatrische revalidatiezorg (griffienr. 148539);

een, van alsvoren, inzake aanwijzing prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven farmaceutische zorg (griffienr. 148537).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, inzake de opmars van het pgb (griffienr. 148516).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van K.V., inzake "ben ik nu oplichter of de BSO" (griffienr. 148531).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van P.H. te R., inzake het wonen in een duurder huis (griffienr. 148306.12).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie;

een, van L.v.B. en anderen, inzake de A4 Midden-Delfland (griffienr. 148534).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van SVB te U., inzake bezwaarschrift met betrekking tot KOB (griffienr. 147837.42).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van dhr. L., inzake bronheffing CVZ (griffienr. 148493);

een, van J.R., inzake ziekenhuis Vlissingen (griffienr. 148489).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven