Agenda opgesteld 4 april 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 april

14.00 uur

Woensdag 9 april

10.15 uur

Donderdag 10 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Staat van de Europese Unie

33 877, nr. 3

– de motie-Maij over tegengaan van oneerlijke concurrentie

33 877, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Maij over de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de integratie van buitenlandse werknemers

33 877, nr. 5

– de motie-Van Bommel over een parlementaire werkgroep voor onderzoek naar de gevolgen van het uiteenvallen van de eurozone

33 877, nr. 6

– de motie-Omtzigt over voorstellen voor een rode en een groene kaart en versterking van de gele

33 877, nr. 7

– de motie-Omtzigt over het overnemen van best practices uit buurlanden

33 877, nr. 8

– de motie-Omtzigt over Europese steun verwerven voor het opschorten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

33 877, nr. 9

– de motie-Pechtold over in kaart brengen welke hervormingen in de Europese Unie zonder verdragswijziging kunnen worden gerealiseerd

33 877, nr. 10

– de motie-Pechtold over modernisering van de Euro-WOB

33 877, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Pechtold over een stappenplan om de eurozone-instrumenten binnen de EU-verdragskaders te brengen

33 877, nr. 12

– de motie-Segers over steun zoeken bij andere lidstaten voor het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

33 877, nr. 13

– de motie-Segers over herbezinning op de verdeling van bevoegdheden tussen lidstaten en de Unie en tussen de verschillende Europese instellingen

33 877, nr. 14

– de motie-Klaver over gezamenlijk onderhandelen over gascontracten

33 877, nr. 15

– de motie-Klaver over uitstel bij het halen van de 3%-norm voor landen die kampen met oplopende werkloosheid

33 877, nr. 16

– de motie-Ouwehand/Thieme over een referendum over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

32 127, nr. 184 (gewijzigd, was nr. 176)

– de gewijzigde motie-Smaling/Albert de Vries over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis-en herstelwet halen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk»

29 544, nr. 509

– de motie-Klein over een ambassadeur ouderenwerkloosheid

29 544, nr. 510

– de motie-Klein over aanvullende maatregelen vóór de zomer

29 544, nr. 511

– de motie-Ulenbelt over de kostendelersnorm

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen»

33 887, nr. 2

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over uitwerking van het burgerinitiatief binnen drie maanden

33 887, nr. 3

– de motie-Jasper van Dijk over een voorstel om een eind te maken aan megaklassen

33 887, nr. 4

– de motie-Van Meenen over een aanvalsplan tegen grote klassen

33 887, nr. 5

– de motie-Rog/Jasper van Dijk over onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar besteding van de lumpsum

33 887, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Straus over het in kaart brengen van de huidige begrippenkaders

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stelsel gefinancierde rechtsbijstand

31 753, nr. 71

– de motie-Van Toorenburg/Schouw over waarborgen van toegang tot het Juridisch Loket voor middeninkomens

31 753, nr. 72

– de motie-Van Nispen over afzien van bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

31 753, nr. 73

– de motie-Van Nispen over de toevoeging in geschillen op grond van huurrecht of verbintenissenrecht

31 753, nr. 74

– de motie-Van Nispen over het niet verhogen van het financieel belang voor gefinancierde rechtsbijstand

31 753, nr. 75

– de motie-Van Nispen over niet verder verlagen van het generiek uurtarief van sociale advocaten

31 753, nr. 76

– de motie-Segers c.s. over de gevolgen van de maatregelen voor de verschillende inkomensgroepen

31 753, nr. 77

– de motie-Van Tongeren/Segers over een quickscan naar de werkbelasting van juridische loketten

31 753, nr. 78

– de motie-Van Tongeren over het verzekeren van buitengerechtelijke geschilbeslechtingsvormen

31 753, nr. 79

– de motie-Schouw/Van Toorenburg over het in kaart brengen van de gevolgen van de maatregelen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 382

Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

32 382 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst het amendement op nr. 23 in te trekken. Ik neem aan dat u hier mee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m G

– gewijzigd amendement Van der Steur (25,I)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m Qb

– amendement Van der Steur (20,I)

– onderdeel R

– onderdelen S t/m Z

– amendement Segers (27)

– onderdeel Za

– onderdelen Zb t/m CC

– amendement Van Nispen (22,I)

– onderdeel DD

– onderdeel DDa

– amendement Van Nispen (22,II)

– onderdeel DDb

– onderdelen DDc t/m FF

– amendement Van der Steur (20,II)

– onderdeel FFa

– onderdelen FFb en FFc

– gewijzigd amendement Van der Steur (25,II)

– onderdeel FFd

– nader gewijzigd amendement Van der Steur (24,I)

– onderdeel FFe

– onderdelen FFf t/m GG

– amendement Van der Steur (19)

– nader gewijzigd amendement Van der Steur (24,II)

  • NB. Indien zowel amendement 19 als amendement 24 wordt aangenomen, wordt amendement 24,II niet verwerkt en wordt in artikel I, onderdeel GGa, eerste onderdeel, onderdeel a, «artikel 48, negende lid» vervangen door: artikel 48, tiende lid.

– onderdeel GGa

– onderdelen GGb t/m GGh

– gewijzigd amendement Van der Steur (25,III)

– amendement Van der Steur (26)

– onderdeel GGi

– gewijzigd amendement Van der Steur (25,IV)

– onderdeel GGj

– gewijzigd amendement Van der Steur (25,V) (invoegen onderdelen GGk en GGl)

– nader gewijzigd amendement Van der Steur (24,III)

– onderdeel HH

– amendement Van der Steur (20,III)

– onderdeel HHa

– artikel I

– artikelen II t/m VIIA

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wet positie en toezicht advocatuur

32 382, nr. 28

– de motie-Van der Steur over het informeel uitwisselen van informatie

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over kindermishandeling

De Voorzitter: mw. Keijzer verzoekt haar motie op stuk nr. 98 aan te houden.

31 015, nr. 96

– de motie-Ypma c.s. over een multidisciplinair assessment bij ernstig letsel

31 015, nr. 97

– de motie-Bergkamp over een effectstudie

31 015, nr. 98 (aangehouden)

– de motie-Keijzer c.s. over een landelijk dekkende forensisch-pediatrische voorziening

31 015, nr. 99 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Bergkamp over de dubbele toestemmingsvereiste

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 235

– de motie-Ulenbelt c.s. over ouderparticipatiecrèches opnemen in het stelsel van gesubsidieerde kinderopvang

31 322, nr. 236

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over alternatieven voor ouderparticipatiecrèches

31 322, nr. 237

– de motie-Yücel/Tellegen over de onderlinge aansluiting tussen kwaliteitseisen voor basisonderwijs en kinderopvangvoorzieningen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers

29 477, nr. 280

– de motie-Van Gerven over het geheel vergoeden van maagzuurremmers vanuit het verzekerd pakket

29 477, nr. 281

– de motie-Kuzu over een onderzoek naar de reden waarom mensen geen maagzuurremmers meer gebruiken

13. Debat over de aanpassing van het regeerakkoord met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie

15. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. VAO Mestbeleid (AO d.d. 26/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (AO d.d. 02/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Ondernemen, regeldruk en MVO (AO d.d. 20/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VSO Vessel Protection Detachments (32 706, nr. 63) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 476

21. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (1e termijn Kamer)

33 781

22. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

33 542

23. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (tweede termijn)

33 646

23. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 april (week 16)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (minister-president)

– VAO AWACS (AO d.d. 11/12)

– VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 26/03)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– VAO Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie (AO d.d. 26/03)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014–2017 (AO d.d. 27/03)

– VSO over de strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations

– VSO Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

33 786 (Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss) + 33 787 (Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen) + 33 788 (Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) + 33 789 (Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse) + 33 790 (Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antwoord 2e termijn)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

33 745 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

22, 23 en 24 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (32 513, nr. 16)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en tweede termijn)

33 771 (Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013))

Meireces: 25 april t/m 12 mei (week 18 en 19)

13, 14 en 15 mei (week 20)

33 846 (Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

20 en 21 mei (22 mei geen vergadering) (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

3, 4 en 5 juni (week 23)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld, zie 33 168 ))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

4. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

5. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

6. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

7. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

8. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

9. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (minister SZW)

10. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

11. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

12. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

13. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Financiën)

14. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

15. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

16. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (minister Financiën)

17. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

18. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (minister Financiën)

19. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (staatssecretaris EZ)

20. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

21. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (staatssecretaris EZ)

22. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

4. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

5. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (minister VWS)

7. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (staatssecretaris Financiën)

8. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (minister VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (minister VWS)

12. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (minister SZW)

13. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ)

14. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

19. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

20. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (minister SZW)

24. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (staatssecretaris Financiën, minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

26. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (minister BZK)

27. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (minister VWS)

29. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (minister BuZa en minister Financiën)

33. Dertigledendebat over de groeiende werkloosheid (Karabulut) (minister SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (minister W&R en minister OCW)

36. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

37. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (staatssecretaris I&M)

38. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (staatssecretaris SZW)

39. Dertigledendebat over berichten dat PvdA en de CU bezuinigingen op de ouderenzorg willen verlagen (Siderius) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 7 april 2014 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken (33 484)

Maandag 14 april 2014 van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (33 849) en Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer (33 729)

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Recesperiodes

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven