Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011

Agenda opgesteld 1 oktober 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 oktober

14.00 uur

Woensdag 6 oktober

10.15 uur

Donderdag 7 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 176

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen

32 176 (bijgewerkt t/m nr. 12)

– nader gewijzigd amendement Van der Ham (12,I)

– artikel I

– nader gewijzigd amendement Van der Ham (12,II)

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Van der Ham (12,III)

– artikel III

– nader gewijzigd amendement Van der Ham (12,IV)

– artikel IV

– artikelen V en VI

– amendement Çelik/Ferrier (11) (invoegen artikel VIA)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Windturbines

De Voorzitter: mw. Lucas-Smeerdijk wenst haar motie op stuk nr. 127 te wijzigen en vervolgens aan te houden. Mw. Van Tongeren verzoekt haar motie op stuk nr. 128 aan te houden en dhr. Koopmans zijn motie op stuk nr. 132. Dhr. Jansen verzoekt zijn motie op stuk nr. 133 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 134 te wijzigen en vervolgens aan te houden.

Stemverklaring: Ouwehand

31 209, nr. 127 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Lucas-Smeerdijk c.s. over aanhouden van de inwerkingtreding van de AMvB

31 209, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren c.s. over verder in procedure brengen van de AMvB

31 209, nr. 129

– de motie-De Mos over stoppen met het plaatsen van windmolens

31 209, nr. 130

– de motie-De Mos/Gerbrands over overleg met de vissector

31 209, nr. 131

– de motie-De Mos/Graus over samenhang tussen dierenleed en de groei van windmolenparken

31 209, nr. 132 (aangehouden)

– de motie-Koopmans over het Rijksinpassingsplan Windpark Noordoostpolder

31 209, nr. 133 (aangehouden)

– de motie-Jansen over het baseren van de beleidsvisie en de beleidsregels op de standaardrisicobenadering

31 209, nr. 134 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Jansen over een aparte geluidnorm voor windmolenparken in het landelijk gebied

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de problemen op de arbeidsmarkt in de zorg, naar aanleiding van de vastgelopen cao-onderhandelingen

29 282, nr. 106

– de motie-Leijten c.s. over scholingsmogelijkheden en leeftijdsregelingen voor de zorgsector

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MOE-landen

29 407, nr. 109

– de motie-Voortman/Spekman over een sluitende aanpak om malafide uitzendbureaus een halt toe te roepen

29 407, nr. 110

– de motie-Spekman/Dijsselbloem over introductie van een leeftijdsonafhankelijke leerplicht

29 407, nr. 111

– de motie-Karabulut/Spekman over afspraken over medische hulp, nachtopvang en goede terugkeer naar de landen van herkomst

29 407, nr. 112

– de motie-Karabulut/Spekman over uniforme, bindende normen voor huisvesting van arbeidsmigranten

29 407, nr. 113

– de motie-Verhoeven over een gebundelde aanpak om de woonnorm te handhaven en na te leven

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

32 500, nr. 6

– de motie-Plasterk c.s. over het ongedaan maken van bezuinigingen op kinderopvang, politie, onderwijs, lerarensalarissen en inburgering

32 500, nr. 7

– de motie-Plasterk c.s. over het ongedaan maken van bezuinigingen op de inburgering

32 500, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Plasterk over het ongedaan maken van bezuinigingen op de verpleeghuizen

32 500, nr. 9

– de motie-Irrgang c.s. over niet bezuinigen op de salarissen van politieagenten

32 500, nr. 10

– de motie-Koolmees over stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar

32 500, nr. 11

– de motie-Koolmees c.s. over het ongedaan maken van bezuinigingen op onderwijs en lerarensalarissen

32 500, nr. 12

– de motie-Sap c.s. over ongedaan maken van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag

32 500, nr. 13

– de motie-Sap c.s. over evaluatie van het effect van bezuinigingen op de kinderopvang

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de conclusie van de commissie Leers t.a.v. de diplomafraude bij Hogeschool InHolland

31 288, nr. 114

– de motie-Jasper van Dijk over terugvordering van het onterechte bedrag aan diplomabonussen

31 288, nr. 115

– de motie-Van der Ham/Dijkgraaf over een bindend studieadvies na de reguliere studieduur

31 288, nr. 116

– de motie-Klaver c.s. over de studentassessor

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Invoering van eigen betalingen bij paramedische zorg en tweedelijns ggz-zorg en TNF-alfaremmers

De Voorzitter: mw. Leijten trekt haar motie op stuk nr. 142 in. Dhr. Zijlstra wenst zijn motie op stuk nr. 144 te wijzigen.

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

Stemverklaring: Van der Veen

29 248, nr. 135 (ingetrokken)

– de motie-Van der Veen/Voortman over afzien van invoering van eigen bijdragen in de ggz

29 248, nr. 136 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Veen over actualiseren van het GVS per 1 januari 2012

29 248, nr. 137 (ingetrokken)

– de motie-Van der Veen over overhevelen van TNF-alfaremmers, epoëtine en overige specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget

29 248, nr. 138

– de motie-Van der Veen/Leijten over wijzigen van de Wet geneesmiddelenprijzen als middel tegen te sterke prijsverhogingen

29 248, nr. 139

– de motie-Van der Staaij over besparingen op de ggz door minder snel door te verwijzen naar de tweedelijnszorg

29 248, nr. 140 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over uitzonderen van een aantal dbc's bij invoering van een eigenbijdrageregeling in de ggz

29 248, nr. 141 (aangehouden)

– de motie-Dijkstra over dekking voor het afzien van invoering van een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz

29 248, nr. 142 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over overleg met de ggz-sector over alternatieve besparingen

29 248, nr. 143

– de motie-Leijten over verlagen van de specialistenvergoeding in plaats van invoeren van een eigen bijdrage

29 248, nr. 144 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Zijlstra c.s. over invoeren van een eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz in 2011

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 333

Verdere behandeling van aanhangige stukken

De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

11. Spoeddebat over de berichten dat de vakbonden definitief gestopt zijn met onderhandelingen met postbedrijven Sandd, Selektmail en VSP met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Spoeddebat over het verdwijnen van de Intensive Care bij het ziekenhuis in Vlissingen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. VAO WWB-budget (AO d.d. 15/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Verkeersveiligheid/ CBR/ landbouwverkeer (AO d.d. 19/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 470

15. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders

32 367

16. Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking) (Pb EU L 285) (Implementatiewet herschikking EG-richtlijn ecologisch ontwerp energiegerelateerde producten)

32 251

17. Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

32 032

18. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter vereenvoudiging van de wettelijke regels over de sectorvakken bij het onderwijs in de leerwegen bij scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs (re- en dupliek)

32 287

19. Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

32 305

20. Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en Bijlagen (PbEU L 339)

21. Gezamenlijke behandeling van (plenaire afronding in één termijn):

32 189

Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)

32 190

Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)

32 276

Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES)

32 513, nrs. 2 t/m 18

22. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Dinsdag 12 oktober

14.00 uur

Woensdag 13 oktober

10.15 uur

Donderdag 14 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het mogelijk sluiten van jeugdgevangenissen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de prestaties van gemengde scholen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de voorgenomen sluiting van de onderzoeksafdeling van het bedrijf Abbott te Weesp met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Spoeddebat over het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over medicatiefouten in de langdurige zorg en thuiszorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

9. Gezamenlijke behandeling van:

32 500-I

Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011

32 500-III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

10. Gezamenlijke behandeling van:

32 360-I

Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2009

32 360-III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009

11. Gezamenlijke behandeling van:

32 500-IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011

32 500-IIB

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

12. Gezamenlijke behandeling van:

32 360-IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009

32 360-IIB

Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009

32 500-XIII

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011

32 500-D

14. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011

32 360-XIII

15. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009

32 360-D

16. Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2009

32 297

17. Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen)

32 357

18. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen)

32 343

19. Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations

32 383

20. Wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)

32 015

21. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

32 208

22. Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

32 289

23. Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

Dinsdag 26 oktober

14.00 uur

Woensdag 27 oktober

10.15 uur

Donderdag 28 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-XVIII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

32 360-XVIII

5. Slotwet en jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009

32 500-V

6. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

32 360-V

7. Slotwet en jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2009

8. Gezamenlijke behandeling van:

32 373

Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie

32 374

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt

32 145

9. Goedkeuring van het op 26 september 2008 te Londen totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, met Protocol en Onderlinge Overeenkomst (Trb. 2008, 201 en Trb. 2009, 123)

32 315

10. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

32 358

11. Wijziging van de Wet van 2 mei 1990 tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, uitvoering van het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen alsmede algemene bepalingen met betrekking tot verzoeken tot teruggeleiding van ontvoerde kinderen over de Nederlandse grens en de uitvoering daarvan en van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming in verband met afschaffing van de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering en kinderbescherming, alsmede, in teruggeleidingszaken, de concentratie van rechtspraak, introductie van de bevoegdheid van de rechter om te beslissen aan het hoger beroep in teruggeleidingszaken schorsende werking te verlenen, en beperking van het beroep in cassatie

Dinsdag 2 november

14.00 uur

Woensdag 3 november

10.15 uur

Donderdag 4 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-VI

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

32 360-VI

5. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009

Dinsdag 9 november

14.00 uur

Woensdag 10 november

10.15 uur

Donderdag 11 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-VIII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

32 360-VIII

5. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009

32 500-XVI

6. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

32 360-XVI

7. Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009

Dinsdag 16 november

14.00 uur

Woensdag 17 november

10.15 uur

Donderdag 18 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 504

4. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) (plenaire afronding)

32 500-XVII

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011

32 360-XVII

6. Slotwet en jaarverslag begroting Wonen, Wijken en Integratie 2009

Dinsdag 23 november

14.00 uur

Woensdag 24 november

10.15 uur

Donderdag 25 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-XII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2011

32 500-A

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

32 360-XII

6. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2009

32 360-A

7. Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2009

32 500-XIV

8. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

32 500-F

9. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

32 360-XIV

10. Slotwet en jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2009

32 360-F

11. Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2009

Dinsdag 30 november

14.00 uur

Woensdag 1 december

10.15 uur

Donderdag 2 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-IV

4. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011

32 500-H

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011

32 360-IV

6. Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2009

32 500-VII

7. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011

32 500-B

8. Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011

32 500-C

9. Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011

32 360-VII

10. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009

32 360-B

11. Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2009

32 360-C

12. Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2009

32 500-XI

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

32 360-XI

14. Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds 2009

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 500-XV

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

32 500-E

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2011

32 360-XV

6. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009

32 360-E

7. Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2009

32 500-X

8. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011

32 360-X

9. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2009

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over alle begrotingen en slotwetten (amendementen en wetsvoorstellen)

Recesperiodes

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand per

1 oktober 2010)

VVD

336

minuten

PvdA

318

minuten

PVV

307

minuten

CDA

285

minuten

SP

226

minuten

D66

188

minuten

GroenLinks

181

minuten

ChristenUnie

149

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

110

minuten