32 500 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID PLASTERK C.S.

Voorgesteld 29 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voorstelt om te bezuinigen op kinderopvang, politie, onderwijs, lerarensalarissen en inburgering;

overwegende, het belang van participatie en veiligheid;

verzoekt de regering deze bezuinigingen ongedaan te maken en de dekking te vinden in het niet-verlagen van het algemene Vpb-tarief, het schrappen van inefficiënte EZ-subsidies, bezuinigingen op defensie en het samenvoegen van ministeries;

verzoekt de regering om de doorwerkbonus af te schaffen en een deel van de opbrengst daarvan in te zetten om de arbeidskorting te verhogen waarmee werken lonender wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Plasterk

Irrgang

Koolmees

Sap

Naar boven