Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 13

13 Stemmingen moties Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn),

te weten:

  • -de motie-De Jong/Wilders over de mogelijkheid om medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel halen (35358, nr. 14);

  • -de motie-De Jong over tewerkstellingsvergunningen invoeren voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa (35358, nr. 15);

  • -de motie-Palland over de wet monitoren, er jaarlijks over rapporteren en na drie jaar evalueren (35358, nr. 16);

  • -de motie-Jasper van Dijk/Bruins over eisen stellen aan de verlenging van een detachering na twaalf maanden (35358, nr. 17);

  • -de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over maximeren van de dag- of onkostenvergoedingen (35358, nr. 18);

  • -de motie-Van Weyenberg/Palland over betere bescherming van werknemers (35358, nr. 19);

  • -de motie-Gijs van Dijk/Smeulders over gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers (35358, nr. 20).

(Zie wetgevingsoverleg van 12 mei 2020.)

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor zijn motie (35358, nr. 18) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Jong/Wilders (35358, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong (35358, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de PVV, FvD, Van Haga en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Palland (35358, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Bruins (35358, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Palland (35358, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Krol/Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.