Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 14

14 Stemming motie Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18 maart 2020,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (25295, nr. 154).

(Zie vergadering van 18 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (25295, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, FvD, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

De motie op stuk nr. 154 hebben we meeondertekend. Wij wensen geacht te worden voor die motie gestemd te hebben.

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen.