Agenda opgesteld 24 januari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 januari

14.00 uur

Woensdag 29 januari

10.15 uur

Donderdag 30 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

30 821, nr. 20

– de motie-Kooiman c.s. over stimuleren van gebruik van vlamvertragers

29 517, nr. 77 (aangehouden)

– de motie-Kooiman c.s. over knelpunten door het hanteren van verschillende computersystemen

29 517, nr. 78

– de motie-Segers/Kooiman over de normen voor opkomsttijden van de brandweer

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

33 848, nr. 2

– de motie-Van Bommel over een referendum over de eerstvolgende substantiële EU-verdragswijziging

33 848, nr. 3

– de motie-Van Bommel over een referendum over verdere afspraken ter versterking van de EMU

33 848, nr. 4

– de motie-Thieme over een breed maatschappelijk debat over de overdracht van bevoegdheden aan de EU

33 848, nr. 5

– de motie-Segers over een raadplegend referendum in het geval van overdracht van soevereiniteit aan de EU

33 848, nr. 6

– de motie-Segers over een kaderwet voor de goedkeuring van Europese regelgeving

33 848, nr. 7

– de motie-Van Tongeren over voorstellen in Europa doen om het democratisch tekort weg te werken

33 848, nr. 8

– de motie-Van Tongeren over een referendum bij elke Europese verdragswijzing

33 848, nr. 9

– de motie-Madlener/Wilders over een referendum over het verlaten van de EU

33 848, nr. 10

– de motie-Bontes over een referendum bij elke voorgenomen bevoegdheidsoverdracht aan de EU

33 848, nr. 11

– de motie-Klein over wetgeving voor een raadgevend referendum bij overdracht van nationale bevoegdheden

33 848, nr. 12

– de motie-Omtzigt/Segers over voorlichting door de Raad van State over waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden

21 501-02, nr. 1320

– de motie-Van Klaveren over het stopzetten van alle Nederlandse ontwikkelingshulp aan Egypte

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid

28 719, nr. 84

– de motie-Potters/Kerstens over voorkomen dat gemeenten onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichten

28 719, nr. 85

– de motie-De Graaf over afnemen van de uitkering bij onterecht werk weigeren

28 719, nr. 86

– de motie-De Graaf over korten op het budget van slechtpresterende gemeenten en sociale diensten

28 719, nr. 87

– de motie-Kerstens/Potters over wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving

28 719, nr. 88

– de motie-Kerstens/Karabulut over het probleem dat uitzendbureaus bijstandsgerechtigden niet willen inschrijven

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis

31 839, nr. 340

– de motie-Karabulut over toetsen van beleid op de effecten voor armoede onder kinderen

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 550

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

32 550 (bijgewerkt t/m amendement nr. 46)

– gewijzigd amendement Van der Burg/Koopmans (26,I en II)

– tweede nader gewijzigd amendement Kerstens (46,I)

– tweede nader gewijzigd amendement Slob/Kerstens (45,I)

– amendement Heijnen (16)

– amendement Heijnen (20)

– gewijzigd amendement Heijnen (21)

– amendement Ortega-Martijn (19,I en II)

– tweede nader gewijzigd amendement Slob/Kerstens (45,II en III)

– artikel I

– artikel II

– artikel IIa, aanhef

– tweede nader gewijzigd amendement Slob/Kerstens (45,IV)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel IIa

– tweede nader gewijzigd amendement Kerstens (46,II) (invoegen artikel IIb)

– artikelen III en IV

– amendement Van der Burg (44)

– artikel V

– artikelen VI t/m IXb

– gewijzigd amendement Van der Burg/Koopmans (26,III) (invoegen artikel IXc)

– amendement Heijnen/Ulenbelt (14,I)

– artikel X

– amendement Heijnen/Ulenbelt (14,II)

– artikel XI

– artikelen XIa en XII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

32 127, nr. 174

– de motie-Ouwehand over het schrappen van de ontwikkeling van luchthaven Twente

32 127, nr. 175

– de motie-Ouwehand over het ongedaan maken van de aanwijzing van de Eemshaven als ontwikkelingsgebied

32 127, nr. 176 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de projecten KNSF-terrein, Buitenhaven Muiden en Brediusterrein uit de Crisis- en herstelwet laten

32 127, nr. 177

– de motie-Smaling over het schrappen van het experiment «verlichte bouwtoets»

32 127, nr. 178

– de motie-Smaling over terughoudendheid bij het aan de Kamer aanbieden van een negende tranche van de Crisis- en herstelwet

32 127, nr. 179 (ingetrokken)

– de motie-Albert de Vries over het Hembrugterrein in Zaanstad

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 686

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)

33 686 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Smaling/Van Veldhoven (9,IIenIII)

– artikel I

– artikel II

– amendement Smaling/Van Veldhoven (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

33 686, nr. 10

– de motie-Smaling over de voorgestelde financiering van de Commissie voor de m.e.r.

33 686, nr. 11

– de motie-Bisschop over een voldoende fijnmazige tariefstelling

12. Debat over het proefverlof van Volkert van der G. met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. VAO Informele JBZ-Raad van 23 en 24 januari 2014 (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 698

16. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

33 311

17. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (1e termijn Kamer)

33 658

18. Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met het schrappen van de aanwijzingsbevoegdheid om een privaatrechtelijk lichaam als lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP aan te wijzen

33 669

19. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting, te beginnen met voortzetting 1e termijn Kamer)

33 715

20. Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

33 618

21. Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

33 691

22. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

33 660

23. Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

Langetermijnagenda

4, 5 en 6 februari (week 6)

27 858, nr. 220

– VSO Gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VAO Voedsel (AO d.d. 18/12)

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01)

VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 22/01)

VAO Spoor (AO d.d. 22/01)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 801 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)) (plenaire afronding)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 740 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

11, 12 en 13 februari (week 7)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 663 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland))

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

18, 19 en 20 februari (week 8)

VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (Minister EZ)

8. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris VWS)

9. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

10. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

11. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

13. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken)

14. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

15. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

16. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

17. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

18. Debat over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

20. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (Minister en Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over interimbestuurders in de zorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het schenden van de privacy van zieke werknemers door verzekeraars (Ulenbelt) (Minister van SZW)

8. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9 Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over het masterplan DJI (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

13. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

15. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

20. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

24. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over het Nederlandse ontmoedigingsbeleid t.a.v. Israëlische nederzettingen (Van der Staaij) (Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over het bezoek van het kabinet aan de Palestijnse Gebieden en Israël (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

28. Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (Staatssecretaris Financiën)

30. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 27 januari 2014 van 16.00 tot 18.45 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid

Recesperiodes

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2015)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven