Agenda opgesteld 28 februari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 maart

14.00 uur

Woensdag 5 maart

10.15 uur

Donderdag 6 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 698

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

33 698 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

De Voorzitter: dhr. Knops wenst zijn amendement op stuk nummer 9 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m D

– amendement Paulus Jansen (8)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m L

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

33 698, nr. 10

– de motie-Paulus Jansen over een verbod op all-in huurcontracten

33 698, nr. 11

– de motie-Paulus Jansen over een bredere werking van een uitspraak van de huurcommissie bij onzelfstandige woonruimte

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

29 398, nr. 394 (aangehouden)

– de motie-De Graaf over overtredingen van cabotageregelgeving onder het strafrecht plaatsen

29 398, nr. 395

– de motie-De Graaf/De Rouwe over stoppen met het doven van verlichting op snelwegen in donkere uren

29 398, nr. 396 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over gemeentelijke maatwerkoplossingen voor snorscootervrije fietspaden

29 398, nr. 397 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over het invoeren van een lokale helmplicht bij AMvB

29 398, nr. 398 (aangehouden)

– de motie-De Rouwe over burgemeesters benaderen over handhavend optreden tegen snorscooteroverlast

29 398, nr. 399

– de motie-De Rouwe over overleg met decentrale overheden over de landelijke doelstelling verkeersslachtoffers

29 398, nr. 405

– de motie-De Rouwe/De Graaf over het inschakelen van de snelwegverlichting bij zware neerslag

29 398, nr. 400 (aangehouden)

– de motie-Visser/Smaling over een instrumentarium voor handhaving ten aanzien van opgevoerde snorscooters

29 398, nr. 401

– de motie-Smaling over een meldpunt voor misstanden in de wegtransportsector

29 398, nr. 402 (aangehouden)

– de motie-Kuiken over meer prioriteit voor handhaving op verkeersovertredingen van scooter en brommerrijders

29 398, nr. 403

– de motie-Kuiken over een keurmerk en klachtenmeldpunt in de rijschoolbranche

29 398, nr. 404

– de motie-Kuiken over onderzoek naar een verplichte cursus rijschoolmanagement

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking

33 750-XVI, nr. 90

– de motie-Siderius over compensatie van meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten

33 750-XVI, nr. 91

– de motie-Siderius over wijziging van het wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

33 750-XVI, nr. 92

– de motie-Keijzer over het laten doorrekenen van zorgmaatregelen door het Nibud

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden»

29 389, nr. 64

– de motie-Agema over terugdraaien van het sluiten van verzorgingshuizen

29 389, nr. 65

– de motie-Van Gerven/Siderius over toegang van ouderen tot zorg in een instelling ongeacht het zorgzwaartepakket

29 389, nr. 66

– de motie-Keijzer over het in stand houden van kleine zorginstellingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden

32 012, nr. 19 (ingetrokken)

– de motie-Agema over in geval van oplichting altijd overgaan tot het doen van aangifte

32 012, nr. 20

– de motie-Agema over exorbitant hoge bedragen voor het maken van een ommetje of het doen van de was

32 012, nr. 21

– de motie-Van Gerven en Siderius over de hoogte van waskosten die niet onder de AWBZ-aanspraak vallen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaam hout

30 196, nr. 237 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over kaarten van voldoende kwaliteit voor erkenning van het MTCS

30 196, nr. 238

– de motie-Van Veldhoven c.s. over toetsing van het MTCS door het TPAC

30 196, nr. 239

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het binnen twee jaar afronden van de eindevaluatie van TPAC

30 196, nr. 240

– de motie-Dik-Faber over de door de Maleisische regering toegezegde voortgangsrapportages over hout met MTCS-keurmerk

30 196, nr. 241

– de motie-Van Tongeren c.s. over niet goedkeuren van het hout van MTCS zolang het niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van TPAC

30 196, nr. 242

– de motie-Van Tongeren c.s. over de onwenselijkheid om goedkeuring te verlenen aan producten die niet aan de criteria van TPAC voldoen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 236 aan te houden.

27 858, nr. 231

– de motie-Ouwehand/Klaver over verbod op gebruik van glyfosaat op recreatiebedrijven

27 858, nr. 232

– de motie-Ouwehand/Klaver over verbod op gebruik van glyfosaat in siertuinen

27 858, nr. 233

– de motie-Ouwehand over de uitzondering voor laagrisicomiddelen niet voor verhardingen laten gelden

27 858, nr. 234

– de motie-Geurts over Europese afspraken over de definitie van laagrisicostoffen

27 858, nr. 235

– de motie-Geurts over verbod op chemische component niet laten gelden voor bedrijventerreinen

27 858, nr. 236 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over versneld invoeren van een verbod op glyfosaat op recreatieterreinen

27 858, nr. 237

– de motie-Van Gerven over een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden

27 858, nr. 238

– de motie-Van Gerven over een herbezinning op het uitzonderen van laagrisicomiddelen

27 858, nr. 239

– de motie-Van Tongeren over de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur

Stemmingen

11. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over duurzame Gewasbescherming

27 858, nr. 193 (gewijzigd, was nr. 164)

– de motie-Ouwehand/Schouw over een verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren

27 858, nr. 196 (gewijzigd, was nr. 167)

– de motie-Ouwehand over een verbod op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 171 (ingetrokken)

– de motie-Smaling/Kuiken over de ILT laten overleggen met de belangenorganisaties voor passagiers

31 936, nr. 172 (aangehouden)

– de motie-Smaling/De Rouwe over parachutespringen in de Randstad

31 936, nr. 173 (aangehouden)

– de motie-Smaling over het niet mogelijk maken van reguliere vluchten na 23.00 uur

31 936, nr. 174

– de motie-Graus over verhoging van het maximumaantal vliegbewegingen op Schiphol

31 936, nr. 175

– de motie-Graus over heroverweging van het tarievenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstverlening

31 936, nr. 176 (aangehouden)

– de motie-Graus/De Rouwe over recreatieve vlieginstructeurs

31 936, nr. 177 (aangehouden)

– de motie-Graus over een onafhankelijk haal- en faalbaarheidsonderzoek voor Lelystad Airport

31 936, nr. 178

– de motie-Graus over een gelijk speelveld voor alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

31 936, nr. 179

– de motie-Van Tongeren over de routestructuur van Luchthaven Lelystad

31 936, nr. 180

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over financiële steun aan luchthavens van nationale betekenis

31 936, nr. 181

– de motie-Van Tongeren over de inwerkingtreding van het Luchthavenbesluit

31 936, nr. 182

– de motie-Geurts/De Rouwe over paramotorvliegers

31 936, nr. 183

– de motie-Geurts/De Rouwe over een overloopfunctie voor luchthaven Lelystad

31 936, nr. 184

– de motie-Thieme/Van Tongeren over de aanleg van zonnepanelen langs start- en landingsbanen

31 936, nr. 185 (aangehouden)

– de motie-Thieme/Smaling over de aantrekkende werking op ganzen van de akkers rond Schiphol

13. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

14. Debat over de voortgang van de capaciteitsverhoging op de Valleilijn met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. VAO Aanpassing eigenwoningforfait (AO d.d. 16/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging (AO d.d. 13/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Voedsel (AO d.d. 18/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VSO PBO’s (32 615, nr. 15) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Energie (AO d.d. 18/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 683

22. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

33 716

23. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 325

24. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (1e termijn Kamer)

33 611

25. Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 maart (week 11)

– VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/1)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 12/2)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte (AO d.d. 19/02)

– VAO Bezoek kabinet aan de Palestijnse gebieden en Israël (AO d.d. 12/02)

– VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie (AO d.d. 29/01)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

18 en 20 maart (week 12) (19 maart geen vergadering)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

25, 26 en 27 maart (week 13)

– Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» (33 758, nr. 22)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

8, 9 en 10 april (week 15)

nog te bepalen

15, 16 en 17 april (week 16)

nog te bepalen

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (onder voorbehoud)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen))

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld, zie 33 168))

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn)(de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (minister BZK en V&J) (na ontvangst van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

8. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

9. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (staatssecretaris EZ)

10. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

11. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (minister SZW)

13. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

14. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

15. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

16. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Financiën)

17. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

18. Debat over het bericht «Grote examenfraude ROC Amsterdam» (Jadnanansing) (minister OCW)

19. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

20. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (minister Financiën)

21. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

22. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (minister Financiën)

23. Debat over problemen op het spoor (Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (minister en staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (minister en staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (staatssecretaris Fin, minister BZK)

6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

8. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (staatssecretaris SZW)

10. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

13. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

14. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (minister SZW)

15. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (minister VWS)

17. Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji (Sjoerdsma) (minister BuZa)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (minister VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (minister VWS)

23. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (minister SZW)

24. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ)

25. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (minister SZW)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

31. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 3 maart 2014 van 11.00 tot 16.15 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33 847)

Maandag 3 maart 2014 van 11.30 tot 18.00 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (33 797), de Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (33 798) en de Huisvestingswet 2012 (32 271)

Recesperiodes

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari 2015 t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven