7 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 4 december 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32529 en 33240-IXB heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012. – 21501-02-1200

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 23 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek inzake Iran gedaan tijdens het Algemeen Overleg Raad Buitenlandse Zaken van 15 november – 21501-02-1201

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 28 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Europese Raad van 22 en 23 november 2012 – 21501-20-703

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 27 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Akkoord inzake treinverbinding Nederland-België – 22026-371

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van de Commissie Otapan – 22343-283

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek commissie over de situatie inzake Gaza – 23432-337

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 27 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen – 24587-480

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak pgb fraude – 25657-96

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Impuls bètaleraren en jonge academische leraren – 27923-147

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vennootschapbelasting door staatsdeelnemingen – 28165-137

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie evaluatie IOB: Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept, de Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 2010 – 28676-169

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 29 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvulling op geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel 4-5 december 2012 – 28676-170

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding advies Gezondheidsraad “Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen” – 28973-129

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de voorhang nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen – 29248-244

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Aangifteproces van de Raad voor de Rechtshandhaving – 29279-157

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie van de leden Leijten en Voortman (29282, nr. 160) over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao – 29282-170

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 4 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Samenhang en stappenplan spoordossiers – 29984-334

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie op Inspectierapporten flexibel onderwijs Leven Lang Leren – 30012-38

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op NPCF rapport over de meldactie “zuinig met langdurige zorg” – 30597-275

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) (Kamerstuk 30872, nr. 128) – 30872-130

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 29 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie over het uitbesteden van SAR-taken en de inhoud van het overleg met de centrales van overheidspersoneel. – 31125-15

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 29 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang prestatieafspraken hoger onderwijs – 31288-322

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 4 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Naleving onderwijstijd BVE 2011–2012 – 31524-160

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding inspectierapport “Casusonderzoek Rotterdam” – 31839-258

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorbereiding visie op de krijgsmacht en vervanging F-16 – 32733-96

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een aantal vragen betreffende de passage in het regeerakkoord over het dossier Vervanging F-16 – 32733-97

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de tekst “Green Deal Fiets in het woon-werkverkeer” – 33043-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie inzake wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exitheffingen (33262) – 33262-10

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Staat van de transportveiligheid 2011 – 33400-XII-50

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer over het rapport handhaving Europese regels voor afvaltransport en de vooropname 2012, Factsheet over export van afval (Kamerstuk 33418) – 2012Z20983

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 4 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven