Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 2 februari 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 februari

14.00 uur

Woensdag 7 februari

10.15 uur

Donderdag 8 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

28 089, nr. 57

– de motie-Kröger over belemmeringen voor de ILT

28 089, nr. 58 (overgenomen)

– de motie-Kröger over inzicht in alle stromen van GenX

28 089, nr. 59

– de motie-Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA

28 089, nr. 60

– de motie-Laçin/Kröger over asbest in talkhoudende producten

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van een bloedonderzoek

28 089, nr. 61

– de motie-Wassenberg c.s. over het uitfaseren van GenX

28 089, nr. 62

– de motie-Kröger c.s. over het honoreren van afgewezen aanvragen

28 089, nr. 63

– de motie-Kröger over verbreding van het bloedonderzoek

28 089, nr. 64

– de motie-Laçin c.s. over afzien van de deadline voor bloedonderzoek

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 764

Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen

34 764 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Diks (7) over een zware voorhangprocedure

– onderdeel H

– onderdelen I t/m R

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 032

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

34 032 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, onderdelen A t/m Ca

– amendement Groothuizen (13,I) over bronbescherming bij het opvragen van bepaalde historisch gegevens

– amendement Buitenweg (15,I) over het niet koppelen van bronbescherming aan het beroep van journalist en publicist

– onderdeel Cb

– amendement Groothuizen (13,II) (invoegen onderdeel Cc)

  • NB. Indien zowel 13 als 15 wordt aangenomen, wordt in het voorgestelde onderdeel Cc «rechter-commissaris» vervangen door «meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag».

– amendement Buitenweg (15,II)

  • Indien 15 verworpen:

  • – amendement Van Tongeren (7) waarmee bronbescherming ook toekomt aan belangenorganisaties die misstanden aan de kaak stellen en waarmee de eis vervalt dat de bron om geheimhouding moeten hebben verzocht

    • Indien 15 en 7 verworpen:

    • – amendement Van Dam (14) over bronbescherming alleen voor journalisten

– amendement Van Nispen c.s. (18) over het vervallen van de voorwaarde van herleidbaarheid

– onderdeel D

– amendement Buitenweg (15,III)

– onderdelen E

– onderdeel F

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement Groothuizen (13,III)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring

34 032, nr. 17

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over een evaluatie van de wet

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

De Voorzitter: dhr. Beertema heeft tijdens het debat verzocht om een hoofdelijke stemming over zijn moties op stuk nrs. 612 en 613.

31 288, nr. 607

– de motie-Van Meenen over waarborgen van de toegankelijkheid

31 288, nr. 608 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure

31 288, nr. 609

– de motie-Özdil over schrappen van het bindend studieadvies

31 288, nr. 610 (aangehouden)

– de motie-Özdil over gratis gestandaardiseerde toetsen

31 288, nr. 611

– de motie-Özdil over regels voor masterselectie

31 288, nr. 612 (hoofdelijk)

– de motie-Beertema over de verengelsing van het onderwijs

31 288, nr. 613 (hoofdelijk)

– de motie-Beertema over het numerus-fixusbeleid

31 288, nr. 614

– de motie-Tielen/Van der Molen over criteria voor de numerus fixus

31 288, nr. 615

– de motie-Van der Molen/Van Meenen over de wijze van selectie

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 404, nr. 82

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het aanwijzen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) als groot project

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 769

Wet transparant toezicht financiële markten

34 769 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Leijten (8) over een bevoegdheid voor de AFM en DNB om namen van individuele instellingen te noemen in onderzoeksrapporten over de naleving van de Wft (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m F

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet transparant toezicht financiële markten

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 769, nr. 9

– de motie-Leijten over een strenger toezicht op financiële instellingen

34 769, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ronnes/Nijboer over een verbod of beperking op de verkoop van risicovolle financiële instrumenten

34 769, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Snels c.s. over jaarlijkse publicatie van onderzoeksrapporten

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over de lastendruk in de zorg

29 515, nr. 421

– de motie-Hijink over keurmerken in de zorg

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten

De Voorzitter: mw. Bergkamp wenst haar motie op stuk nr. 167 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 170, nr. 165 (overgenomen)

– de motie-Kuik c.s. over de implementatie van het VN-verdrag

24 170, nr. 166 (aangehouden)

– de motie-Hijink/Van der Staaij over televisieprogramma's met audiodescriptie

24 170, nr. 167 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp over de toegankelijkheid van toiletten

24 170, nr. 168

– de motie-Ellemeet over de aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens

24 170, nr. 169

– de motie-Ellemeet/Özütok over aanpassing van de Kieswet

24 170, nr. 170

– de motie-Dijksma c.s. over een evaluatie van de toegankelijkheid van Nederland

24 170, nr. 171

– de motie-Agema over belemmeringen in het Valysvervoer

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2016

28 165, nr. 277

– de motie-Leijten over gebruiken van de aandeelhoudersinvloed

28 165, nr. 278

– de motie-Ronnes c.s. over niet verkopen van aandelen URENCO

28 165, nr. 279

– de motie-Nijboer over buitenlandse deelnemingen van staatsdeelnemingen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 770

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

34 770 (bijgewerkt t/m nr. 7)

– artikel I, onderdelen A t/m Z

– amendement Leijten (7,I) over actieve advieskosten- en provisietransparantie bij alle verzekeringen (invoegen onderdeel Za)

– onderdelen AA t/m AE

– amendement Leijten (7,II)

– onderdeel AF

– amendement Leijten (7,III)

– onderdeel AG

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

34 770, nr. 8

– de motie-Leijten over verzekeringen met een beleggingselement

34 770, nr. 9

– de motie-Nijboer c.s. over provisies voor schadeverzekeringen

34 770, nr. 10

– de motie-Nijboer c.s. over transparantie van de provisie van vergelijkingssites

34 770, nr. 11

– de motie-Paternotte/Leijten over de haalbaarheid van een marktbrede vergelijking

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Voorzitter: dhr. Bisschop verzoekt zijn motie op stuk nr. 259 aan te houden en mw. Lodders haar motie op stuk nr. 264.

33 037, nr. 253

– de motie-Grashoff c.s. over aanscherpingen van het actieprogramma

33 037, nr. 254

– de motie-Grashoff c.s. over de planning van beleidsprocessen

33 037, nr. 255 (ingetrokken)

– de motie-Grashoff over verplichtende maatregelen

33 037, nr. 256

– de motie-Ouwehand/Futselaar over de samenhang tussen doelen

33 037, nr. 257

– de motie-Ouwehand/Futselaar over beperken van de verplichte rijenbemesting

33 037, nr. 258

– de motie-Bisschop over de knelpunten van rijenbemesting en grasonderzaai

33 037, nr. 259 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over startende melkveebedrijven

33 037, nr. 260

– de motie-Bisschop over een proefproject voor lokale metingen

33 037, nr. 261

– de motie-Futselaar c.s. over de biologische melkveehouderij

33 037, nr. 262

– de motie-Futselaar c.s. over de termijn van het scheurverbod

33 037, nr. 263

– de motie-Lodders/Geurts over een praktijkbegeleidingsgroep van professionals

33 037, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Lodders over de aanwijzing van kwetsbaar gebied

33 037, nr. 265

– de motie-Moorlag over de pakkans bij mestfraude

33 037, nr. 266 (aangehouden)

– de motie-Moorlag/Grashoff over zeldzame runderrassen

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

De Voorzitter: dhr. Futselaar wenst zijn motie op stuk nr. 1079 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501–32, nr. 1078

– de motie-Ouwehand c.s. over uitfaseren van glyfosaat

21 501–32, nr. 1079 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Futselaar over de interventievoorraden melkpoeder

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland

De Voorzitter: mw. Dik-Faber verzoekt haar motie op stuk nr. 121 aan te houden.

33 576, nr. 119

– de motie-Ouwehand over de omslag naar een diervriendelijke vorm van voedselproductie

33 576, nr. 120

– de motie-Grashoff over een nationaal biodiversiteitsplan

33 576, nr. 121 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over een bijen- en insectenvriendelijk gemeenschappelijk landbouwbeleid

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand

31 753, nr. 145

– de motie-Van Nispen c.s. over de puntentoekenningen

31 753, nr. 146

– de motie-Van Nispen c.s. over de opbrengsten van de gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 147

– de motie-Buitenweg c.s. over de kostenveroordelingen per bestuursorgaan

31 753, nr. 148

– de motie-Buitenweg c.s. over een extra beroep op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

31 753, nr. 149

– de motie-Azarkan/Van Nispen over het Juridisch Loket financieel compenseren

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

33 861

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

33 861 (bijgewerkt t/m amendement nr. 23)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Helder (17) waarmee meer expliciet in de wet wordt opgenomen dat rechterlijke ambtenaren van wie de nevenbetrekking uit een hoofdbetrekking bestaat, eveneens verplicht zijn de functionele autoriteit in kennis te stellen van die nevenbetrekking ter registratie in het daarvoor bedoelde register (invoegen onderdelen Ba en Bb)

– onderdelen C en D

– amendement Van Oosten (22,I) dat de disciplinaire maatregel van inhouding van salaris introduceert

– amendement Van Oosten (23) over voorwaardelijke schorsing

– onderdeel E

– amendement Van Oosten (22,II)

– onderdeel F

– onderdeel G t/m M

– artikel I

– artikel II t/m XXIIa

– amendement Van Oosten (22,III)

– artikel XXIII

– artikel XXIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten

33 861, nr. 24

– de motie-Van Nispen over functies die onverenigbaar zijn met het beroep van rechter

33 861, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over de registratie van nevenfuncties

33 861, nr. 26

– de motie-Van Nispen over transparantie bij het toedelen van zaken

33 861, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten over het wetsvoorstel voor de zomer in consultatie brengen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid

26 643, nr. 515

– de motie-Omtzigt over de Berichtenbox van de Belastingdienst

26 643, nr. 516

– de motie-Leijten over een actieve keuze voor digitale post

26 643, nr. 517 (overgenomen)

– de motie-Den Boer over de consequenties van activeren zonder e-mailaccount

26 643, nr. 518

– de motie-Özütok over het verbeteren van de Berichtenbox

24. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over de gaswinning in Groningen met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

26. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

27. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 18/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt (AO d.d. 31/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Klimaat (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 14/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 735

32. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

34 543

33. Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

34 456

34. Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (1e termijn Kamer)

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 februari (week 7)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/01)

– VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening) (AO d.d. 31/01)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 31/01)

34 854 (Intrekking van de Wet raadgevend referendum)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 755 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 743 (Wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene goed-engineering))

34 742-R2091 (Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144))

34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)

20, 21 en 22 februari (week 8)

– Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018

34 737 (Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict)

34 740 (Wet modernisering faillissementsprocedure)

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

– krokusreces

6, 7 en 8 maart 2018 (week 10)

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

13, 14 en 15 maart 2018 (week 11)

20 en 22 maart 2018 (week 12)

– Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)) (voortzetting)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (voortzetting)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

4. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

6. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

7. Debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

8. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

9. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

10. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

11. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

12. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

13. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

14. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

15. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

16. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

17. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

18. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

19. Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018 (Minister-President)

20. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

21. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

22. Debat over het bericht: «Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel» (Van Toorenburg) (Minister RB en Minister VWS)

23. Debat over de Turkse aanval op Syrië (De Roon) (Minister BuZa)

24. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

25. Debat over fraude bij de registratie van rundvee (Lodders) (Minister LNV)

26. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

27. Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang» (Van Toorenburg) (Minister voor RB)

28. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

29. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

30. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

31. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

32. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

33. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Laçin) (Minister I&W)

4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

5. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

6. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

8. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

10. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

14. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

16. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

17. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

18. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

21. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

25. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

27. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

28. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

34. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

39. Dertigledendebat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

41. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

42. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

43. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

44. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

45. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

46. Dertigledendebat over een bijdrage van de Staat in de reorganisatiekosten van de NAM (Nijboer) (Minister EZK)

47. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

49. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

51. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

52. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

54. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

55. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

57. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

58. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

59. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

60. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

61. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

62. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

63. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

64. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019