8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

Devoorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het Hoogwaterbeschermingsproject (32698, nr. 1).

Voorts stel ik voor, te stemmen over de aangehouden motie-Schouw (21501-20, nr. 509).

Ik stel voor, de stemmingen over wetsvoorstel 32196 (Wijziging van de Geneesmiddelenwet) en wetsvoorstel 32261 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg) van de stemmingslijst van vandaag af te voeren.

Op verzoek van het lid Thieme stel ik voor, haar motie op stuk 32500-V, nr. 115 opnieuw aan te houden.

Op verzoek van het lid Koşer Kaya stel ik voor, haar motie op stuk 32500-XV, nr. 40 opnieuw aan te houden.

Op verzoek van het lid Ortega-Martijn stel ik voor, haar motie op stuk 32500-XV, nr. 47 opnieuw aan te houden.

Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het verslag van het algemeen overleg over de ov-chipkaart van 17 maart, met als eerste spreker het lid Bashir.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Devoorzitter:

Het woord is aan de heer Van Beek als voorzitter van de vaste commissie voor Defensie.

De heerVan Beek (VVD):

Voorzitter. De commissie voor Defensie vergadert vanmiddag om 18.00 uur met minister Hillen over de inzet van de vessel protection detachments op maritieme transporten ter bescherming tegen piraterij. Wij hopen er met de minister uit te komen, maar het zou kunnen voorkomen dat dat niet zo is en dat er behoefte is aan een VAO met stemmingen. Aangezien de eerste schepen morgen vertrekken, zou het enige moment waarop dit nog zou kunnen vanavond zijn. De inspanning van de commissie, en naar ik hoop ook van de minister, is erop gericht om dat moment te vermijden, maar ik wil dit wel bij u neerleggen.

Devoorzitter:

Ik neem aan dat u allen goed hebt opgelet en nota hebt genomen van het feit dat er vandaag wellicht nog een tweede keer moet worden gestemd. Dat zal dan rond de klok van 20.00 uur zijn. Dat zullen wij dan ook meteen op dat moment doen, dus het niet uitstellen tot later. Dank voor deze vooraankondiging.

Het woord is aan mevrouw Hachchi.

MevrouwHachchi (D66):

Voorzitter. Namens de fractie van D66 vraag ik een debat aan met de minister van Defensie. Aanleiding hiervoor zijn twee artikelen, een uit De Telegraaf van 18 maart 2011 over integriteitsschendingen aan boord van een van Hare Majesteits schepen, en een uit de Volkskrant van 19 maart 2011 over recente uitspraken van de Nationale ombudsman over integriteitsonderzoeken bij Defensie. De ombudsman veegt de vloer aan met de onderzoeken die Defensie zelf doet.

Wij hebben met de minister gedebatteerd over integriteitsschendingen bij Defensie, die de minister afdeed als incidenten. Hij gaat voor de zoveelste keer zelf een onderzoek starten. Mijn fractie heeft aangegeven dat de tijd dat Defensie zelf onderzoekt echt voorbij is.

Devoorzitter:

Wat stelt u voor?

MevrouwHachchi (D66):

De genoemde artikelen tonen aan dat de deuren en ramen ook echt open moeten. Ik stel voor dat wij hierover een debat met de minister voeren.

De heerBosman (VVD):

Defensie heeft al een groot onderzoek aangekondigd. Dat wordt gedaan door een externe organisatie. Het is zonde om nu iedere keer weer opnieuw allerlei onderzoeken te gaan doen, terwijl er een groot onderzoek loopt. Dus geen steun van de VVD-fractie.

De heerEl Fassed (GroenLinks):

De GroenLinksfractie steunt het voorstel.

Devoorzitter:

Dan is er nog niet voldoende steun voor een debat, noch voor een spoeddebat.

Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heerVan Gerven (SP):

Voorzitter. Gisteravond was er een vervolguitzending van het programma Radar over een disfunctionerende orthopeed, door wie 300 patiënten ernstig tot zeer ernstig beschadigd zijn. Tenminste drie collega-artsen, die circa 50 patiënten gezien hebben, wisten daarvan, maar hebben niet gehandeld, waarmee zij de gedragscode van artsen om misstanden te melden en aan te pakken hebben geschonden. Ik wil daarover een debat met de minister van Volksgezondheid.

MevrouwLodders (VVD):

De VVD wil voorstellen om de minister middels een brief om een reactie te vragen op deze uitzending, want tijdens de behandeling van de Wet BIG heeft zij aangegeven dat zij het tuchtrecht tegen het licht zou willen houden. Volgens mij past dit daarin. Dan kunnen wij naar aanleiding van de brief een debat inplannen als dat nodig zou zijn.

MevrouwBruins Slot (CDA):

De CDA-fractie steunt het voorstel van de VVD.

MevrouwVoortman (GroenLinks):

GroenLinks steunt het voorstel van de heer Van Gerven.

MevrouwKuiken (PvdA):

Ook de PvdA-fractie steunt het verzoek van de heer Van Gerven.

MevrouwDijkstra (D66):

We steunen het verzoek ook, maar wij zouden eerst graag een brief ontvangen.

MevrouwGerbrands (PVV):

Voorzitter. Steun voor een brief.

Devoorzitter:

Mijnheer Van Gerven, u hebt nog geen meerderheid voor een normaal debat. U hebt wel ruime steun voor een brief. U kunt dan altijd terugkomen om alsnog te verzoeken om een debat.

De heerVan Gerven (SP):

Dank voor de brede steun. Wij zullen eerst de brief van de minister afwachten en daarna eventueel terugkomen om te verzoeken om een debat.

Devoorzitter:

Dank u zeer.

Het woord is aan mevrouw Thieme.

MevrouwThieme (PvdD):

Voorzitter. De aanwijzingen dat het slecht gesteld is met de bestuurlijke integriteit bij de verlening en de handhaving van vergunningen voor de veesector stapelen zich op. Hadden wij het eerst over het onder de pet gehouden KLPD-rapport uit 2003, waarin gesproken wordt over de verwevenheid van de politiek en de veesector, nu hebben wij het programma van ZEMBLA van afgelopen zaterdag waarin gesproken wordt over het gebrek aan bestuurlijke integriteit. Mede in het licht van de vestigingen van de megastallen en het feit dat de burgers nauwelijks meer inspraak hebben ...

Devoorzitter:

Wat stelt u voor?

MevrouwThieme (PvdD):

Mede namens de fracties van de PvdA en de SP stel ik voor om een spoeddebat te voeren met de minister van BZK en de staatssecretaris van EL&I.

Devoorzitter:

Dan hebt u genoeg steun voor een spoeddebat.

De heerKoopmans (CDA):

Voorzitter. Het lijkt mij dan het verstandigst dat het kabinet een brief stuurt met daarin een feitenrelaas en een overzicht van de manier waarop in het verleden de procedures rondom de besluitvorming, inclusief hetgeen in de uitzending specifiek aan de orde is geweest, verlopen zijn. Hierbij moet ingegaan worden op de vraag wie wat wanneer wist.

MevrouwSnijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. Namens de VVD-fractie sluit ik mij daarbij aan. Een en ander heeft zich volledig op gemeentelijk terrein afgespeeld en stond dus op afstand van ons. Het lijkt mij dan ook goed dat de minister van Binnenlandse Zaken daarop ingaat.

De heerVan Gerven (SP):

Voorzitter. Ik heb nog een aanvulling, want dit spoeddebat is mede namens ons aangevraagd. Kan het kabinet er ook voor zorgen dat er een moratorium geldt op megastallen en uitbreidingen, mede naar aanleiding van de uitzending die wij hebben gezien?

MevrouwThieme (PvdD):

Om te voorkomen dat die brief heel erg wordt toegespitst op de incidenten zoals genoemd in het ZEMBLA-programma, wil ik graag een brede brief over de bestuurlijke integriteit, waarbij ook het KLPD-rapport uit 2003 over de verwevenheid tussen het bestuur en de veesector wordt meegenomen. Ik wil mij verder graag aansluiten bij wat mijn collega Van Gerven van de SP-fractie aangaf. De staatssecretaris zegt dat hij het opleggen van een moratorium op de megastallen overlaat aan provincies en gemeenten. Gezien het gebrek aan bestuurlijke integriteit, kan dit weer op losse schroeven komen staan.

De heerKoopmans (CDA):

Voorzitter.

Devoorzitter:

Mijnheer Koopmans, wij gaan niet het debat beginnen.

De heerKoopmans (CDA):

Nee, maar er is een nieuw voorstel aan toegevoegd door de heer Van Gerven. Dan past de opmerking dat wij over de uitvoering van de motie op dit punt al in de procedurevergadering besloten hebben om daar een separaat debat aan te wijden. Volgens mij is het logisch om dat hier te melden.

Devoorzitter:

Prima. Het debat komt op de lijst. De spreektijd is drie minuten per fractie. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Ulenbelt.

De heerUlenbelt (SP):

Voorzitter. Ik wil voorstellen om het debat van aanstaande donderdag over het uitzetten van Poolse werknemers en het sluiten van uitzendbureaus van de agenda af te voeren. Het verzoek om een spoeddebat was vijf weken geleden heel terecht. Er is een brief gekomen en er komt voor 15 april nog een brief van de minister. Volgens mij kunnen wij dit onderwerp dan gewoon in een AO bespreken.

Devoorzitter:

Prima. Dank u wel voor de mededeling. Heeft iemand bezwaar tegen dit voorstel?

De heerVan den Besselaar (PVV):

Voorzitter. Ik vind het erg jammer dat de heer Ulenbelt nu weg beweegt van dit debat. Voor de PVV staat overeind dat als Polen werkloos worden, ze zo snel mogelijk terug naar huis gestuurd moeten worden.

Devoorzitter:

U gaat een beetje naar de inhoud, maar dat was u zelf ook al opgevallen, denk ik.

De heerVan den Besselaar (PVV):

Dat was mij ook een klein beetje opgevallen, mevrouw de voorzitter.

Devoorzitter:

Dat dacht ik al, dank u wel.

MevrouwVan Nieuwenhuizen (VVD):

Voorzitter. Ik houd het midden. Wij willen graag dit debat voeren, maar ik ben het helemaal eens met de heer Ulenbelt dat je dan eerst de brief van de minister moet hebben. Misschien kan het dan ook in een gewoon AO afgehandeld worden.

De heerVan Hijum (CDA):

De CDA-fractie is erg blij dat de SP-fractie nu eens het verzoek doet om een debat van de agenda af te voeren.

Devoorzitter:

Nou, mijnheer Ulenbelt, nu krijgt u nog lof ook.

De heerUlenbelt (SP):

Mijn dag kan niet meer stuk.

Devoorzitter:

Waarvan akte. Het debat wordt afgevoerd van de agenda.

Het woord is aan de heer Koopmans. Het geluk duurde maar kort.

De heerKoopmans (CDA):

Precies, mevrouw de voorzitter. De CDA-fractie heeft geconstateerd dat er weer plek op de agenda is.

Talloze boeren hebben in de afgelopen week een brief gekregen waarin de Dienst Regelingen wederom laat zien dat hij de zaakjes niet op orde heeft. De boeren moeten tien weken langer wachten op het geld dat zij krijgen in het kader van de natuursubsidies. Daarover willen wij een spoeddebat voeren met de staatssecretaris van EL&I.

MevrouwWiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik wil dit verzoek wel steunen, maar het lijkt mij wel prettig om voorafgaand aan het debat een brief te krijgen. Ik zou daarin niet alleen willen lezen over natuurbeheer door agrariërs, maar ook over de bezuinigingen op natuur. Ik heb namelijk het idee dat hiertussen een relatie te vinden is.

MevrouwSnijder-Hazelhoff (VVD):

Ik zal dit verzoek ook steunen, maar wil wel graag eerst een brief, toegespitst op de uitbetaling van deze natuursubsidies. Ik denk namelijk net als de heer Koopmans dat het probleem bij de Dienst Regelingen ligt.

MevrouwJacobi (PvdA):

Ik steun de inzet van de fractie van de ChristenUnie. Ik zou graag eerst een brief krijgen, waarin ook staat wat de samenhang met de bezuinigingen is.

MevrouwOuwehand (PvdD):

Ook ik sluit mij aan bij het voorstel van de fractie van de ChristenUnie.

MevrouwGerbrands (PVV):

Ik steun het verzoek van de heer Koopmans.

MevrouwVan Veldhoven (D66):

Volgens mij hebben wij een aantal keren met elkaar afgesproken dat als wij een brief vragen, wij die eerst afwachten, waarna we kunnen bepalen of er nog behoefte is aan een spoeddebat.

Devoorzitter:

Dat hebben we inderdaad afgesproken. Ik zal dit de heer Koopmans voorleggen, maar hij heeft natuurlijk voldoende steun voor een spoeddebat.

De heerKoopmans (CDA):

De boeren hebben al een brief, waarin staat dat zij tien weken moeten wachten. Ik vind het prima als er een brief komt, maar wij zullen het verzoek om een spoeddebat zeker doorzetten, behalve als in de brief staat dat er morgen betaald wordt. Dan is er geen probleem.

Devoorzitter:

Misschien is het daarom een goed idee om het stenogram snel door te geleiden naar het kabinet en te proberen om zo snel mogelijk een antwoord te krijgen.

Hebt u in uw hoofd op welk tijdstip u die brief wilt ontvangen, mijnheer Koopmans?

De heerKoopmans (CDA):

Met een paar dagen.

Devoorzitter:

Laten we dan zeggen: voor volgende week dinsdag.

We zullen het spoeddebat op de lijst plaatsen. De spreektijd is drie minuten per fractie.

Het woord is aan mevrouw Berndsen.

MevrouwBerndsen (D66):

Voorzitter. Mijn fractie vraagt om uitstel tot volgende week dinsdag van de stemmingen over het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211). Mijn fractie heeft meer tijd nodig, ook omdat de stemmingslijst vanochtend wat laat was en er nog laat amendementen zijn ingediend.

Op de stemmingslijst staat ook dat de D66-fractie vraagt om uitstel van de stemmingen over de moties die zijn ingediend bij het debat over de misstanden bij Defensie, maar dit verzoek is niet door mijn fractie gedaan. Dit is er abusievelijk aan toegevoegd.

Devoorzitter:

Ik zal dat verzoek doorhalen.

MevrouwAgema (PVV):

Steun voor uitstel met een week.

MevrouwArib (PvdA):

Ook ik steun het verzoek, om dezelfde redenen.

De heerVan der Steur (VVD):

De VVD-fractie steunt het verzoek, maar wil wel volgende week stemmen.

MevrouwVan Toorenburg (CDA):

Volgende week is prima.

Devoorzitter:

Wij zullen de stemmingen over het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche van de agenda afvoeren. De stemmingen over de moties ingediend bij het VAO integriteitsschendingen DMO blijven wel op de stemmingslijst staan.

Het woord is aan de heer Plasterk.

De heerPlasterk (PvdA):

Ik wil graag naar aanleiding van de koopkrachtplaatjes die vandaag bekend zijn gemaakt in het CEP, een debat voeren met de minister van Financiën, met name om de consequenties voor mensen ouder dan 65, de alleenstaanden en de mensen met een modaal of lager inkomen met hem te bespreken. Ik vind die namelijk schrikbarend.

De heerUlenbelt (SP):

Ik steun het voorstel, maar ik stel voor om het debat te voeren met de minister van Sociale Zaken. Hij is de bewindspersoon die gaat over koopkracht, voor zover ik weet.

De heerBraakhuis (GroenLinks):

Wij steunen het voorstel.

De heerKoolmees (D66):

Ook steun namens mijn fractie.

Devoorzitter:

Voor een spoeddebat hebt u zeker steun, mijnheer Plasterk.

De heerPlasterk (PvdA):

Dat lijkt mij voldoende. Omdat er zowel een financiële als een socialezakencomponent aan zit, is mijn suggestie dat beide ministers zich hier vervoegen.

Devoorzitter:

Straks hebben we ze hier allemaal zitten. Volgens mij gaat de minister van Sociale Zaken hierover. We zullen dit nog even voor u uitzoeken, mijnheer Plasterk. Laten we de minister erbij halen die erover gaat. Dat praat het beste. We zullen het spoeddebat plannen, met een spreektijd van drie minuten per fractie.

Het woord is aan de heer Koolmees.

De heerKoolmees (D66):

Voorzitter. Drie weken geleden heb ik een spoeddebat aangevraagd over de lastenontwikkeling. De minister-president heeft toen gezegd dat de lasten deze kabinetsperiode met 1,5 mld. stijgen. Vanmorgen heeft het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2011 een nieuwe berekening gepresenteerd waaruit blijkt dat de lasten alleen al in 2011 en 2012 bijna met 7 mld. stijgen. Ik verzoek om een brief van de minister van Financiën waarin hij dat verschil toelicht.

Devoorzitter:

Meestal staan we het toe als een collega een brief wil. Dat doen we ook deze keer. Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Bontes.

De heerBontes (PVV):

Voorzitter. Het Europees Parlement kent drie corrupte Europarlementariërs die zich op schandalige wijze om hebben laten kopen door bedrijven. Zij kunnen daardoor gigantische bedragen cashen. Dat is ongehoord. Ik vraag een spoeddebat aan met de staatssecretaris van Europese Zaken over deze situatie.

De heerTen Broeke (VVD):

Ik steun het verzoek niet, want wij gaan daar niet over. Ik ben het met de heer Bontes eens dat het schandalig is, maar dat is dan bij dezen gezegd.

De heerSchouw (D66):

Het is natuurlijk iets wat Europarlementariërs niet mogen doen. Er zijn volgens mij ook direct maatregelen genomen. Ik zeg mijn collega na: hier gaan wij niet over. Wie er toch iets over wil zeggen, kan dat morgen doen in het debat over de Europese top met de premier, de minister en de staatssecretaris.

De heerOrmel (CDA):

De CDA-fractie gaat ervan uit dat het Europees Parlement op dit punt zijn eigen boontjes kan doppen.

MevrouwWiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik geef geen steun aan het verzoek, omdat wij er niet over gaan. Maar uiteraard zeg ik ook van mijn kant tegen deze Europarlementariërs: foei!

(hilariteit)

Devoorzitter:

We gaan het stenogram doorgeleiden naar het Europarlement, mevrouw Wiegman! Mijnheer Bontes, iedereen is het met u eens. Er is geen noodzaak voor een spoeddebat.

Naar boven