Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 9 april 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 april

14.00 uur

Woensdag 14 april

10.15 uur

Donderdag 15 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronacrisis met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Tweeminutendebat «Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs» (CD d.d. 07/04)

28 760, nr. 107

6. VSO Leesoffensief met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 544, nr. 1032

7. VSO Maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Accountancy (AO d.d. 28/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 3/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Mestbeleid (AO d.d. 4/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 286, nr. 1164

12. VSO Wijziging Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 428, nr. 373

14. VSO Biotechnologie en tuinbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Maritiem (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 25/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 325, nr. 215

17. VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Bouwen (AO d.d. 09/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Cybersecurity (AO d.d. 09/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 628, nr. 994

21. VSO Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 398, nr. 889

22. VSO Verkeersveiligheid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

Langetermijnagenda

20, 21 en 22 april 2021 (week 16)

– VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

– VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)

– VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30 872, nr. 247)

– VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35 267, nr. 21)

– VSO Nucleaire veiligheid (25 422, nr. 268)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28 089, nr. 182)

– VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32 404, nr. 104)

– VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)

– VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)

– VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)

– Burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» (35 565, nr. 1)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 335 (Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 564 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 613 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof))

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

35 668 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 398 (Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving)

35 606 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs))

vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021 (week 17 en 18)

– meireces 2021

11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

6. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

7. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

8. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

9. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

10. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

11. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

12. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

13. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

14. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

15. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

16. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

17. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

18. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

19. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

20. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

21. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

22. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

23. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

24. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

25. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

26. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

27. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

29. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

30. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

31. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

32. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

33. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

34. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

35. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

36. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

37. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

38. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

39. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

40. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

41. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

42. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

43. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

44. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

46. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

47. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

48. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

49. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

50. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

51. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

52. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

53. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

54. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

55. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

56. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

57. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

58. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

59. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

60. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

61. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

62. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

63. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

64. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

65. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

66. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

67. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

68. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

69. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

70. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

71. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

72. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

73. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

74. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

75. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

76. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

77. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

78. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

79. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

80. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

81. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

82. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

83. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

84. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

85. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

86. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

87. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

88. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

89. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

90. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

91. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

92. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

93. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

94. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

95. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

96. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

97. Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep (Kwint) (Minister BVO en Media, Staatssecretaris VWS)

98. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

99. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

100. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

101. Debat over het economisch steunpakket (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

62. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

63. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 12 april 2021 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35 613)

Maandag 19 april 2021 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de jaarverslagen 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Recesperiodes

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022