Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832404 nr. 82

32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 82 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2018

Namens de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zend ik u hierbij een voorstel voor aanwijzing van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (hierna te noemen: PHS) als groot project, zoals bedoeld in de Regeling Grote Projecten.

De commissie ziet een duidelijke meerwaarde in aanwijzing van PHS als groot project. Daarbij heeft de commissie de volgende overwegingen:

  • Het programmabudget van PHS is substantieel en bedraagt momenteel 3,97 miljard euro. Daarbij is sprake van een aanzienlijk potentieel financieringstekort, dat momenteel wordt geraamd op 200 miljoen euro.

  • De huidige jaarlijkse voortgangsrapportages voorzien niet in de gewenste gedetailleerdere informatie over (afwijkingen en bijstellingen van) financiën en planning van de afzonderlijke corridors en deelprojecten van PHS.

  • De commissie verwacht dat accountantsrapporten een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van het programma en de kwaliteit van de informatie aan de Kamer.

De commissie heeft over haar voorstel tot aanwijzing van PHS als groot project conform de Regeling Grote Projecten advies gevraagd aan de commissie voor Financiën (zie bijlage 1). Het advies van de commissie voor Financiën d.d. 15 december 2017 is positief (zie bijlage 2). De commissie voor Financiën stelt vast dat PHS een complex project betreft met substantiële financiële gevolgen en ziet de meerwaarde van de grootprojectstatus. Het beoogde project voldoet volgens de commissie voor Financiën aan het hoofdcriterium dat de Regeling Grote Projecten stelt aan een nieuw groot project, namelijk dat de controlerende taak van de Kamer vraagt om meer toegesneden en periodiek te verstrekken informatie.

Ik verzoek u dit voorstel tot aanwijzing van PHS als groot project ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Agnes Mulder

Bijlage 1

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Den Haag, 8 november 2017

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 8 november 2017 is gesproken over de mogelijkheid het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) aan te wijzen als groot project in de zin van de Regeling Grote Projecten.

De commissie ziet een duidelijke meerwaarde in aanwijzing van PHS als groot project. Daarbij heeft de commissie de volgende overwegingen:

  • Het programmabudget van PHS bedraagt momenteel € 3,96 miljard en er is sprake van een substantieel potentieel financieringstekort, dat momenteel wordt geraamd op € 200 miljoen.

  • De huidige jaarlijkse voortgangsrapportages voorzien niet in gedetailleerdere informatie over (afwijkingen en bijstellingen van) financiën en planning van de afzonderlijke corridors en deelprojecten van PHS.

  • De commissie verwacht dat accountantsrapporten een bijdrage kunnen leveren aan de beheersing van het programma en de kwaliteit van de informatie aan de Kamer.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu is, gelet op het voorgaande, voornemens om de Kamer een voorstel te doen tot aanwijzing van PHS als groot project. Alvorens daartoe over te gaan, verzoekt de commissie aan de vaste commissie voor Financiën om een advies uit te brengen over dit voorstel, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling Grote Projecten.

Hierbij breng ik dit verzoek van de commissie over.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, Tijdink

Bijlage 2

Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Den Haag, 15 december 2017

Op 9 november 2017 heeft de toenmalige vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (inmiddels de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat) per brief advies gevraagd aan de vaste commissie voor Financiën over het voornemen de Tweede Kamer voor te stellen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer aan te wijzen als groot project. In de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer is de procedure hiervoor beschreven1.

In antwoord op uw verzoek laat ik u weten dat de vaste commissie voor Financiën positief adviseert.

De vaste commissie voor Financiën heeft het voorstel getoetst aan het hoofdcriterium en de zes aanvullende overwegingen die in artikel 2 van de regeling zijn geformuleerd. De commissie stelt vast dat het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer een complex project betreft, met substantiële financiële gevolgen en ziet de meerwaarde van de grootprojectstatus. Het beoogde project voldoet aan het hoofdcriterium dat de Regeling Grote Projecten stelt aan een nieuw groot project, namelijk dat de controlerende taak van de Tweede Kamer vraagt dat meer toegesneden en periodiek te verstrekken informatie.

De commissie brengt naar aanleiding van uw adviesverzoek het volgende onder uw aandacht. In 2016 is de Regeling Grote Projecten geëvalueerd en naar aanleiding daarvan herzien. De gewijzigde regeling is op 23 februari 2017 vastgesteld (Kamerstuk 34 685, nrs. 1 en 2). Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen weergegeven.

  • In de regeling is nu expliciet de mogelijkheid voor de Tweede Kamer opgenomen om in de beginfase een technische briefing te organiseren met medewerkers van het ministerie. Ook wordt het mogelijk de Auditdienst Rijk (ADR) te betrekken bij de dialoog over de uitgangspuntennotitie.

  • De regeling biedt de mogelijkheid per fase (initiatieffase, uitwerkingsfase, uitvoeringsfase en realisatie-/exploitatiefase) een aparte uitgangspuntennotitie op te stellen. Dit maakt het mogelijk om afspraken over de informatievoorziening per fase te laten verschillen.

  • Ook bij nog lopende projecten bestaat nu expliciet de mogelijkheid de grootprojectstatus op te heffen als de Tweede Kamer de intensieve vorm van informatievoorziening niet meer nodig acht. De Minister neemt bij de eindevaluatie van de grootprojectstatus altijd een plan van aanpak over de informatievoorziening op, zodat een deugdelijke informatievoorziening over het project – ook na beëindiging van de grootprojectstatus – geborgd blijft.

  • De nieuwe regeling schrijft voor dat alle grote projecten één keer in de vijf jaar worden herijkt. Op dit herijkingsmoment bekijkt de commissie of het nodig is de informatievoorziening rond het project aan te passen en of zij eventueel de grootprojectstatus wil beëindigen.

Hoogachtend,

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Anne Mulder

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Financiën, Tielens-Tripels


X Noot
1

De Regeling Grote Projecten is een bijlage bij het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en gepubliceerd in Kamerstuk 34 685, nr. 2. In artikel 3 van deze Regeling is vastgelegd dat voordat een commissie een voorstel doet aan de Kamer voor aanwijzing van een groot project, de Commissie voor de Rijksuitgaven advies wordt gevraagd.