Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 19 februari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 februari

14.00 uur

Woensdag 25 februari

10.15 uur

Donderdag 26 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. VAO Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs (AO d.d. 22/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

4. VAO Kinderopvang (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

5. VAO Paardenhouderij (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO PAS (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. Debat naar aanleiding van de Europese Top van 12 en 13 februari 2015 («terugblikdebat»)

8. Debat over het omzeilen van het schooladvies met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 008

9. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

34 016

10. Wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

33 970

11. Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.)

34 108

12. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

34 023

13. Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Langetermijnagenda

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015 (week 8)

3, 4 en 5 maart (week 10)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29 383, nr. 227)

– VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 04/02)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02)

– VAO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (AO d.d. 05/02)

– VAO Politie (AO d.d. 11/02)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02)

– VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 12/02)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32))

33 949 (voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies))

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

34 022 (Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so))

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

10, 11 en 12 maart (week 11)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

17 en 19 maart (week 12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17 maart)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 maart)

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

Nog te bepalen

7, 8 en 9 april (week 15)

Nog te bepalen

14, 15 en 16 april (week 16)

Nog te bepalen

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

5. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

6. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

7. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

9. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

11. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

12. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

14. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

15. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

16. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

17. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

18. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

19. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

20. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven) (Thieme/Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

3. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

9. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

10. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister V&J, Minister EZ)

16. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

17. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de natuurambitie grote wateren 2050 (Geurts) (Minister I&M en Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

21. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016