Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 14 december 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 december

14.00 uur

Woensdag 19 december

10.15 uur

Donderdag 20 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: «Big Farma: niet gezond!»

34 834, nr. 8

– de motie-Westerveld c.s. over het ondersteunen van de inzet van magistrale bereiding

34 834, nr. 9

– de motie-Van den Berg over onderzoek naar biomarkers

34 834, nr. 10

– de motie-Van den Berg over het stroomlijnen van publieke geldstromen voor geneesmiddelenontwikkeling

34 834, nr. 11

– de motie-Hijink c.s. over een onafhankelijk onderzoeksfonds geneesmiddelen

34 834, nr. 12

– de motie-Hijink c.s. over het indammen van verkoop en marketing via artsenbezoekers

34 834, nr. 13

– de motie-Kerstens c.s. over onderzoek naar de omvang van voorraden geneesmiddelen

34 834, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Kerstens c.s. over de invoering van licentieovereenkomsten

34 834, nr. 15

– de motie-Kerstens c.s. over een Noors model met tien referentielanden

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist

32 620, nr. 218

– de motie-Van den Berg over samenwerkingsafspraken tussen mondhygiënisten en tandartsen

32 620, nr. 219

– de motie-Van den Berg over de Kamer informeren over de nulmeting

32 620, nr. 220

– de motie-Van Gerven over uitstel van de taakherschikking mondzorg

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiële markten

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 89 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 545, nr. 87

– de motie-Leijten c.s. over tijdelijke uitbreiding van AFM en DNB permanent maken

32 545, nr. 88

– de motie-Leijten c.s. over uitbreiding van de Financial Intelligence Unit

32 545, nr. 89 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ronnes/Omtzigt over bevorderen van het omzetten van aflossingsvrije naar niet-aflossingsvrije hypotheken

32 545, nr. 90

– de motie-Sneller/Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

32 545, nr. 91

– de motie-Snels/Sneller over de stabiliteitsrisico's van klimaatverandering

32 545, nr. 92

– de motie-Nijboer c.s. over het verlagen van rentepercentages voor kredieten aan particulieren

32 545, nr. 93 (aangehouden)

– de motie-Nijboer c.s. over aanscherping van de bonuswetgeving

32 545, nr. 94

– de motie-Tony van Dijck over het voorkómen van oneigenlijke risico-opslagen

32 545, nr. 95

– de motie-Tony van Dijck/De Graaf over alleen transacties bij een geldautomaat als het gezicht van de gebruiker in beeld is

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen

20 454, nr. 135

– de motie-Agema over de backpay uitkeren aan alle oorspronkelijk in aanmerking komende rechthebbenden

20 454, nr. 136

– de motie-Agema over de backpayregeling openstellen voor rechthebbenden die werden afgewezen wegens gebrek aan papieren bewijs

20 454, nr. 137 (aangehouden)

– de motie-Renkema over een plek voor de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië in het basis- en voortgezet onderwijs

20 454, nr. 138 (overgenomen)

– de motie-Slootweg/Van Gent over de aanwezigheid van de regering bij de herdenkingen van 75 jaar bevrijding

20 454, nr. 139

– de motie-Kerstens over recht doen aan de afspraken over zorg voor ouderen uit de Nederlands-Indische gemeenschap

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

De Voorzitter: mw. Agema wenst haar motie op stuk nr. 139 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 279, nr. 133

– de motie-Bergkamp/Tellegen over niet maar één oplossingsrichting belichten bij onbedoelde zwangerschap

32 279, nr. 134

– de motie-Bergkamp/Tellegen over een echo rond dertien weken zwangerschap

32 279, nr. 135

– de motie-Ellemeet/Ploumen over het informeren over missie en doelstellingen van keuzehulporganisaties

32 279, nr. 136

– de motie-Van der Staaij over geen CRISPR-Cas-techniek toepassen op menselijke embryo's

32 279, nr. 137 (aangehouden)

– de motie-Tellegen/Bergkamp over een counselingsgesprek niet als harde voorwaarde voor prenatale screening

32 279, nr. 138

– de motie-Agema over het standaard invoeren van de dertienwekenecho

32 279, nr. 139 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agema over een onderzoek naar het niet kiezen voor de NIPT-test

32 279, nr. 140

– de motie-Agema over geen eigen bijdrage voor poliklinische bevalling zonder medische indicatie

32 279, nr. 141

– de motie-Van Gerven over de bestaande ziekenhuizen waar acute verloskunde moet worden aangeboden

32 279, nr. 142

– de motie-Ploumen c.s. over Fiom als centraal informatiepunt voor ongewenste zwangerschap

32 279, nr. 143

– de motie-Ploumen/Ellemeet over geen subsidie voor sturende keuzehulp bij ongewenste zwangerschap

32 279, nr. 144

– de motie-Ploumen over al in 2019 hersteloperaties na genitale verminking vergoeden

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

29 689, nr. 944

– de motie-Ellemeet c.s. over knelpunten die meegenomen moeten worden in de inkoopmonitor

29 689, nr. 945 (aangehouden)

– de motie-Ellemeet/Slootweg over een beslissingstermijn voor bijcontractering

29 689, nr. 946

– de motie-Bergkamp over onderzoek naar de praktijkvariaties in indicatiestellingen

29 689, nr. 947

– de motie-Hijink over het beteugelen van de winsten in de zorg

29 689, nr. 948

– de motie-Hijink over substitutie tussen zorgdomeinen meenemen in de monitor van de contracteergraad

29 689, nr. 949

– de motie-Hijink over samenwerking in plaats van concurrentie in de acute wijkverpleging

29 689, nr. 950

– de motie-Geleijnse/Kerstens over periodiek informeren over het uitbannen van de minutenregistratie

29 689, nr. 951

– de motie-Geleijnse/Kerstens over het afschaffen van de vijfminutendeclaratie voor het pgb

29 689, nr. 952

– de motie-Geleijnse/Bergkamp over het advies van de wijkverpleegkundige bij het indiceren voor de Wmo

29 689, nr. 953

– de motie-Kerstens c.s. over het naleven van de afspraak over loonsverhogingen in het hoofdlijnenakkoord

29 689, nr. 954

– de motie-Kerstens over vorm en inhoud geven aan centrale regie, monitoring en verantwoording

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 857

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

34 857 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Hijink (11) over verplichte contractering van alle gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Hijink (9,I) over het verminderen van uitvoeringslasten voor aanbieders

– amendement Hijink (8,I) over een voorhangprocedure voor de verschillende uitvoeringsvarianten van financieringsmodellen

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Hijink (9,II)

– amendement Hijink (8,II)

– onderdeel B

– artikel II

– artikel III

– amendement Ellemeet/Van der Staaij (13) over het vervallen van de delegatiebepalingen na drie jaar

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet

34 857, nr. 14

– de motie-Bergkamp c.s. over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Politiewet 2012

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 843 te wijzigen en mw. Van der Graaf haar motie op stuk nr. 849.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 839

– de motie-Van Dam c.s. over wijkagenten daadwerkelijk voor 80% in de wijk inzetten

29 628, nr. 840

– de motie-Van Dam over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht

29 628, nr. 841

– de motie-Krol over het terugdringen van het ziekteverzuim onder agenten

29 628, nr. 842

– de motie-Van Raak/Krol over een parlementair onderzoek naar de totstandkoming van de nationale politie

29 628, nr. 843 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Buitenweg c.s. over het weergeven van meerjarige doelstellingen

29 628, nr. 844

– de motie-Den Boer/Buitenweg over de wervingsprocedure voor de Auditcommissie

29 628, nr. 845

– de motie-Den Boer over een gelijkwaardige informatiepositie voor alle burgemeesters

29 628, nr. 846

– de motie-Laan-Geselschap over boa's op meerdere terreinen handhavend laten optreden

29 628, nr. 847

– de motie-Bisschop/Van der Graaf over lokale keuzes en prioriteiten

29 628, nr. 848

– de motie-Bisschop over versterking van de politie op lokaal niveau

29 628, nr. 849 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Graaf c.s. over de informatiepositie van burgemeesters

29 628, nr. 850

– de motie-Baudet over 1 miljard voor het op orde brengen van de politie

29 628, nr. 851

– de motie-Baudet over het terugdringen van de bureaucratie bij de politie

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet

De Voorzitter: dhr. De Groot wenst zijn motie op stuk nr. 26 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 111, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Groot/Graus over kleurcodering van inspectieresultaten in stand laten

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 181 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 170, nr. 181 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp c.s. over het afgeven van toekenningsbesluiten voor langere duur

24 170, nr. 182 (overgenomen)

de motie-Bergkamp/Ellemeet over de problematiek van de ontoereikende budgetten

24 170, nr. 183

– de motie-Bergkamp/Hermans over de wet- en regelgeving op ouderinitiatieven

24 170, nr. 184

– de motie-Hijink over het stimuleren van ouderinitiatieven in zorg in natura

24 170, nr. 185

– de motie-Hijink/Slootweg over verspreiding van goed functionerende ouderinitiatieven

24 170, nr. 186

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over het verminderen van de administratieve lasten

24 170, nr. 187

– de motie-Agema over het afschaffen van alle regels die de afgelopen tien jaar erbij zijn gekomen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Milieuraad 20 december 2018

21 501-08, nr. 749

– de motie-Kröger over terugdringen van plastic tasjes voor eenmalig gebruik

21 501-08, nr. 750

– de motie-Kröger over aandringen op de scherpst mogelijke CO2-eisen

21 501-08, nr. 751

– de motie-Kröger over de in 2007 afgesproken normen voor de luchtkwaliteit in ere herstellen

21 501-08, nr. 752

– de motie-Wassenberg/Teunissen over een hoger ambitieniveau voor het tegengaan van plastic wegwerpproducten

21 501-08, nr. 753 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Teunissen over eigen initiatief van lidstaten in de strijd tegen plasticsoep

21 501-08, nr. 754

– de motie-Laçin/Kröger over aanscherping van REACH

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 247 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 422, nr. 241

– de motie-Wassenberg over het opruimen van nucleair afval niet uit publieke middelen betalen

25 422, nr. 242

– de motie-Wassenberg over plan van aanpak voor sluiting van kerncentrale Borssele binnen enkele jaren

25 422, nr. 243 (ingetrokken)

– de motie-Wassenberg over constructiefouten in de kernreactor Tihange 3

25 422, nr. 244

– de motie-Kröger over de eisen voor het uitvoeren van een MER rondom kerncentrales

25 422, nr. 245

– de motie-Kröger over een MER uitvoeren voor kerncentrale Borssele

25 422, nr. 246 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over heldere communicatie over incidenten bij kerncentrales

25 422, nr. 247 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman/Wassenberg over provinciale crisisplannen voor een nucleaire ramp

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorveiligheid/ERTMS

29 893, nr. 226

– de motie-Laçin over bespreken van bevindingen uit het ILT-onderzoek met concessieverleners

29 893, nr. 227 (aangehouden)

– de motie-Laçin over overleg met concessieverleners over toepassing van het ORBIT-systeem

29 893, nr. 228

– de motie-Amhaouch/Ziengs over een integrale visie op alle onderdelen van het BIT-advies

29 893, nr. 229

– de motie-Van Aalst over meerdere leveranciers vastleggen voor de uitrol van ERTMS

29 893, nr. 230

– de motie-Van Aalst over de uitrol van ERTMS pas beginnen als spoorvervoerders er klaar voor zijn

29 893, nr. 231

– de motie-Kröger/Laçin over erop toezien dat de verschillende systemen geen nieuwe conflicten veroorzaken

29 893, nr. 233 (gewijzigd, was nr. 232 en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Kröger/Ziengs over mogelijkheden om de aanleg van ERTMS op beide corridors te prioriteren

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoorordening

De Voorzitter: dhr. Laçin wenst zijn motie op stuk nr. 805 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 984, nr. 800

– de motie-Van Aalst over de omvorming van ProRail tot een zbo heroverwegen

29 984, nr. 801

– de motie-Amhaouch/Ziengs over het in kaart brengen van de financiële gevolgen voor decentrale overheden

29 984, nr. 802

– de motie-Schonis/Laçin over het wettelijk borgen van de vakbekwaamheid van machinisten en conducteurs

29 984, nr. 803

– de motie-Kröger over aanbesteding van regionale sprinters

29 984, nr. 804

– de motie-Ziengs/Amhaouch over de decentralisatie van spoorlijnen

29 984, nr. 805 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Laçin over kosten en baten van decentraal aanbesteden

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 864

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

34 864 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel 1.1, onderdelen A t/m H

– nader gewijzigd amendement Van Eijs (10) over de directe of indirecte blootstelling

– onderdeel I

– onderdelen J en K

– artikel 1.1

– artikelen 2.1 t/m 2.6

– amendement Van Gerven (11) over oude gevallen die bewust niet zijn gesaneerd

– artikel 3.1

– artikelen 3.2 t/m 4.2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

34 864, nr. 12

– de motie-Smeulders/Kröger over het beschermingsniveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving

34 864, nr. 13

– de motie-Smeulders/Kröger over het principe van «de vervuiler betaalt» ook als uitgangspunt in de Omgevingswet

34 864, nr. 14

– de motie-Smeulders/Kröger over het waarborgen van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater

34 864, nr. 15

– de motie-Ronnes/Van Gerven over informatie over bodemverontreiniging met prioriteit in de Basisregistratie Ondergrond opnemen

34 864, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een algehele saneringsplicht opnemen in instructieregels voor lagere overheden

34 864, nr. 17

– de motie-Van Gerven over voldoende financiering bij gemeenten voor de aanpak van bodemvervuiling

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 013

Wijziging van de Crisis-en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

35 013 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Smeulders/Van Gerven (16,I) over handhaven aanwijzen gebieden of projecten bij AMvB

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Dik-Faber/Van Eijs (8) over verbreding van de experimenteerbepaling

– amendement Ronnes/Laan-Geselschap (12) over verbreding van de experimenteerbepaling met de Wilg

– amendement Smeulders/Van Gerven (16,II)

– onderdeel D

– amendement Van Eijs (14) over aanpassing van de bovengrens naar 200 woningen

– amendement Ronnes c.s. (18) over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen

  • NB. Indien 14 en 18 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel E

– amendement Van Gerven/Smeulders (17,I) over het terugdraaien verschuiving bevoegdheid van raad naar B&W

  • Indien 17 verworpen:

  • – amendement Van Eijs (13) over voldoen aan structuurvisie bij vaststelling projectuitvoeringsbesluit

– onderdeel F

– amendement Van Gerven/Smeulders (17,II)

– onderdeel G

– amendement Smeulders/Van Gerven (16,III)

– onderdeel H

– onderdeel I

– amendement Smeulders/Van Gerven (16,IV)

– onderdeel J

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Crisis-en herstelwet

35 013, nr. 19

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over verduurzaming van woningen en gebouwen versnellen

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

35 000 XII, nr. 34

– de motie-Amhaouch/Paternotte over de piekdrukte beperken door beperkte verschuiving van collegetijden

Stemming

23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 427 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 427 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ronnes/Laan-Geselschap over de ladder voor duurzame verstedelijking

24. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

35 095, nr. 1

25. Debat over de Najaarsnota 2018 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie.

26. Debat over spionage door Rusland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. VAO Luchtvaart (AO d.d. 05/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 957, nr. 48

28. VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 638, nr. 4

29. VSO over de stand van zaken rond activiteiten om de aantallen dyslexieverklaringen terug te dringen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO GGZ (AO d.d. 06/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Maritiem (AO d.d. 06/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië (AO d.d. 22/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 534

34. Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)) (voortzetting)

35 071

35. Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Langetermijnagenda

week 52, week 1 en 2

Kerstreces

15, 16 en 17 januari (week 3)

– VAO Visserij (AO d.d. 06/12)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO Belastingdienst(AO d.d. 06/12)

– VAO PGB (AO d.d. 12/12)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

34 997 (Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen))

22, 23 en 24 januari (week 4)

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

35 010 (Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren)

29, 30 en 31 januari (week 5)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

5, 6 en 7 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

7. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

8. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

9. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

10. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

12. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

13. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

14. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

15. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

17. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

18. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

19. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

20. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

21. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

22. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

23. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

24. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

25. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

26. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

27. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

28. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

29. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

30. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

31. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

33. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

35. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

36. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

37. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

38. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

39. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

40. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

41. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

42. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

43. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

44. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

45. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

46. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

47. Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (Alkaya) (Minister Financiën)

48. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

49. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

50. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

51. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

52. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

53. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

54. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

55. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

56. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

57. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

58. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

59. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

60. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

61. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

62. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

63. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

64. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

65. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

66. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

67. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

68. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

69. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

70. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

71. Debat over het toezicht op medische implantaten (Ellemeet) (Minister MZ)

72. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

73. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

74. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

75. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

76. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

77. Debat over het rapport van TNO inzake de Stint (Van Aalst) (Minister I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

8. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

9. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

12. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

15. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

16. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

17. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

18. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

22. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

23. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

26. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

28. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

29. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

32. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

33. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

35. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

36. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

37. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

39. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

40. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

41. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

42. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

43. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

44. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

45. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

46. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

47. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

49. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

51. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

52. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

53. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

54. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

55. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

56. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

57. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

60. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

61. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

62. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

63. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

64. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

65. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

67. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

68. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

69. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

71. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

72. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

73. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

74. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

76. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

77. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

78. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

79. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

80. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

81. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

82. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

83. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

84. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

85. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

86. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

87. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

88. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

89. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

90. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

91. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

92. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

93. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

94. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

95. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

96. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

97. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

98. Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV)

99. Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg (Hijink) (Minister MZ)

100. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

101. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

102. Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK)

103. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

104. Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

105. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (Van Gerven) (Minister MZ)

106. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

107. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

108. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

109. Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling (Van Raan) (Minister EZK)

110. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

111. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

112. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer (Beckerman) (Minister EZK)

113. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 17 december van 14.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Voorjaarsreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020