Agenda opgesteld 25 juni 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 juni

14.00 uur

Woensdag 30 juni

10.15 uur

Donderdag 31 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

35 752, nr. 7

– de motie-Van Baarle over bewerkstelligen dat alle partijen zitting kunnen nemen in het Presidium

35 752, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Leijten over afspraken met de regering over de omgang met informatie

35 752, nr. 9

– de motie-Leijten over een verplicht werkveiligheidsbeleid van fracties

35 752, nr. 10

– de motie-Leijten over onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2021 vast te stellen.

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

35 830 VI, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Palland c.s. over het structureel borgen van resultaten en werkwijze van De Compagnie

35 830 VI, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over aspiranten slechts meerekenen voor de realistische operationele inzetbaarheid

35 830 VI, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen/Palland over een serieus voorstel voor compensatie van sbf’ers

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 606

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

De Voorzitter: bij de stemmingen op dinsdag 22 juni jl. heeft de heer Peters verzocht om een advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel en uitstel van de stemming. Dit bleek een misverstand en het wetsvoorstel komt nu in stemming.

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

De Voorzitter: mw. Simons verzoekt haar motie op stuk nr. 198 aan te houden.

28 638, nr. 191

– de motie-Bikker/Kuiken over uiterlijk dit najaar lokprofielen en de webcrawler inzetten

28 638, nr. 192

– de motie-Wiersma c.s. over verplichte leeftijdsidentificatie en meldplicht voor online seksplatforms

28 638, nr. 193

– de motie-Wiersma over een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van sekswerkers

28 638, nr. 194

– de motie-Van Nispen/Simons over de sociale en juridische positie van sekswerkers verbeteren

28 638, nr. 195

– de motie-Bisschop/Bikker over in het prostitutiebeleid prioriteit geven aan uitstapprogramma's

28 638, nr. 196

– de motie-Bisschop over het uit de lucht halen van onlineplatforms waar grootschalige prostitutienetwerken worden opgerold

28 638, nr. 197

– de motie-Kuik/Bikker over het verbeteren van de registratie van gevallen van seksueel geweld tegen kinderen en van mensenhandel

28 638, nr. 198 (aangehouden)

– de motie-Simons over sekswerk decriminaliseren en onderbrengen bij het Ministerie van SZW

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen

30 139, nr. 244

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over artikelsgewijs rapporteren voor meer inzicht in de effecten van het veteranenbeleid

30 139, nr. 245

– de motie-Van Wijngaarden c.s. over zo snel mogelijk komen tot een indexatie van het Militair InvaliditeitsPensioen

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2020 en Nationale Schuld 2020

35 830 IX, nr. 9

– de motie-Snels/Maatoug over stimuleren van de toename van vaste contracten door verandering van enkele premiepercentages

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020

De Voorzitter: dhr. Klink trekt zijn motie op stuk nr. 5 in.

35 830 XVII, nr. 5 (ingetrokken)

– de motie-Klink over het alleen op basis van wederkerigheid toegankelijk zijn van Nederlandse en Europese ODA-middelen

35 830 XVII, nr. 6

– de motie-Van der Lee over het verder vergroenen van de programma's binnen artikel 1 van de BuHa-OS-begroting

35 830 XVII, nr. 7

– de motie-Van der Lee over het uitwerken van een plan om de kwaliteit van evaluaties en de cultuur van leren verder te bevorderen

35 830 XVII, nr. 8

– de motie-Kuik over zeker stellen dat een call voor nieuwe PDP's tijdig uitgezet wordt voor financiering

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020

35 830 XVI, nr. 12

– de motie-Van den Berg over directe gunning met goede onderbouwing als voorkeursoptie behouden

35 830 XVI, nr. 13

– de motie-Van den Berg/Paulusma over de doeltreffendheid van de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten beoordelen

35 830 XVI, nr. 14

– de motie-Aukje de Vries/Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht

35 830 XVI, nr. 15

– de motie-Van Houwelingen over volledige en gedetailleerde transparantie over meldingen over de consortia

35 830 XVI, nr. 16

– de motie-Van Houwelingen/Pouw-Verweij over rapporteren over de voortgang van het verbeterplan VWS

35 830 XVI, nr. 17

– de motie-Van Houwelingen over onmiddellijk verscherpt financieel toezicht op beheer en verantwoording rondom de coronacrisis

35 830 XVI, nr. 18

– de motie-Van Houwelingen over het ontwikkelen van een COVID-19 financiële rapportage

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Dutchbat-III

De Voorzitter: dhr. Ceder wenst zijn moties op stuk nrs. 52 en 53 te wijzigen en dhr. Kuzu zijn motie op stuk nr. 54.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 122, nr. 51

– de motie-Belhaj c.s. over de dialoog tussen politici en Dutchbat III-veteranen

26 122, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ceder/Van Wijngaarden over decoraties uit het normale stelsel mogelijk maken voor Dutchbatters

26 122, nr. 53 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ceder/Van Wijngaarden over voorkomen dat uitkeringen aan Dutchbatters in beslag genomen worden

26 122, nr. 54 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuzu c.s. over een nationaal herdenkingsmonument voor Srebrenica

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 648

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

35 648 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Rajkowski c.s. (12,I) over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– amendement Rajkowski c.s. (13) over een melding aan de andere bewoners bij inschrijving op een woonadres (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m J

– amendement Ceder (9) over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders

– onderdeel K

– amendement Rajkowski c.s. (12,II) (invoegen onderdeel Ka)

– onderdeel L

– amendement Rajkowski c.s. (12,III) (invoegen onderdeel La)

– onderdeel M

– amendement Rajkowski c.s. (12,IV) (invoegen onderdelen Ma t/m Mc)

– onderdeel N t/m W

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

De Voorzitter: dhr. Ceder verzoekt zijn motie op stuk nr. 14 aan te houden.

35 648, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Ceder over een experiment starten met een briefadres voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

31 293, nr. 582

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 867, nr. 1

Brief van het Presidium over de instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het instellen van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening.

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 59)

– Onderdelen A t/m D

Wijziging voorgesteld in onderdeel E:

– voorstel van de fractie van het CDA (57) (vervallen brief)

– Onderdelen E t/m K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (59) (vervallen brief en toevoegen brieven)

– Onderdelen L t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

31 409, nr. 325 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over de Kustwacht bindende adviezen laten geven en schepen laten begeleiden tijdens een storm

31 409, nr. 326

– de motie-Van Raan over de scheepvaart binnen de grenzen van de aarde brengen

31 409, nr. 327

– de motie-Van Raan over geen vergunning verlenen voor aardgaswinning in gasveld N05-A

31 409, nr. 328

– de motie-Van Raan over geen lozingen van productiewater toestaan bij het herstelde schelpdierrif bij Schiermonnikoog

31 409, nr. 329 (aangehouden)

– de motie-Tjeerd de Groot/Rudmer Heerema over replica's in aanmerking laten komen voor de regeling continuïteit bruine vloot

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

27 625, nr. 542 (aangehouden)

– de motie-Stoffer/Boswijk over natuurherstel in het Westerscheldegebied alleen realiseren via buitendijkse maatregelen

27 625, nr. 543

– de motie-Tjeerd de Groot/Grinwis over een analyse van de verschillende scenario's over het niet behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water

27 625, nr. 544

– de motie-Beckerman over onderzoek naar risico's van mijnbouwactiviteiten op grond- en drinkwater in het Drentsche Aa-gebied

27 625, nr. 545 (aangehouden)

– de motie-Bromet/Grinwis over inzicht in samenhang en uitwerking van verschillende beleidsterreinen, plannen en voorschriften

27 625, nr. 546

– de motie-Vestering/Van Esch over landelijke regie om de watercrisis te bestrijden

27 625, nr. 547

– de motie-Grinwis c.s. over het benutten van de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen

27 625, nr. 548

– de motie-Grinwis c.s. over onderhoud aan dammen, sluizen en andere kunstwerken combineren met het beter doorlaatbaar maken ervan voor de paling

27 625, nr. 549

– de motie-Van der Plas over een economische doorberekening van de voorgestelde maatregelen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel

35 334, nr. 146

– de motie-Edgar Mulder over ontheffing van het verbod op het produceren van fosfaat zonder rechten

35 334, nr. 147

– de motie-Edgar Mulder over het vergoeden van economische schade

35 334, nr. 148 (aangehouden)

– de motie-Tjeerd de Groot c.s. over een volledige bezetting van proefstallen

35 334, nr. 149 (aangehouden)

– de motie-Tjeerd de Groot/Bromet over structurele ruimte voor ondernemers die bijdragen aan bovenwettelijke milieudoelstellingen

35 334, nr. 150

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over boeren met erkende en objectief onderbouwde schade tegemoetkomen

35 334, nr. 151

– de motie-Vestering over opheffing van de fosfaatbank

35 334, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Van der Plas over duurzaamheidsdoelen toevoegen aan de criteria voor fosfaatrechten

35 334, nr. 153

– de motie-Van der Plas/Bisschop over een wetsvoorstel voor verlaging van het afroompercentage

35 334, nr. 154

– de motie-Bisschop/Van Campen over het wetsvoorstel voor afromingsvrije lease van fosfaatrechten zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen

35 334, nr. 155

– de motie-Bisschop over een voorstel voor gedeeltelijke ontheffing dan wel financiële compensatie voor schrijnende gevallen

35 334, nr. 156

– de motie-Boswijk over een inventarisatie van de knelgevallen

35 334, nr. 157

– de motie-Boswijk over een actieplan om de stikstof- en fosfaatruimte onder de knelgevallen te verdelen

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

35 570 A, nr. 63

– de motie-Stoffer c.s. over een meerjarenplan instandhouding infrastructuur

35 570 A, nr. 64

– de motie-Stoffer c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

35 570 A, nr. 65

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over voorrang geven aan onderhoudswerkzaamheden

35 570 A, nr. 66

– de motie-Bouchallikh c.s. over het toepassen van het brede welvaartsbegrip bij het MIRT

35 570 A, nr. 67

– de motie-Alkaya/Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel

35 570 A, nr. 68

– de motie-Alkaya over het staken van de voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd

35 570 A, nr. 69

– de motie-Hagen/Geurts over het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing uiterlijk voor het einde van het zomerreces naar de Kamer sturen

35 570 A, nr. 70

– de motie-Peter de Groot c.s. over een onderzoek naar de effecten van de nieuwe Duitse E233

35 570 A, nr. 71

– de motie-Madlener over fors meer geld vrijmaken voor weginfrastructuur

35 570 A, nr. 72

– de motie-Madlener over de maximumsnelheid weer verhogen naar 130 kilometer per uur

35 570 A, nr. 73 (aangehouden)

– de motie-Madlener over een leidende rol pakken in de bereikbaarheids- en woningbouwopgave op Voorne-Putten

35 570 A, nr. 74

– de motie-Madlener over de elektrische step op korte termijn legaliseren

35 570 A, nr. 75

– de motie-De Hoop/Nijboer over beschadigde Groningse bruggen binnen een jaar herstellen

35 570 A, nr. 76 (aangehouden)

– de motie-De Hoop/Bouchallikh over bevorderen dat rijksambtenaren de ochtend- en avondspits vermijden

35 570 A, nr. 77

– de motie-Grinwis c.s. over noodzakelijke investeringen in infrastructuur meewegen bij de beoordeling van MIRT-projecten

35 570 A, nr. 78

– de motie-Grinwis/Stoffer over de areaaldata bij Rijkswaterstaat voor eind 2022 op orde brengen

35 570 A, nr. 79

– de motie-Grinwis c.s. over een nieuwe afspraak over financiering van de verruiming van de Sluis Kornwerderzand

35 570 A, nr. 80

– de motie-Geurts c.s. over mogelijke financiering van meerkosten van een aquaduct bij Oirschot

35 570 A, nr. 81

– de motie-Geurts/Peter de Groot over de toekomstige opgaven bij een aantal flessenhalzen in kaart brengen

35 570 A, nr. 82

– de motie-Geurts over onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N50

35 570 A, nr. 83

– de motie-Van Esch over de financiering van de Wunderline

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

32 852, nr. 159

– de motie-Van Esch c.s. over onderzoeken welke productgroepen recyclebaar gemaakt kunnen worden

32 852, nr. 160 (aangehouden)

– de motie-Van Esch/Van Raan over een belasting op polymeren

32 852, nr. 161 (aangehouden)

– de motie-Van Esch/Bouchallikh over een verbod op wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdcontainers in overheidsinstellingen

32 852, nr. 162

– de motie-Beckerman over het opzetten van een afvalwerknemersfonds

32 852, nr. 163

– de motie-Hagen over meer deelnemers aan het kledingconvenant

32 852, nr. 164

– de motie-Hagen over het in kaart brengen in hoeverre de circulaire doelstelling wordt bereikt door hergebruik en preventie

32 852, nr. 165

– de motie-Bouchallikh c.s. over meer inzicht in de milieu-impact van het Plastic Pact voor Nederland

32 852, nr. 166

– de motie-Bouchallikh c.s. over de uitzondering van sap- en zuivelflessen in het Besluit maatregelen kunststof drankflessen schrappen

32 852, nr. 167

– de motie-Stoffer over de importheffing voor buitenlands afval per 1 januari 2022 intrekken

32 852, nr. 168

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een realistisch scenario voor de afbouw van Nederlandse AVI-capaciteit

32 852, nr. 169

– de motie-Agnes Mulder/Peter de Groot over een plan om in overleg met het bedrijfsleven het aandeel recyclebare verpakkingen te verhogen

Stemming

22. Stemming over: moties ingediend bij het Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet

29 668, nr. 61

– de motie-Eerdmans c.s. over het verlengen van de overeenkomst met AMBER Alert

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Inwerkingtreding wijziging van de tijdelijke wet Groningen

35 603, nr. 83

– de motie-Beckerman c.s. over niet instemmen met het niet in werking treden van twee amendementen

35 603, nr. 84

– de motie-Beckerman c.s. over niet tornen aan de rechten van de Tweede Kamer

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

25 295, nr. 1300

– de motie-Paternotte/Van den Berg over het belang van ventilatie actief onder de aandacht brengen

25 295, nr. 1301

– de motie-Paternotte/Aukje de Vries over het aanbieden van een laagdrempelige test in de terminal op Schiphol

25 295, nr. 1302

– de motie-Paternotte c.s. over het aanbieden van een vaccinatievoorziening op Schiphol

25 295, nr. 1303

– de motie-Wilders/Van Haga over het afschaffen van de anderhalvemeterregel

25 295, nr. 1304

– de motie-Wilders/Kuzu over kinderen niet actief uitnodigen voor de vrijwillige vaccinatie

25 295, nr. 1305

– de motie-Wilders over het afschaffen van de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs

25 295, nr. 1306

– de motie-Van den Berg c.s. over toegangstesten zo toegankelijk mogelijk organiseren

25 295, nr. 1307

– de motie-Kwint c.s. over een wetsvoorstel om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen op € 385

25 295, nr. 1308

– de motie-Kuiken c.s. over het gratis verstrekken van mond-neusmaskers voor mantelzorgers verlengen

25 295, nr. 1309

– de motie-Kuiken/Paternotte over ziekenhuizen vragen om het covidvaccin in het gele boekje bij te schrijven

25 295, nr. 1310

– de motie-Westerveld c.s. over een plan om voor de herfst ventilatie in schoolgebouwen op orde te hebben

25 295, nr. 1311 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over het aanvragen van een zelftest via de website zelftestonderwijs.nl tot ten minste het eind van het jaar accepteren

25 295, nr. 1312

– de motie-Van Esch over eerder uitsluitsel over het wel of niet loslaten van de 1,5 meter in het mbo en h.o.

25 295, nr. 1313

– de motie-Van Esch over een centraal registratiepunt voor long-covidpatiënten

25 295, nr. 1329 (gewijzigd, was nr. 1314)

– de motie-Bikker/Van der Staaij over de hoofddoelen van het beleid in de nieuwe fase van lagere besmettingen

25 295, nr. 1315

– de motie-Bikker/Hammelburg over een concreet voorstel voor een gefaseerd donatiebeleid aan COVAX

25 295, nr. 1316

– de motie-Bikker c.s. over deze zomer het vrijwilligerswerk stimuleren

25 295, nr. 1317

– de motie-Gündogan c.s. over het primaire plan tot regionale aanpak van het coronavirus actualiseren

25 295, nr. 1318

– de motie-Gündogan c.s. over medische mondkapjes op grote schaal beschikbaar stellen

25 295, nr. 1319

– de motie-Pouw-Verweij c.s. over scenario's voor een nieuwe virusuitbraak

25 295, nr. 1320

– de motie-Kuzu over de reservering voor uitbreiding van de testcapaciteit annuleren

25 295, nr. 1321

– de motie-Kuzu over het gratis aanbieden van «testen voor toegang» op Nederlandse luchthavens

25 295, nr. 1322

– de motie-Kuzu/Den Haan over het reisadvies voor Noord-Cyprus gelijktrekken met dat voor Zuid-Cyprus

25 295, nr. 1323

– de motie-Kuzu over het geldig verklaren van het Digital Corona Certificate voor populaire vakantiebestemmingen als Turkije en Marokko

25 295, nr. 1324

– de motie-Den Haan c.s. over de wijkverpleging betrekken bij het zo snel mogelijk vaccineren van niet mobiele thuiswonenden

25 295, nr. 1325

– de motie-Van der Plas c.s. over het verruimen van de aanvraagtermijn voor de zorgbonus

25 295, nr. 1326

– de motie-Van Haga/Ephraim over het niet vaccineren van kinderen tot en met 18 jaar tegen COVID-19

25 295, nr. 1327

– de motie-Van Haga/Wilders over het verlengen van de geldigheidsduur van coronatesten

25 295, nr. 1328

– de motie-Van Haga c.s. over de mondkapjesplicht voor uitzonderingsgebieden als het openbaar vervoer laten vervallen

25. Debat over buitenlandse spionage via mobiele netwerken met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over chroom-6 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over het terug naar Nederland halen van IS vrouwen en hun kinderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. Tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (CD d.d. 17/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 10/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. Tweeminutendebat Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing (CD d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 684, nr. 660

34. Tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. Tweeminutendebat Duurzaam Vervoer (CD d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Tweeminutendebat Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 671

37. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

35 401

38. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

35 720

39. Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de actualisatie van het markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen (Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen)

35 725

40. Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

35 726

41. Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU 2005, L 255) en Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)

35 739

42. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19)

35 747

43. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming vaste lasten)

35 757

44. Wijziging van de Drinkwaterwet (wijziging van het tijdvak van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet en van het aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters)

35 780

45. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

35 783

46. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L 314) (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)

35 792

47. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit en uitvoeringskosten RVO TOGS)

35 794

48. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting Regeling bedrijvenschade coronarellen)

35 805

49. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

35 831

50. Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2021, 20))

35 832

51. Goedkeuring van de op 27 januari 2021 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2021, 21))

Langetermijnagenda

6, 7 en 8 juli (week 27)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 01/06)

– Tweeminutendebat Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi (CD d.d. 19/05)

– Tweeminutendebat Drugsbeleid (CD d.d. 02/06)

– Tweeminutendebat Wonen en corona (CD d.d. 03/06)

– Tweeminutendebat Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (32 757-179/180)

– Tweeminutendebat IVD (CD d.d. 09/06)

– Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

– Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021 (21 501-02, nr. 1306)

– Tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– Tweeminutendebat JBZ-raad 7-8 juni 2021 (algemeen deel)

– Tweeminutendebat Intensieve Kindzorg (CD d.d. 23/06)

– Tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32 847, nrs. 741 en 755)

– Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

– Tweeminutendebat Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (35 570-VIII-247)

– Tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (32 847, nrs. 741 en 755)

35 830-XIV (Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020)

35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

9 juli t/m 6 september 2021 (week 28 t/m 35)

- Zomerreces 2021

7, 8 en 9 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Erken Fibromyalgie» (35 826, nr. 1)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288-912)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

14, 15 en 16 september (week 37)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie»(35 862, nr. 1)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten))

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

21, 22 en 23 september 2021 (week 38)

– Aanbieding van de Prinsjesdagstukken (door de Minister van Financiën)

– Algemene Politieke Beschouwingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 523 (voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

Te agenderen debatten

1. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

2. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

3. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

4. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

5. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

6. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

7. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

9. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

10. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

11. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

12. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

13. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

14. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

15. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

16. Debat over wapenbezit onder jongeren (Ellian) (Minister J&V)

17. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

18. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

19. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

20. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

21. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

22. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

23. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

24. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

25. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

26. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

27. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

28. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

29. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

30. Debat over misstanden in de turnsport (Westerveld) (Minister MZ)

31. Debat over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen (Leijten) (Minister BZK)

32. Debat over de uitspraak in de klimaatrechtszaak tegen Shell (Van der Lee) (Minister en Staatssecretaris EZK)

33. Debat over de mondkapjesdeal met dhr. Van Lienden (Pouw-Verweij) (Minister MZ)

34. Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten (Ellemeet) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

2. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

3. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

4. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

7. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

8. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

9. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

10. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

11. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

13. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

14. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

18. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

19. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

20. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

21. Dertigledendebat over fouten bij de terugkeer van ongewenste vreemdelingen (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

22. Dertigledendebat over mensensmokkel naar Nederland (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

23. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over de uitvoering van het Urgendavonnis (Boucke) (Minister-President, Minister EZK)

25. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (Minister BuZa)

26. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

28. Dertigledendebat over het bericht dat de LBV een cao-akkoord met uitzendwerkgevers heeft gesloten (Van Kent) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over de bevolkingsgroei als gevolg van massa- immigratie (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

30. Dertigledendebat over het asielbeleid (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

31. Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld (Kuzu) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen (Kamerstuk 35 504)

Maandag 28 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota van het lid Kwint over «Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector» (Kamerstuk 35 813)

Maandag 28 juni van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (Kamerstuk 35 665)

Maandag 28 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (Kamerstukken 35 799 en 35 812)

Dinsdag 29 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2020

Woensdag 30 juni van 17.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Financiën over het Nationaal Groeifonds

Donderdag 1 juli van 14.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2020

Maandag 5 juli van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid (Kamerstuk 35 300, nr. 78)

Maandag 5 juli van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over middelbaar beroeps- en hoger onderwijs en corona

Woensdag 7 juli van 10.00 tot 14.45 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Maandag 27 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad (Kamerstuk 35 742)

Maandag 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35 615)

Maandag 25 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 1 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2022

Recesperiodes

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Naar boven