Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132474 nr. G

32 474 Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusratten en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

G MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 17 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de bestrijding van muskusratten 34 miljoen euro per jaar kost,

constaterende, dat volgens het Handboek muskusrattenbestrijding geen sprake is van schade door muskusratten aan zeedijken,

constaterende, dat het kabinet aangeeft dat een substantieel deel van de gemaakte kosten betrekking heeft op het voorkomen van ongemakken voor de primaire sector,

verzoekt de regering helder inzicht te geven in de reële toerekening van kosten met betrekking tot de muskusrattenproblematiek voor wat betreft bescherming van dijken in relatie tot andere, uitgesplitste doelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman

Peters

Slager

Reuten

Strik