Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 24, item 2

2 Ooievaar Freedom

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een schriftelijk overleg op 28 oktober 2011 over ooievaar Freedom.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Je mag in Nederland een ooievaar houden als huisdier. De Partij voor de Dieren is daar fel op tegen. We zijn daarin niet alleen. Er zijn ooievaarsexperts die een ooievaar op Marktplaats hebben aangetroffen, hem hebben vrij gekocht en hem op een ooievaarsstation hebben gestationeerd met de bedoeling hem vrij te laten. De staatssecretaris wil daaraan niet meewerken. Alle experts wijzen erop dat er geen enkel risico is voor de wilde populatie, want deze ooievaar is uit het wild afkomstig. Er is dus geen belemmering voor het verlenen van een ontheffing. Daarom dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij ooievaarsstation De Lokkerij in Drenthe al maandenlang een wilde ooievaar zit die is vrijgekocht uit de internethandel, maar die zonder ontheffing van de Dienst Regelingen niet mag worden vrijgelaten in de natuur;

constaterende dat experts hebben vastgesteld dat deze ooievaar geen gedomesticeerd exemplaar betreft, maar een nakomeling is van vrij vliegende ouders, die onafhankelijk van mensen voedsel konden zoeken;

constaterende dat experts voorts hebben vastgesteld dat deze ooievaar deel uitmaakt van de genenpool van de ooievaars in Nederland, waardoor uitzetting van dit dier geen enkel risico op ongewenste effecten zal opleveren voor de wilde populatie;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk ontheffing te verlenen voor de terugplaatsing van ooievaar Freedom in de vrije natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 533 (28286).

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Kijk eens aan, leden van de CDA-fractie en van de SGP-fractie die de indiening van deze motie mogelijk maken. Dat is toch een mooi moment. Voorzitter. Ik heb nog een motie en die luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op internet en via andere kanalen grote vogels als ooievaars te koop zijn voor particulieren die deze dieren vervolgens houden als huis- of volièredier, met evident negatieve gevolgen voor het welzijn van deze dieren;

spreekt als haar mening uit dat ooievaars geen huisdieren zijn;

verzoekt de regering, het houden van ooievaars als huisdier onmogelijk te maken, bijvoorbeeld in het kader van de nog in te voeren positieflijst,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 534 (28286).

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Nog een laatste opmerking. Ik heb begrepen dat tegen de vrouw die deze ooievaar wil vrijlaten, is gezegd dat zij mogelijk zal worden vervolgd voor het invoeren van een wilde ooievaar. Dat kan toch niet waar zijn? Ik krijg hierop graag een reactie van de staatssecretaris.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. Dit is een serieus moment. De ooievaar is natuurlijk een diersoort die ons allen buitengewoon ontroert. Daarom de volgende motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de geboorte van de zeven miljardste aardbewoner blijkt dat de ooievaar geen bedreigde diersoort is;

van mening dat de Kamer besluitvorming over individuele ooievaars aan de regering dient over te laten;

van mening dat deze besluitvorming wel van invloed kan zijn op bevolkingsaanwas in krimpregio's;

verzoekt de regering om de ooievaarstand in krimpregio's te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans, Ormel en Dijkgraaf. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 535 (28286).

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. De ooievaar waarover mevrouw Ouwehand sprak, is in gevangenschap geboren en gefokt. In 2008 hebben wij beleidsregels aan de Kamer gestuurd omtrent de omgang met wilde dieren die in gevangenschap zijn geboren en gefokt, conform internationale richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature, de IUCN. Volgens die beleidsregels, bij de Kamer dus bekend, en volgens die internationale richtlijnen, ook bij de Kamer bekend, is het niet verstandig om deze ooievaar in het wild zijn of haar gang te laten gaan.

Ik ga verder met de moties. De eerste motie, op stuk nr. 533, ontraad ik. Mijn informatie wijst overigens uit dat de ooievaar afkomstig is uit het Westküstenpark in Duitsland, dat de ouders ook in gevangenschap zijn opgegroeid en dat de ooievaars aldaar in een halfwilde situatie leven; zij blijven gewoon in het Westküstenpark. Een dierwaardige bestemming zou mogelijkerwijs zijn dat de ooievaar teruggaat naar zijn moeder in het Westküstenpark. Van mij zou dat mogen, maar het is aan de eigenaar om daarover te beslissen en aan het Westküstenpark om dat toe te laten. Ik ontraad dus de eerste motie.

Het oordeel over de tweede motie op stuk nr. 534, laat ik aan de Kamer. Wij komen nog met een voorstel voor de positieflijst. Dit lijkt mij een zaak die wij daarbij moeten bespreken; we moeten niet nu even per diersoort op de zaak vooruit willen lopen. Voor de krimpregio's in de derde motie, op stuk nr. 535, heeft de regering al veel aandacht, in het bijzonder in de portefeuille van minister Donner. Ik zou graag willen weten hoe minister Donner denkt over deze stimulerende aanpak voor de krimpregio's. Ik kan namens de regering zeggen dat ik het oordeel over deze motie aan de Kamer overlaat.

Over een eventueel handhavend optreden jegens de eigenaars en eigenaressen van de ooievaar kan ik nu geen mededeling doen. Dat behoort tot het normale inspectie- en handhavingswerk. Maar volgens mij is er een heel mooie oplossing mogelijk voor deze ooievaar: naar het Westküstenpark. Daarvoor is niet eens een studievisum nodig.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Gelet op de plek waar deze ooievaar zich bevindt en de wens van het CDA-fractie om juist in krimpregio's het aantal ooievaars te doen toenemen, neem ik aan dat deze fractie onze motie zal steunen om het dier daar vrij te laten.

Nu even serieuzer. Dit geval toont aan hoe de Dienst Regelingen te werk gaat en daar zijn nogal wat opmerkingen over te maken. Ooievaarexperts zeggen dat de Dienst Regelingen de ooievaars die in Nederland in ooievaarstations worden geboren, beschouwt als in het wild levende vogels. Diezelfde Dienst Regelingen zegt nu over een situatie in Duitsland dat deze gevangenschap betrof, terwijl een parkwachter heeft verklaard dat de dieren niet in een kooi of volière zijn geboren. De onderliggende vragen zijn: hoe zorgvuldig beoordeelt Dienst Regelingen dit soort aanvragen en heeft de staatssecretaris zijn informatie wel op een rij? De staatssecretaris zegt dat het dier terug zou kunnen naar het park. Waarom heeft dat geen plek gehad in de correspondentie tussen deze mensen en Dienst Regelingen?

Staatssecretaris Bleker:

De Dienst Regelingen is een uitvoerende dienst die een beslissing neemt op een ontheffingsverzoek om het dier in Nederland vrij te laten. Het is terecht dat daarop wordt geoordeeld. Ik kan mij weinig ooievaars voorstellen waarover zo veel correspondentie is geweest. Ik heb hier zelfs een keurige correspondentie in het Engels over de precieze geschiedenis van deze ooievaar, met ringnummers en al. Er ligt ook correspondentie over het Westküstenpark in Sint Peter-Ording. Alles is beschikbaar en het onderzoek is gedegen uitgevoerd.

Als een aanvrager verzoekt om vrijlating in Nederland, dan moet de Dienst Regelingen oordelen over de vraag of dat in Nederland mogelijk is. Ik heb gezegd dat het wellicht een oplossing is om met het Westküstenpark in Sint Peter-Ording contact op te nemen. Dat kan ik iedereen aanbevelen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

De Dienst Regelingen is inderdaad een uitvoeringsorganisatie. Wij kennen de beleidsregels. Er is echter gefundeerde kritiek op een van de beslissingen van de Dienst Regelingen. Gaat de staatssecretaris daar dan opnieuw naar kijken? Laat hij zich informeren door experts, omdat zijn dienst het misschien niet goed doet? Of vertrouwt hij altijd blind op de Dienst Regelingen?

Staatssecretaris Bleker:

Ik vertrouw in principe op de experts van de Dienst Regelingen. Dat is mijn uitgangspunt. Als je tot een vergelijk wilt komen met de uitvoerende dienst, vereist dat ook iets van de burger. Er moet dan een burgerinitiatief worden genomen om een gesprek aan te gaan. Het belangrijkste doel is het dier weer in een zo natuurlijk mogelijk situatie terug te plaatsen. Er was informatie beschikbaar om te kijken of hij in het Westküstenpark in Sint Peter-Ording kan worden geplaatst.

Niet alleen de overheid moet creatief zijn; ook van de burgers mag dat worden verwacht. Als ik persoonlijk deze ooievaar zou bezitten, zou ik als eerste naar Duitsland bellen en proberen hem weer bij zijn moeder terecht te laten komen. Dat is mooier.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Volgende week dinsdag zullen wij over de ingediende moties stemmen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.