Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 11

11 Stemming motie Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn),

te weten:

  • -de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers (35358, nr. 20).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 mei 2020.)

De voorzitter:

De heer Gijs van Dijk verzoekt om eerst te stemmen over zijn motie op stuk nr. 20 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

In stemming komt de motie-Gijs van Dijk/Smeulders (35358, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.