Agenda opgesteld 28 maart 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 april

14.00 uur

Woensdag 2 april

10.15 uur

Donderdag 3 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 438

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist

33 438 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, aanhef

– amendement van Gerven (8,I) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Bouwmeester (10,I) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement van Gerven (7,II)

– amendement Bouwmeester (9)

– amendement van Gerven (8,II) (invoegen artikel 9a)

– onderdeel A

– amendement van Gerven (8,III)

– onderdeel B

– amendement Bouwmeester (10,II) (invoegen onderdeel C)

– artikel I

– amendement van Gerven (8,IV)

– artikel II

– artikel III

– amendement van Gerven (10,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen

33 438, nr. 11

– de motie-Van Gerven over handhaven van de vergunningplicht voor radiotherapie

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

De Voorzitter: dhr. Jan Vos wenst zijn motie op stuk nr. 159 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 023, nr. 159 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos over een verbod op transport van zware olie door het Noordpoolgebied

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wet werk en zekerheid

33 818, nr. 45

– de motie-Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 582

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

33 582 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I

– amendement Oskam (9)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

33 582, nr. 7

– de motie-Fritsma over het wettelijk regelen van het verspreiden van foto's en camerabeelden in de media

33 582, nr. 8

– de motie-Kooiman over niet inzetten van onbemande vliegtuigen door gemeenten totdat het kabinetsonderzoek is afgerond

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO OV, OV-chipkaart en Taxi

23 645, nr. 561

– de motie-Hoogland/De Boer over overleg met gemeenten over maatwerk voor de toegankelijkheid van stations

23 645, nr. 562

– de motie-Dik-Faber over reizen op rekening voor blinden en slechtzienden uiterlijk per 1 juli 2014 invoeren

23 645, nr. 563

– de motie-Dik-Faber over het verchippen van de ov-begeleiderskaart

23 645, nr. 564

– de motie-Voortman/Van Tongeren over reizen op rekening voor visueel beperkte reizigers via de NS-Business Card

23 645, nr. 565

– de motie-Smaling/De Boer over een reisproduct waarmee slechtzienden en blinden kunnen reizen op rekening

23 645, nr. 566

– de motie-Van Veldhoven over overleg met de NS en gemeenten over maatwerk voor ov-poortjes

23 645, nr. 567

– de motie-Van Veldhoven over mogelijkheden om laatste treinen later te laten vertrekken

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie

29 407, nr. 190

– de motie-Ulenbelt over uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid

29 407, nr. 191

– de motie-Van Weyenberg over afspraken over maatwerk

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Voedsel

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 125 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 532, nr. 125 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven/Van Dekken over opnemen van de voordelen voor het dier in de beleidsregels voor de NMA (ACM)

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 224, nr. 9

Brief van het Presidium over een nader advies inzake de Toekomst-en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2014

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het nader advies van de commissie voor de Rijksuitgaven om de eerdere voordracht, zoals opgenomen in Kamerstuk 32 224 nr. 8, van de stemmingslijst af te voeren.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 7

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 901, nr. 1

Brief van het Presidium over een voorstel voor een evaluatieonderzoek naar het Verdrag van Lissabon

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met een evaluatieonderzoek naar het Verdrag van Lissabon en de kosten ten laste te brengen van het onderzoeksbudget van de Kamer.

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

32 127, nr. 182

– de motie-De Graaf over verhinderen van de plaatsing van windturbines op zeedijken in de Eemshaven

32 127, nr. 183

– de motie-Ouwehand over een maximale inspanning voor het behoud van het Kruitbos

32 127, nr. 184 (gewijzigd, was nr. 176)

– de gewijzigde motie-Smaling/Albert de Vries over enkele projecten uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet halen

32 127, nr. 185

– de motie-Albert de Vries over het experiment met Keurmerk Garantiewoningen

32 127, nr. 186

– de motie-Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 619

Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

33 619, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over geen zorg verlenen aan kinderen als men niet is ingeschreven in het kwaliteitsregister

33 619, nr. 11

– de motie-Kooiman over registratie zorgberoepen aan laten sluiten bij het publiekrechtelijk BIG-register

33 619, nr. 12

– de motie-Kooiman over voorkomen dat gemeenten jeugdzorginstellingen opheffen

33 619, nr. 13

– de motie-Bergman over aandacht besteden aan waarheidsvinding in opleidingen en permanente educatie

33 619, nr. 14

– de motie-Ypma over de integrale aanpak uitwerken in het kwaliteitskader en in de opleidingen

18. Debat over kindermishandeling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 758, nr. 22

19. Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. VAO Stelsel gefinancierde rechtsbijstand (AO d.d. 26/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Kinderopvang (AO d.d. 26/03) met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32 382

24. Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

33 542

25. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

33 884

26. Regels omtrent meeteenheden en meetinstrumenten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IJkwet BES 2014)

33 771

27. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

33 855

28. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet

Langetermijnagenda

8, 9 en 10 april (week 15)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

– VAO Ondernemen, regeldruk en MVO (AO d.d. 20/03)

– VAO AWACS (AO d.d. 11/12)

– VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 26/03)

– VAO Mestbeleid (AO d.d. 26/03)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VSO Vessel Protection Detachments (32 706, nr. 63)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

33 745 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

15, 16 en 17 april (week 16)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (minister-president)

– VAO Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie (AO d.d. 26/03)

33 786 (Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss)

33 787 (Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen)

33 788 (Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist)

33 789 (Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse)

33 790 (Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer)

33 311(Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antwoord 2e termijn)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

22, 23 en 24 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (32 513, nr. 16)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en tweede termijn)

Meireces: 25 april t/m 12 mei (week 18 en 19)

13, 14 en 15 mei (week 20)

nog te bepalen

20 en 21 mei (22 mei geen vergadering) (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld, zie 33 168 ))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (minister BZK en V&J) (na ontvangst van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

6. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

7. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

8. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

9 Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

10. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (minister SZW)

11. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

12. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

13. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

14. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Financiën)

15. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

16. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

17. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (minister Financiën)

18. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

19. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (minister Financiën)

20. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (staatssecretaris EZ)

21. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

22. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (staatssecretaris EZ)

23. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (staatssecretaris EZ)

24. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (minister VWS en staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (minister BuZa)

3. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

5. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

6 Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (minister VWS)

8. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (minister VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (minister VWS)

13. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (minister SZW)

14. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ)

15. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

20. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

21. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (minister SZW)

25. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (staatssecretaris Financiën, minister BuZa)

26. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

27. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (minister BZK)

28. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (minister VWS)

30. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (staatssecretaris SZW)

32. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (minister BuZa en minister Financiën)

34. Dertigledendebat over de groeiende werkloosheid (Karabulut) (minister SZW)

35. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (minister SZW)

37. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (minister W&R en minister OCW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 31 maart 2014 van 11.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 7 april 2014 van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken (33 484)

Maandag 14 april 2014 van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (33 849) en Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer (33 729)

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Recesperiodes

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven