Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 13 juni 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 juni

14.00 uur

Woensdag 18 juni

10.15 uur

Donderdag 19 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invoering van een leenstelsel voor studenten

De Voorzitter: mw. Schouten trekt haar motie op stuk nr. 126 in.

24 724, nr. 124

– de motie-Schouten over compensatie voor uitwonende studenten met een functiebeperking

24 724, nr. 125

– de motie-Schouten over een financiële tegemoetkoming voor studenten die een meerjarige bètatechnische master volgen

24 724, nr. 126 (ingetrokken)

– de motie-Schouten over behouden van de eenoudertoeslag als gift

24 724, nr. 127

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van het leenstelsel

24 724, nr. 128

– de motie-Beertema over het in stand houden van de basisbeurs voor de bachelorfase

24 724, nr. 129

– de motie-Rog over voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht

24 724, nr. 130

– de motie-Rog c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het leenstelsel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 838

Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014–2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 943, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Visapakket (COM (2014) 163, 164 en 165)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 325, nr. 10

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over een

Verzoek tot voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland)

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te besluiten en in te stemmen met de voorlichtingsvragen aan de Raad van State.

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Mw. Voortman verzoekt haar moties op stuk nrs. 1832, 1833 en 1835 aan te houden. Dhr. Schouw wenst zijn motie op stuk nr. 1839 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 1831

– de motie-Fritsma over het zo spoedig mogelijk ongedaan maken van het structurele kinderpardon

19 637, nr. 1832 (aangehouden)

– de motie-Voortman over een oplossing voor kinderen die buiten het kinderpardon vallen

19 637, nr. 1833 (aangehouden)

– de motie-Voortman over een vergunning voor jongeren onder de 25 jaar op de startdatum van de peilperiode

19 637, nr. 1834

– de motie-Voortman over niet scheiden van ouder en kind bij het onderzoek naar mensensmokkel

19 637, nr. 1835 (aangehouden)

– de motie-Voortman over het verruimen van het criterium voor rijkstoezicht tot gemeentetoezicht

19 637, nr. 1836

– de motie-Van Hijum/Van der Staaij over het laten meewegen van door burgemeesters aangedragen informatie

19 637, nr. 1837

– de motie-Van Hijum/Van der Staaij over intrekken van de definitieve regeling

19 637, nr. 1838

– de motie-Schouw c.s. over het criterium rijkstoezicht veranderen in het criterium overheidstoezicht

19 637, nr. 1839 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schouw c.s. over het monitoren van beroepszaken aangaande afwijzingen van de Regeling langdurig verblijvende kinderen

19 637, nr. 1840 (aangehouden)

– de motie-Voordewind c.s. over verlenging van het project Vluchthaven

19 637, nr. 1841

– de motie-Voordewind/Gesthuizen over het zwaar laten meewegen van verklaringen van burgemeesters bij de discretionaire beoordeling

19 637, nr. 1842

– de motie-Voordewind c.s. over niet tegenwerpen dat kinderen niet onder rijkstoezicht hebben gestaan

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderzoeksrapport «Veiligheid van vreemdelingen» en suïcide Armeense asielzoeker

19 637, nr. 1843

– de motie-Gesthuizen c.s. over informatie over de wijzigingen van protocollen

19 637, nr. 1844

– de motie-Gesthuizen c.s. over het instellen van een crisispunt

19 637, nr. 1845

– de motie-Voortman/Gesthuizen over waarborgen van medische zorg en een zorgvuldige afweging van de asielaanvraag

19 637, nr. 1846

– de motie-Voortman/Gesthuizen over een onafhankelijk onderzoek naar de suïcide van de heer G.

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Politietrainingsmissie Afghanistan

27 925, nr. 491 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma c.s. over niet afbouwen van het Kunduz-rechtsstaatprogramma

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Burundi en Rwanda

33 625, nr. 108

– de motie-Agnes Mulder over niet hervatten van de sectorale begrotingssteun aan Rwanda

33 625, nr. 109

– de motie-Voordewind over het opnemen van voortgangsindicatoren op het gebied van mensenrechten en democratie in het memorandum of understanding

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag VWS 2013

33 930-XVI, nr. 5

– de motie-Van Gerven over het overschot van het Budgettair Kader Zorg 2013 oormerken voor zorguitgaven

33 930-XVI, nr. 6

– de motie-Van Gerven over versobering van het overgangsrecht inzake beloningen in de zorg

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering

33 920, nr. 5

– de motie-Ouwehand/Thieme over de Europese Commissie bewegen om te komen tot een nieuw voorstel inzake biologische wetgeving

33 920, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand/Thieme over het informeren van de Kamer over de voortgang van de onderhandelingen over biologische wetgeving

33 920, nr. 7

– de motie-Ouwehand/Thieme over een plan van aanpak voor een volledig biologische productiewijze in alle sectoren

33 920, nr. 8

– de motie-Van Gerven over de oude richtlijn verbeteren in plaats van een nieuwe verordening optuigen

33 920, nr. 9

– de motie-Van Gerven over de overdracht van bevoegdheden inzake de biologische verordening

33 920, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over zoeken naar steun voor nuttige vernieuwing van de biologische regelgeving

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 741 aan te houden.

28 286, nr. 735

– de motie-Thieme over gezondheids- en welzijnsproblemen van vleeskuikens

28 286, nr. 736

– de motie-Thieme over water en voer voor kuikens in de eerste 72 uur van hun leven

28 286, nr. 737

– de motie-Thieme over transporteren van kalkoenen in kleine containers

28 286, nr. 738

– de motie-Thieme over chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens

28 286, nr. 739

– de motie-Thieme over houden van konijnen in draadgazen kooien

28 286, nr. 740

– de motie-Thieme over koloniehuisvesting van kippen

28 286, nr. 741 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Smaling over een norm van twaalf weken voor het spenen van nertsen

28 286, nr. 742

– de motie-Van Dekken over (semi)groepshuisvesting voor vleeskonijnen

28 286, nr. 743

– de motie-Van Dekken over langetermijndoelstellingen voor dierenwelzijn in de vleeskuikenouderdierensector

28 286, nr. 744

– de motie-Van Gerven/Smaling over een jaarrond foerageerbeleid voor nertsen

Stemmingen

14. Stemming over: motie ingediend bij Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

33 615, nr. 9

– de motie-Omtzigt over voorkómen dat Nederlandse belastingplichtigen in Duitsland beperkt belastingplichtig worden

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Behandelvoorbehoud EU-voorstel Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen

33 931, nr. 2

– de motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving

33 931, nr. 3

– de motie-Omtzigt c.s. over in kaart brengen van risico’s ten gevolge van het verhuizen van pensioenfondsen

33 931, nr. 4

– de motie-Madlener over een harde opstelling om de IORP-richtlijn van tafel te krijgen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 911

Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

33 911 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m D

– amendement Siderius (9,I)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Van Meenen (12,I)

– amendement Van Meenen (13,I)

N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13,I,II,III,IV,V,VII,VIII

– amendement Siderius (10,I)

N.B. Indien zowel amendement 12 als amendement 10 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 10,I

– amendement Van Meenen (13,II t/m V)

– onderdeel G

– amendement Beertema (16,I)

– amendement Van Meenen (12,II)

N.B. Indien zowel amendement 16 als amendement 12 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 12,II

– amendement Van Meenen (13,VI)

– amendement Siderius (10,II)

N.B. Indien enerzijds amendement 16 en anderzijds amendement 13 en/of 10 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13,VI en/of 10,II

– onderdeel H

– onderdelen I t/m L

– amendement Siderius (9,II) (invoegen onderdeel La)

– onderdelen N t/m R

– onderdeel II

– artikel III

– amendement Van Meenen (12,III)

– amendement Van Meenen (13,VII)

– artikel IIIA

– amendement Van Meenen (11)

– amendement Van Meenen (12,IV)

– amendement Van Meenen (13,VIII)

N.B. Indien enerzijds amendement 11 en anderzijds amendement 13 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het bepaalde in amendement 13,VIII

– artikel IV

– artikel V

– amendement Siderius (8) (invoegen artikelen VA en VB)

– artikel VI

– amendement Van Meenen (12,V)

– amendement Beertema (16,II)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

33 911, nr. 17

– de motie-Van Meenen c.s. over een nationale aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid

33 911, nr. 18

– de motie-Lucas/Jadnanansing over toegang tot het vavo voor 16- en 17-jarigen met een startkwalificatie

33 911, nr. 19

– de motie-Siderius/Jadnanansing over meer laaggeletterden deel laten nemen aan educatietrajecten

33 911, nr. 20

– de motie-Siderius over docenten van werk naar werk begeleiden

33 911, nr. 21

– de motie-Rog over extra financiering voor de landelijke uitrol van het proefproject Taal voor het Leven

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over ontslagen in de zorg

29 282, nr. 194

– de motie-Agema over stoppen met het sluiten van verzorgingshuizen

29 282, nr. 195

– de motie-Leijten over voorkomen dat personeel in zorginstellingen wordt ontslagen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen

30 597, nr. 446

– de motie-Agema over het sluiten van de verzorgingshuizen terugdraaien

30 597, nr. 447

– de motie-Leijten over gezondheidsgevolgen voor ouderen die geen toegang meer krijgen tot het verzorgingstehuis

30 597, nr. 448

– de motie-Van Klaveren over het omlaag brengen van de zorguitgaven

20. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Waterkwaliteit (AO d.d. 11/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 136, nr. 8

23. VSO Aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Medische zorg voor vreemdelingen (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Asielbeleid in relatie tot antihomowetgeving (AO d.d. 16/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. Gezamenlijke behandeling van:

32 859

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

33 346

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 362

27. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

33 853

28. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

33 837

29. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

33 932

30. Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

Dinsdag 24 juni

14.00 uur

Woensdag 25 juni

10.15 uur

Donderdag 26 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 509

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet

Mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 25 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 509, nr. 21

– de motie-Leijten over geen bonus- en kortingsregelingen in verband met aansluiting op het LSP

33 509, nr. 22

– de motie-Leijten over uitwisseling van medische gegevens via een versleutelde end-to-end

33 509, nr. 23

– de motie-Klever over regie van de patiënt over zijn medisch dossier

33 509, nr. 24

– de motie-Bruins Slot over aanpassing van uitwisselingssystemen aan de eisen van de wet

33 509, nr. 25 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot/Bouwmeester over voorleggen van de gedragscode van zorgpartijen aan het CBP

33 509, nr. 26

– de motie-Van Veen over onmogelijk maken om papieren dossiers bij te houden

33 509, nr. 27

– de motie-Leijten/Voortman over zo spoedig mogelijk ontbinden van het contract met CSC

– VAO Inburgering (AO d.d. 05/06)

21 501–34, nr. 227

– VSO OJCS-Raad op 20-21 mei 2014

– VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d.15/4)

– VAO Onderwijs en digitalisering (AO d.d. 11/06)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (minister-president) (24 juni)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 168 (Wijziging van de Wet cliëntenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

33 863 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2014 (2 juli)

Zomerreces: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september (week 28 t/m 35)

2, 3 en 4 september (week 36)

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking))

9, 10 en 11 september (week 37)

33 328 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50) (commissie voert nog nader schriftelijk overleg)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

4. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

5. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

6. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

8. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

9. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

10. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

11. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

12. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

13. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

14. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (minister VWS en staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

15. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (staatssecretaris EZ)

16. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (minister voor W&R en staatssecretaris VWS)

18. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (minister VWS)

19. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (minister VWS)

20. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (minister VWS)

21. Debat over de brandstofaccijnzen (Omtzigt) (staatssecretaris van Financiën)

22. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (minister V&J)

23. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ, minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

4. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (staatssecretaris en minister Financiën, minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (minister VWS)

8. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (minister SZW)

12. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (minister W&R en minister OCW)

13. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (minister SZW)

17. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (minister EZ)

19. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (minister en staatssecretaris V&J)

20. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (minister EZ)

21. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (minister EZ en minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ)

23. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (33 685)

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 13.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015