10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 8 november 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32169, 32319, 32551, 32718, 32770, 32776 en 32825 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Fiche: Verordening betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie – 22112-1255

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling over maatschappelijk verantwoord ondernemen – 22112-1256

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn uitoefening kiesrecht EP vanuit andere EU-lidstaat – 22112-1257

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling werken aan een strafrechtbeleid van de Europese Unie – 22112-1258

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordeningen bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen uit Midden-Amerika, Colombia en Peru – 22112-1259

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees Globaliseringsfonds 2014–2020 – 22112-1260

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling toekomst Solidariteitsfonds – 22112-1261

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europese Energie-infrastructuur – 22112-1262

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 (Storingsrapportage 2010) – 25422-90

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Impact en budgettair effect 18000+ maatregel cGGZ – 25424-152

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake het Project Vervanging F-16 – 26488-278

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 4 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van de webrichtlijnen bij de rijksoverheid – 26643-215

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Borging kwaliteitssysteem QLL diertransporten – 26991-322

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging, gedaan in het algemeen overleg Biotechnologie 18 mei jl. en uitwerking van co-existentieafspraken – 27428-209

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de reactie op de brief inzake ooievaar Freedom (sts ELI) – 28286-532

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 3 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reacties op de motie-Brinkman c.s. over initiatieven voor één Randstadprovincie (28750, nr. 31) en op de motie-Schouw over afspraken tussen Rijk en decentrale overheden (28750, nr. 39) – 28750-42

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het SER-advies Tijden van de Samenleving – 29544-355

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 7 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief van de staatssecretaris van Financiën over erfpacht – 29659-75

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het daarbij horende rapport The Protein Puzzle inzake de wereldvoedselsituatie, op verzoek van de cie ELI – 30196-149

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsdoorlichting Artikel 41: Inkomensbeleid – 30982-7

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging – 31209-152

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie inzake onderwijs van het vak Fries naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs en het rapport van de Stuurgroep Hoekstra – 31293-125

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Energierapport: wetgevingsagenda STROOM – 31510-47

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit op grond van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het gedeeltelijk verzorgen van een Associate-degreeprogramma op de locatie van een bve-instelling (Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling) – 31524-119

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Commissievoorstel inzake mogelijkheden voor lidstaten om teelt van ggo's op eigen grondgebied te beperken of verbieden: amendementen Europees Parlement – 32472-13

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 9 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beloningen in nieuwe arbeidscontracten van zorgbestuurders – 32600-28

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het rapport van het Ontwikkelingscomité van de OESO van het OS-examen van Nederland – 32605-58

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op onderzoeksrapport van Blonk Milieu Advies c.s. Economische dimensie verduurzaming voedselproductie – 32708-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onevenwichtigheden in de schaderegeling EHEC – 32801-11

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake wijziging subsidierelatie SNV 2012–2015 – 33000-V-22

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Brinkman c.s. over inzet van de Mobiele Eenheid (33000 VI, nr. 45) – 33000-VI-55

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een toelichting op de slotalinea van de personeelsrapportage Defensie – 33000-X-29

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 4 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en Jaarverslag 2010, Energie Beheer Nederland B.V. – 33000-XIII-53

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijze van financiering en de financieringsruimte binnen de HGIS voor militaire missies – 33002-4

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken – 33088-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 10 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking, stand van zaken september 2011 – 2011Z23078

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven