Agenda opgesteld 11 september 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 september

Woensdag 16 september

Donderdag 17 september

Stemmingen

35 478

35 480

35 440

35 382

35 390

35 463

35 293

35 545

35 456

35 362

35 375

15.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2021 door de Minister van Financiën (dinsdag 15 september)

2. Stemmingen (alleen op donderdag 17 september over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen, over de moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) en over de brief van het presidium over het instellen van een tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen)

3. Algemene Politiek Beschouwingen met maximum spreektijden per fractie van:

VVD:

40

minuten

PVV, CDA en D66:

35

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

30

minuten

ChristenUnie en Partij voor de Dieren:

25

minuten

SGP, DENK, Forum voor Democratie en 50PLUS:

20

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

10

minuten

4. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer)

5. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

6. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020))

7. Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

8. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

9. Uitvoering van Verordening (EU) 2017/352 van het Europees parlement en de Raad van 15 februari 2017 tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels inzake de financiële transparantie van havens (PbEU 2017, L 57) (Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening)

10. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

11. Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland)

12. Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

13.Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage

14. Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit

Dinsdag 22 september

14.00 uur

Woensdag 23 september

10.15 uur

Donderdag 24 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 353

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen

4. Stemmingen over: overige moties ingediend bij de Wet toeristische verhuur van woonruimte

35 353, nr. 28

– de motie-Koerhuis c.s. over het ook aan de Huurcommissie voorleggen van geschillen over onterechte bemiddelingskosten bij toeristische verhuur

35 353, nr. 29 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over het omkatten van woonruimten voor toeristische verhuur naar sociale huurwoningen

35 353, nr. 30

– de motie-Van Eijs over een onderzoek naar het potentieel prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur

35 353, nr. 31 (ingetrokken)

– de motie-Terpstra over advertenties zonder registratienummer op deelplatforms verplicht kunnen verwijderen

35 353, nr. 32

– de motie-Terpstra over deelplatforms die verhuur van woonruimten faciliteren medeaansprakelijk stellen

35 353, nr. 34

– de motie-Smeulders over geen sterke betrokkenheid van direct belanghebbende grote bedrijven bij het woonbeleid

35 353, nr. 35

– de motie-Smeulders over een Europese inzet op aanpassing van regels voor verhuur via platforms

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 437

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2021)

35 437 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen I t/m VIII

– gewijzigd amendement Stoffer (12) over een termijn van zestien weken voor het overleggen van een VOG

– amendement Lodders/Omtzigt (11) over verplichte standaardformulieren voor grote ANBI’s

– artikel IX

– artikelen X t/m XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij de Fiscale verzamelwet 2021

35 437, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Leijten over onderzoek naar witwaspraktijken via anbi's

35 437, nr. 14

– de motie-Leijten c.s. over toezicht op anbi's

35 437, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 15)

– de motie-Edgar Mulder over prioriteit leggen bij Nederlandse, legale vergunninghouders

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Aanpassing methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels

30 196, nr. 727 (gewijzigd, was nr. 720)

– de motie-Koerhuis over voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel

30 196, nr. 721

– de motie-Terpstra over de kosten van de nieuwe methode in andere EU-landen in kaart brengen

30 196, nr. 722

– de motie-Beckerman over de mogelijkheid voor alle huurders om hun energielabel bij de Huurcommissie te laten checken

30 196, nr. 723

– de motie-Smeulders over de huurprijsontwikkeling van kleine huurwoningen periodiek monitoren

30 196, nr. 724

– de motie-Van Eijs over het monitoren van de effecten van het nieuwe energielabel

30 196, nr. 725

– de motie-Van Eijs over voldoende goed opgeleide adviseurs

30 196, nr. 726

– de motie-Nijboer over huurders financieel laten profiteren van de verduurzaming van hun woning

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voorhang Besluit houdende aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving

33 118, nr. 154

– de motie-Koerhuis over een eventuele halvering van de milieuprestatie-eis afstemmen met de hele sector

33 118, nr. 155

– de motie-Van Eijs over een nulmeting en jaarlijkse monitoring van de effecten van de verplichte installatie van rookmelders

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 562

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

34 562 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikelen 1 t/m 5

– amendement Jasper van Dijk/Jetten (11) over de beschikbaarheid van gebarentolken in de rechtspraak (invoegen artikelen 5a en 5b)

– artikelen 6 t/m 12

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

34 562, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Jetten/Van den Hul over onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap die 30 jaar of ouder zijn

34 562, nr. 13

– de motie-Van den Hul/Van der Graaf over de gemeenschap van doven en slechthorenden actief informeren

34 562, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Van der Graaf c.s. over afspraken maken met de NPO over de vertaling in Nederlandse Gebarentaal van het vragenuur, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat voor de Kamerverkiezingen

34 562, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over het recht op een tolk voor dove gebarentaligen in een sociale werkplaats

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

35 426

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds)

35 426 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel 1

– amendement Schonis (8) over slimme en duurzame mobiliteit

– amendement Van der Graaf c.s. (13) over bereikbaarheid d.m.v. veilige innovatieve en duurzame mobiliteit

  • N.B. indien zowel 8 als 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 8, onderdeel 1.

– amendement Stoffer en Van der Graaf (12) over de veiligheid van infrastructuur

– amendement Kröger (11) over een bijdrage aan de welvaart en de klimaatdoelstellingen

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Stoffer (10) over duurzame bereikbaarheid en verkeersveiligheid

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 11

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet Mobiliteitsfonds

35 426, nr. 14

– de motie-Van Aalst over vastleggen dat middelen die door een bepaalde modaliteit worden opgebracht ook daaraan ten goede komen

35 426, nr. 15

– de motie-Kröger over het brede welvaartsbegrip inbedden in gebruikte modellen

35 426, nr. 16

– de motie-Laçin over een nadrukkelijke plek voor de infrastructuur voor fietsers en voetgangers bij het gebiedsgericht werken

35 426, nr. 17

– de motie-Schonis/Van der Graaf over up-to-date maken van de NMCA

35 426, nr. 18

– de motie-Schonis/Postma over een gebiedscoördinator aanstellen bij nieuwe infrastructurele projecten

35 426, nr. 19

– de motie-Van Esch over onderzoeken welke geplande asfaltprojecten teruggedraaid kunnen worden

35 426, nr. 20

– de motie-Van Esch over beleid dat is gericht op terugdringen van verkeersbewegingen

Stemmingen

13. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

21 501–20, nr. 1577

– de motie-Leijten over alsnog steun intrekken voor het herstelfonds en de Europese begroting

21 501–20, nr. 1580

– de motie-Krol over zich onmiddellijk terugtrekken uit het EU-herstelfonds

21 501–20, nr. 1581

– de motie-Van Ojik over voorwaarden met betrekking tot het naleven van rechtsstaatsbeginselen

21 501–20, nr. 1583

– de motie-Van Otterloo over geen financieringslasten accepteren

21 501–20, nr. 1584

– de motie-Sjoerdsma/Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

21 501–20, nr. 1585

– de motie-Sjoerdsma/Bruins over het budget voor Horizon Europe verhogen

21 501–20, nr. 1587

– de motie-Bisschop over de verwachte Nederlandse afdrachten aan de EU tot 2058 in kaart brengen

21 501–20, nr. 1588

– de motie-Kuzu/Azarkan over alleen steungeld voor Griekenland met glasharde afspraken over non-militaire doeleinden

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

35 129

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

35 129 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I

– artikel II, aanhef

– onderdeel A

– amendement Sneller (10,I) over internationale verdragen uitzonderen van referendabiliteit

– amendement Van der Graaf (11) over een uitkomstdrempel

– amendement Sneller (10,II)

– onderdeel B

– amendement Van der Graaf c.s. (12,I) over het schrappen van de bepaling over provincies en gemeenten

– onderdeel C

– amendement Özütok (9,I) over een bindend correctief referendum voor waterschappen (invoegen onderdeel Ca)

– amendement Özütok (9,II)

– amendement Van der Graaf c.s. (12,II)

  • NB. Indien zowel 9 als 12 wordt aangenomen, wordt in het voorgestelde artikel XXXI «128a» telkens vervangen door «133a».

– onderdeel D

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 351, nr. 1

Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

– voorstel voor een Gedragscode

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 351, nr. 5

Voorstel voor een regeling toezicht en handhaving gedragscode leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 351, nr. 5 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen 1 t/m 5

– amendement Van Gent/Bisschop (7) over het indienen van klachten door Kamerleden

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 10

– amendement Van Gent/Bisschop (6) over het laten vervallen van de mogelijkheid tot schorsing

– artikel 11

artikelen 12 t/m 16

– voorstel voor een Regeling toezicht en handhaving

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 153, nr. 13

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de commissie voor Financiën als volgt vast te stellen:

1. mw. drs. H.M.B. Joziasse MiF

2. mw. prof. mr. M.J. Jacobs

3. mw. mr. drs. M.M. de Boer

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO CBR en medische keuringen rijgeschiktheid

29 398, nr. 852

– de motie-Postma over de inrichting van de pilot oogmetingen voor diabetespatiënten

29 398, nr. 853

– de motie-Schonis/Laçin over een nieuw advies van de Gezondheidsraad over het verband tussen ASS en rijvaardigheid

29 398, nr. 854 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over onderzoek naar de juistheid van de huidige bestuursvorm van het CBR

19. Debat over de Europese top van 24 en 25 september 2020 met maximumspreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

2,5 minuten voor de leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga

Langetermijnagenda

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie (29 521, nr. 406)

– VSO Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29 323, nr. 138)

– VSO Inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (25 424, nr. 550)

– VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (Kamerstuk 32 820, nr. 377)

– VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024 (Kamerstuk 28 760, nr. 102)

– VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (Kamerstuk 33 846, nr. 59)

– VSO Beantwoording vragen over het bericht «Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent» (Kamerstuk 31 497, nr. 366)

– VAO Recente onrust en geweld in Nederland (AO d.d. 03/09)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VSO Beleidsreactie slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017–2018 (Kamerstuk 31 015, nr. 202)

– VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Kamerstuk 33 149, nr. 62)

– VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (Kamerstuk 29 247, nr. 316)

– VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (AO d.d. 03/09)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Digitalisering (AO d.d. 01/07)

– VAO Water (AO d.d. 22/06)

– VSO Verkeersveiligheid (29 398, nr. 843)

– VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

– VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020 (AO d.d. 29/06)

– VSO Sponsorconvenant 2020–2022 (35 300 VIII, nr. 185)

– VSO Storing leerlingvolgsysteem (31 289, nr. 425)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

– VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29 893, nr. 247)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

– VSO Duurzaam vervoer (32 813, nr. 500)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 352 (Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 257 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (voortzetting)

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

35 397 (Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies)

35 472 (Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0))

6, 7 en 8 oktober (week 41)

– Begroting Koning (I) en Algemene Zaken (III)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 11/06)

– VAO Toerisme (AO d.d. 09/09)

35 381 (Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180))

35 391 (Goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3))

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 429 (Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie («EOM») (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM))

35 355 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens)

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

35 421 (Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen)

16 t/m 26 oktober (week 43)

– herfstreces

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VX)

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

1, 2 en 3 december (week 49)

- stemmingen over alle begrotingen

8, 9 en 10 december (week 50)

35 349 (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

15, 16 en 17 december (week 51)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

18 december 2020 t/m 11 januari 2020 (week 52, 53 en 1)

– kerstreces 2020

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

23. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

24. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

25. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

26. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

27. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

28. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

29. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

30. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

31. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

32. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

33. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

34. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

35. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

36. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

37. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

38. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

39. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

40. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

41. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

42. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

43. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

44. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

45. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

46. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

47. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

48. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

49. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

50. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

51. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

52. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

53. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

54. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

55. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

57. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

58. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

59. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

60. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

61. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

62. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

63. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

64. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

65. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

66. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

67. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

68. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

69. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

71. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

72. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

73. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

74. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

75. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

76. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

77. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

78. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

79. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

80. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

81. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

82. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

83. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

84. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

85. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

86. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

87. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

88. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

89. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

90. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

91. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

92. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

93. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

94. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

95. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

96. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

97. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

98. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

99. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

100. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

101. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

102. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

103. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

104. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

105. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

106. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

107. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

108. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

109. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS, Minister J&V)

110. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

111. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

112. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

113. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

114. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

115. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

116. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

117. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

118. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

119. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

120. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

121. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

122. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

123. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

124. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

125. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

126. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

127. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

128. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

129. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

130. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

131. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

132. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

133. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

134. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

135. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

136. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

137. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

138. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

139. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

140. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

141. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

142. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

143. Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd «De Verpleeghuiszorg in beeld» (Agema) (Minister VWS)

144. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

145. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (Minister BuZa)

146. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) «(On)zichtbare invloed» (Minister SZW)

147. Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen (Kerstens) (Minister VWS)

148. Debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer (Kröger) (Minister I&W)

149. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

150. Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers (Asscher) (Minister-President, Minister SZW, Minister Financiën, Minister EZK)

151. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst «Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering»

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

17. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

21. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

22. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

24. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

26. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

28. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

29. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

32. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

33. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

37. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

40. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

41. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

42. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

43. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

44. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

45. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

46. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

47. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

48. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

49. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

50. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

51. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

52. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

53. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

54. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

56. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

57. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

58. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

60. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

61. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

63. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

64. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

65. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

66. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

67. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

68. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

69. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

70. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

72. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

74. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

76. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

77. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

78. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

79. Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel (Hijink) (Minister-President)

80. Dertigledendebat over bezuinigingen bij de NS (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister Financiën)

81. Dertigledendebat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

82. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over strafrechtelijke onderwerpen

Woensdag 23 september van 14.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (35 340)

Maandag 28 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie

Donderdag 1 oktober van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35 240)

Woensdag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Becker «In Nederland beslis je over je eigen leven» (35 341)

Maandag 26 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Maandag 26 oktober van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Personeel/Materieel Defensie

Maandag 2 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 9 november van 16.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Wonen

Maandag 11 november van 11.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Maandag 16 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Passend onderwijs

Maandag 16 november van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (35 264)

Woensdag 18 november van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen (35 507)

Maandag 23 november van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 30 november van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: «Behoud het woud» (35 327)

Maandag 7 december van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Recesperiodes

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

Partij voor de Dieren:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

50PLUS:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

10

minuten

Spreektijden begrotings-

behandelingen (inclusief de

Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

420

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

Partij voor de Dieren:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

50PLUS:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

De leden Krol, Van Kooten-Arissen en Van Haga:

55

minuten

Naar boven