31 209 Schoon en zuinig

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 23 september 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat:

  • de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van windmolens van 10-6/jr. niet geldt voor wegen, spoorwegen en vaarwegen;

  • de Beleidsvisie windturbines langs auto-, spoor- en vaarwegen (1999) en de Beleidsregels voor het plaatsen van windturbines bij waterstaatswerken (2002) vuistregels geven voor de afstand tussen turbine en infrastructuur, die niet gebaseerd zijn op de gebruikelijke risicobenadering;

  • een ongeval met een windturbine in de nabijheid van een drukke autoweg of spoorlijn potentieel veel slachtoffers kan veroorzaken;

verzoekt de regering te onderzoeken hoe de beleidsvisie en beleidsregels gebaseerd kunnen worden op de standaard risicobenadering met een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van 10-6/jr. en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen

Naar boven