Agenda opgesteld 30 oktober 2020

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 november

14.00 uur

Woensdag 4 november

10.15 uur

Donderdag 5 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

De Voorzitter: dhr. De Groot verzoekt zijn motie op stuk nr. 515 aan te houden. Dhr. Stoffer wenst zijn motie op stuk nr. 519 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 625, nr. 510

– de motie-Van Brenk over streven naar een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik

27 625, nr. 512

– de motie-Van Esch over het stevig beboeten van illegaal geslagen waterputten

27 625, nr. 511

– de motie-Van Esch/Wassenberg over het niet langer kunstmatig verlagen van het waterpeil rondom natuurgebieden

27 625, nr. 513

– de motie-De Groot over het nog beter kunnen opvangen van de gevolgen van weersextremen

27 625, nr. 514

– de motie-De Groot/Diertens over de Caribische eilanden ondersteunen bij hun afvalwaterbeheer

27 625, nr. 515 (aangehouden)

– de motie-De Groot over scenario's uitwerken voor een gemoderniseerd waterschapstelsel

27 625, nr. 516

– de motie-Laçin/Bromet over het schrappen van de cap van 300 kuub per jaar voor de belasting op leidingwater

27 625, nr. 517

– de motie-Laçin/Van Brenk over nieuwe mogelijkheden voor legionellabestrijding

27 625, nr. 518

– de motie-Moorlag over natuurversterkingsmaatregelen in het kader van de stikstofaanpak ontwikkelen in samenhang met de KRW-maatregelen

27 625, nr. 519 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Stoffer c.s. over het definitief schrappen van het plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 612, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 463

Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

– artikelen 1 t/m 14

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij de Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

35 463, nr. 7

– de motie-Van Aalst over de soevereiniteit en beslissingsbevoegdheid van de Nederlandse havens niet in het geding laten komen

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Voorzitter: dhr. Klaver wenst zijn motie op stuk nr. 666 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 295, nr. 661

– de motie-Veldman c.s. over de uitvoering van de verschillende testsporen in één hand brengen

25 295, nr. 663

– de motie-Pieter Heerma c.s. over een uitvoeringsstrategie voor het vaccineren van de Nederlandse bevolking

25 295, nr. 664

– de motie-Van Weyenberg/Veldman over de testcapaciteit op luchthavens en andere inreislocaties

25 295, nr. 665

– de motie-Van Weyenberg/Aartsen over bij strengere coronamaatregelen naast supermarkten ook andere levensmiddelenwinkels openhouden

25 295, nr. 666 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klaver c.s. over het bron- en contactonderzoek uniformeren

25 295, nr. 667

– de motie-Klaver/Ouwehand over de werkzaamheden in de nertsenhouderij uiterlijk 15 november 2020 afronden

25 295, nr. 668

– de motie-Klaver c.s. over ondersteuning voor mensen die door corona hun inkomen hebben verloren

25 295, nr. 669

– de motie-Asscher/Van Weyenberg over een actieplan voor het veilig openhouden van scholen

25 295, nr. 670 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over het opnieuw openstellen van de regeling voor niet-geleverde pgb-zorg

25 295, nr. 671

– de motie-Ouwehand c.s. over een importverbod op bont en bontproducten

25 295, nr. 672

– de motie-Van der Staaij c.s. over de sociaal-maatschappelijke gevolgen van corona

25 295, nr. 673

– de motie-Van der Staaij/Veldman over de coronazorg bij verdere groei van het aantal ziekenhuisopnames

25 295, nr. 674

– de motie-Azarkan over de werkwijze binnen het bron- en contactonderzoek binnen twee weken standaardiseren

25 295, nr. 675

– de motie-Azarkan over het mond-neusmaskerbeleid in zorginstellingen

25 295, nr. 676

– de motie-Azarkan over geen coronavaccinatieplicht

25 295, nr. 677

– de motie-Van Brenk over alternatieven voor de inzet van besmette zorgmedewerkers

25 295, nr. 678

– de motie-Krol over vrijstelling voor coronaproof ingerichte restaurants

25 295, nr. 679

– de motie-Van Kooten-Arissen over zorgbonus voor zzp-, flex- en pgb-zorgverleners

25 295, nr. 680

– de motie-Van Haga/Baudet over onderzoeken hoe de betrouwbaarheid van PCR-tests kan worden verhoogd

25 295, nr. 681

– de motie-Van Haga/Baudet over onderzoek naar een realistische ic-capaciteit

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

De Voorzitter: dhr. Van der Nieuwenhuijzen wenst zijn motie op stuk nr. 301 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens opnieuw aan te houden.

33 625, nr. 301 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over inzetten op cash transfers

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

35 570-IX, nr. 12

– de motie-Alkaya/Leijten over het voor de feestdagen uitkeren van een voorschot aan een grotere groep gedupeerden van de toeslagenaffaire

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 296, nr. 7

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor de rechtspraak

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over slachtoffers

De Voorzitter: dhr. Van den Berge wenst zijn motie op stuk nr. 71 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 552, nr. 71 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berge/Van Nispen over de samenwerking met financiële dienstverleners intensiveren

33 552, nr. 70

– de motie-Van den Berge over een actieplan voor het versterken van de gezamenlijke slagkracht tegen discriminatie en racisme

33 552, nr. 72

– de motie-Van Wijngaarden over vermijdbare oorzaken van ontevredenheid bij slachtoffers in kaart brengen

33 552, nr. 73

– de motie-Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering

33 552, nr. 74

– de motie-Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

33 552, nr. 75

– de motie-Van Nispen over erotische websites verplichten zich te vergewissen van toestemming en meerderjarigheid bij geüpload materiaal

33 552, nr. 76

– de motie-Van Nispen over structureel voldoende subsidie voor het EOKM

33 552, nr. 77

– de motie-Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

35 439

Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen

35 439 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– amendement Van Nispen/Van den Berge (7,I) over het kunnen maximeren van de kostenveroordeling wegens de financiële omstandigheden van een partij (wijziging opschrift)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,I) over hogere griffierechten voor grote ondernemingen (wijziging opschrift)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,I) over een aanvullende griffierechtcategorie voor vorderingen met een beloop van meer dan 1.000.000 euro (wijziging opschrift)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (15,I) over het op voorhand kunnen uitsluiten van een kostenveroordeling door de rechter (wijziging opschrift)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 7, 12, 14 en/of 15 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,III)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (13,I) over het verhogen van de griffierechten voor grote ondernemingen bij amvb

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,III)

– artikel I, aanhef

– amendement Van den Berge/Van Nispen (13,II) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,IV) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,IV) (invoegen onderdeel 0A)

  • NB. Indien zowel 12 als 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,V)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (13,III)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,V)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 12, 13 en/of 14 worden aangenomen, wordt slechts eenmaal uitvoering gegeven aan de voorgestelde wijziging van artikel I, onderdeel A.

– amendement Van Nispen/Van den Berge (8) over het verlagen van de griffierechten voor natuurlijke personen met dezelfde percentages als voor rechtspersonen

– amendement Van Nispen/Van den Berge (10) over het terugdraaien van de verhoging van griffierechttarieven onder de kantonrechtersgrens

– onderdeel A

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,VI)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (13,IV)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,VI)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 12, 13 en/of 14 worden aangenomen, wordt slechts eenmaal uitvoering gegeven aan de voorgestelde wijziging van artikel I, onderdeel B, aanhef.

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,VII) (invoegen onderdelen C en D)

– artikel I

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (15,III) (invoegen artikel IA)

– amendement Van Nispen/Van den Berge (7,III) (invoegen artikel IA)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,VII) (invoegen artikel IA)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 15, 7 en/of 12 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– artikelen II en III

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (14,II)

– amendement Van Nispen/Van den Berge (7,II)

– amendement Van den Berge/Van Nispen (12,II)

– gewijzigd amendement Van Nispen/Van den Berge (15,II)

  • NB. Indien twee of meer van de amendementen 7, 12 en/of 15 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO NOVI

34 682, nr. 57

– de motie-Regterschot over geen alternatieven onmogelijk maken

34 682, nr. 58

– de motie-Regterschot/Terpstra over ruimtelijke gevolgen van enkele alternatieve invullingen binnen de energietransitie

34 682, nr. 59

– de motie-Van Gerven/Dik-Faber over de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk voor fiets- en wandelnetwerken beter borgen

34 682, nr. 60

– de motie-Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven

34 682, nr. 61

– de motie-Terpstra/Regterschot over het realiseren van voldoende woningen tot 2050 als topprioriteit

34 682, nr. 62

– de motie-Terpstra over het uitwerken van scenario's van het CBS over de bevolkingsgroei

34 682, nr. 63

– de motie-Terpstra c.s. over een centrale plaats van Regionale Investeringsagenda's in de uitvoering van de NOVI

34 682, nr. 64

– de motie-Bromet over de opslag van kernafval

34 682, nr. 65

– de motie-Bromet over de aanpak van bodemdaling versnellen via de NOVI

34 682, nr. 66

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over het uitwerken van beleidsdoelstellingen naar streefwaarden

34 682, nr. 67

– de motie-Van Otterloo over de uitgangspunten voor activiteiten gelieerd aan de NOVI

34 682, nr. 68

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over het aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit opnemen in het omgevingsbeleid

34 682, nr. 69

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over een MER-plan adviseren

34 682, nr. 70 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over de drie principes van de NOVI als leidende principes toepassen

34 682, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over behoud en verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

32 813, nr. 595

– de motie-Koerhuis/Terpstra over beëindigen experiment extra energie-eisen Amsterdam

32 813, nr. 596 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis over documenten inzake het Programma Aardgasvrije Wijken naar de Kamer sturen

32 813, nr. 597 (overgenomen)

– de motie-Koerhuis over rapporteren hoe gemeenten het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving uitvoeren

32 813, nr. 598

– de motie-Beckerman over foutieve energielabels laten aanpassen door de Huurcommissie

32 813, nr. 599

– de motie-Beckerman over een vouchersysteem om woningen energiezuinig te maken

32 813, nr. 600

– de motie-Beckerman over het bevriezen van de huurprijzen van woningen met energielabels F en G

32 813, nr. 601

– de motie-Beckerman over het garanderen van woonlastenneutraliteit bij het aardgasvrij maken van woningen

32 813, nr. 602

– de motie-Terpstra over een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van een vouchersysteem voor het verduurzamen van huizen

32 813, nr. 603

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met het gasvrij maken van woningen

32 813, nr. 604

– de motie-Van Eijs/Dik-Faber over de isolatiestandaard laten aansluiten op de best mogelijke toepassing van isolatie

32 813, nr. 605

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over financiering van verduurzamingsmaatregelen ook voor niet-kunners mogelijk maken

32 813, nr. 606

– de motie-Dik-Faber/Moorlag over een ambitieus isolatieprogramma opnemen in het herstelplan

32 813, nr. 607

– de motie-Moorlag over laagdrempelige toegang tot expertise en advies

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

24 095, nr. 519

– de motie-Van den Berg c.s. over een verlenging van de bestaande FM-licenties voor commerciële radiostations

24 095, nr. 520

– de motie-Weverling/Verhoeven over het toestaan van het gebruik van apparatuur met de intentie om het telecommunicatienetwerk te misbruiken

24 095, nr. 521

– de motie-Weverling over landelijke ondersteuning voor gemeenten bij de uitrol van 5G

24 095, nr. 522

– de motie-Bromet c.s. over financieringsmogelijkheden voor de aanleg van vast internet voor huishoudens in witte gebieden

24 095, nr. 523

– de motie-Bruins c.s. over overleg met de sector over digitalisering van radio

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toerisme

35 420, nr. 155

– de motie-Von Martels c.s. over beter gebruikmaken van bestaande regelingen en instrumenten die innovatie, digitalisering en duurzaamheid bevorderen

35 420, nr. 156

– de motie-Schonis c.s. over een actieplan voor de toeristische sector

35 420, nr. 157

– de motie-Aartsen c.s. over een voorstel voor een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers

35 420, nr. 158

– de motie-Moorlag over onderzoek naar de langetermijneffecten van de covidpandemie

35 420, nr. 159

– de motie-Moorlag/Aartsen over onderzoek naar de financieringsstructuur van de reissector

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 397

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

18. Debat over het nieuwe steunpakket met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Gezamenlijke behandeling van:

35 570-XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

35 570-XIX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021

29 247, nr. 316

21. VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 149, nr. 62

22. VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Gegevensuitwisseling/ Gegevensbescherming/ ICT/E-Health/Slimme zorg/Administratieve lasten (AO d.d. 08/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 689, nr. 1079

24. VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 323, nr. 138

25. VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 015, nr. 202

26. VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen (AO d.d. 15/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting BuHa-OS (voortzetting)

– Debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (re- en dupliek)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 122 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting))

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 541 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

– VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09)

– VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 7/10)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Douane (AO d.d. 22/09)

– VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (AO dd. 08/10)

– VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 10/09)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 9/9)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VAO Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 28/10)

– VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020 (21 501–32, nr. 1247)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 24/06)

– VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel (AO d.d. 01/10)

– VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

– VAO Visserij (AO d.d.12/10)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

35 461 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

1, 2 en 3 december (week 49)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 293 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

8, 9 en 10 december (week 50)

– stemmingen over alle begrotingen

35 462 (Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek))

15, 16 en 17 december (week 51)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

12, 13 en 14 januari (week 2)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

9. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

10. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

11. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

12. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

13. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

14. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

15. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

16. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

17. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

18. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

19. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

20. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

21. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

22. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

23. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

24. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

25. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

26. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

27. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

28. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

29. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

30. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

31. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

32. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

33. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

34. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

35. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

36. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

37. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

38. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

39. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

40. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

41. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

42. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

43. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

44. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

46. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

47. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

48. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

49. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

50. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

51. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

52. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

53. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

54. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

55. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

56. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

57. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

58. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

59. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

60. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

61. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

62. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

63. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

64. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

65. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

66. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

67. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

68. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

69. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

70. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

71. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

72. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

73. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

74. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

75. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

76. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

77. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

78. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

79. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

80. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

81. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

82. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

83. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

84. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

85. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

86. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

87. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

88. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

89. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

90. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

91. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

92. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

93. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

94. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

95. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

96. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

97. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

98. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

99. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

100. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

101. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

102. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

103. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

104. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

105. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

106. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

107. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

108. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

109. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

110. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

111. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

112. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

113. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

114. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

115. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

116. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

117. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

118. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

119. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

120. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

121. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

122. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

123. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

124. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

125. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

126. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

127. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

128. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

129. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

130. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

131. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

132. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

133. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

134. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

135. Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting (Wilders) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

23. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

25. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

26. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

27. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

31. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

34. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

37. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

39. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

40. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

41. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

42. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

43. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

47. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

48. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

50. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

52. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

53. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

54. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

55. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

56. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

58. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

59. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

60. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

61. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

62. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

64. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

65. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

66. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

67. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

68. Dertigledendebat over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

69. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan

Dinsdag 3 november van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de begroting voor het jaar 2021

Woensdag 4 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Openbaar vervoer en taxi

Woensdag 4 november van 18.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35 554)

Donderdag 5 november van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Georganiseerde criminaliteit/ ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Donderdag 5 november van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd (35 520)

Donderdag 5 november van 19.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) (35 555)

Maandag 9 november van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35 256)

Maandag 9 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35 352)

Maandag 9 november van 16.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen) (35 348)

Maandag 9 november van 16.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 9 november van 20.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35 317) de Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35 454)

Woensdag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 12 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Integratie en maatschappelijke samenhang

Donderdag 12 november van 14.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Mijnbouw/Groningen

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Maandag 16 november van 16.30 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35 337)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Donderdag 19 november van 18.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34 605) (voortzetting)

Maandag 23 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 23 november van 16.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Woensdag 25 november van 13.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Omgevingswet (33 118)

Donderdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over Klimaat en energie

Donderdag 26 november van 14.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over verpleeghuiszorg/Wlz/gehandicaptenbeleid/doelgroepenvervoer/fokuswonen

Maandag 30 november van 09.30 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Dinsdag 1 december van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Maandag 7 december van 09.30 tot 12.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35 355)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Donderdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Onderhandelaarsakkoord Noordzee

Donderdag 10 december van 15.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Gevangeniswezen en tbs

Maandag 14 december van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzenstellen (35 285)

Donderdag 17 december van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Donderdag 14 januari 2020 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (35 591)

Recesperiodes

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 30/10)

VVD:

318

minuten

PVV:

240

minuten

CDA:

203

minuten

D66:

182

minuten

GroenLinks:

161

minuten

SP:

161

minuten

PvdA:

133

minuten

ChristenUnie:

107

minuten

Partij voor de Dieren:

111

minuten

SGP:

88

minuten

50PLUS:

89

minuten

DENK:

83

minuten

Forum voor Democratie:

107

minuten

Lid Krol

40

minuten

Van Kooten-Arissen

55

minuten

Van Haga:

45

minuten

Naar boven