Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 71, item 21

21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof ) - 35452

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 08 mei 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media - 35453

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) - 35454

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 11 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) - 35455

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen - 35456

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 11 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19) - 35457

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 12 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico's op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 35458

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 mei 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Verlenging termijnen infractieprocedures Europese Commissie - 21109-244

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2020 - 21109-245

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2020 en het verslag van de extra Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2020 - 21501-02-2156

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2020 - 21501-02-2157

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 22 april 2020 - 21501-02-2158

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 mei 2020 - 21501-02-2159

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken Handel inzake COVID-19 van 16 april 2020 - 21501-02-2160

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda extra ingeplande eurogroep 8 mei 2020 - 21501-07-1689

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de EU-top met de landen van de Westelijke Balkan d.d. 6 mei 2020 - 21501-20-1534

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Commissie mededeling over EU-steunpakket voor de Westelijke Balkan voor de bestrijding van COVID-19 - 21501-20-1535

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 03 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de videoconferentie van de leden van de Europese Raad inzake COVID-19 van 23 april 2020 - 21501-20-1536

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over het vertrouwelijk delen van het PESCO projecten voortgangsrapport 2020 - 21501-28-201

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda informele Telecomraad 5 mei 2020 - 21501-33-805

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslagen van de informele ministeriële videoconferenties cultuur (8 april 2020) en onderwijs (14 april 2020) inzake COVID-19 - 21501-34-329

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling over de toekomst van het Oostelijk Partnerschap - 22112-2869

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling identiteit beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds - 22112-2870

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU-Actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 - 22112-2871

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing Commissiewerkprogramma 2020 - 22112-2872

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over aanbieding rapporten ISO en I&O Research m.b.t. financiële ouderbijdrage voor studenten - 24724-171

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA BV - 25087-254

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Westerveld over onderzoeken van de zaak van 573 gedupeerde studenten - 25268-185

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie zbo-evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid - 25268-186

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rectificatie van brief over COVID-19 Update stand van zaken met betrekking tot telecomdata - 25295-317

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deelname aan technische briefings over COVID-19 - 25295-318

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om het stuk van de heer Hertogh en mevrouw Buurman aan de Kamer te doen toekomen - 25295-319

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg - 25424-530

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag IMFC voorjaarsvergadering april 2020 - 26234-240

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie - 26643-680

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland - 27062-111

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen onderzoeksinfrastructuur: investeringen uit Nationale Roadmap, Europese samenwerking en Einstein Telescoop - 27406-227

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over het spanningsveld tussen enerzijds de uitoefening van het budgetrecht door het parlement en de openbare informatie-uitwisseling die daarbij hoort en anderzijds de regels voor de omgang met koersgevoelige informatie op grond van onder andere de Wet financieel toezicht en de Verordening marktmisbruik (PbEU 2014, L173) - 28165-324

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie-Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie) - 28844-213

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning facultatieve prestatie in de medisch specialistische zorg (msz) - 29248-321

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwetsbaarheid app NL-Alert en voortgang onderzoek datalek - 29668-55

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 - 29754-545

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten - 29861-49

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarrapportages 2019 NS en ProRail - 29984-893

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 17 april 2020 - 29984-894

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

WOB-besluiten over granuliet - 30015-66

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang herstel bij VMBO Maastricht en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs - 30079-112

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten aanpak kinderporno - 31015-193

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om alle relevante informatie vanaf 2014 rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire te ontvangen - 31066-626

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verzamelbesluit Toeslagen - 31066-627

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 22 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over berichtgeving van Follow The Money over de toeslagenaffaire - 31066-628

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613) - 31066-629

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen - 31066-630

staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit tot inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018 - 31066-631

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fraude Signalering Voorziening (FSV) - Stappen op weg naar een signaleringsvoorziening en fraudebestrijding bij de Belastingdienst die voldoet aan wet- en regelgeving - 31066-632

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over onderwijs en corona - 31289-418

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 20 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het Onderwijsraadadvies inzake de aanvragen van SIVOR - 31289-419

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs - 31293-518

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan "Stages en leerbanen" van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - 31524-465

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding luchthavenbesluit Gilze-Rijen - 31936-738

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 21 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inkomensongelijkheid door Belastingstelsel - 32140-70

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handleiding Coöperatie Laatste Wil - 32647-79

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Bijzondere Bijstand Buitenland en consulaire ontwikkelingen - 32734-48

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel van de uitreiking van de Mensenrechtentulp naar december 2020 - 32735-288

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie verkenningen erfgoedthema's archeologie, militair erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965 - 32820-351

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering (Kamerstuk 32824-295) - 32824-296

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke afspraken over de Veranderopgave inburgering (VOI) - 32824-297

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de nulmeting en monitoring Plastic Pact NL - 32852-117

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over Circulaire Economie - 32852-118

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over opzet beleidsdoorlichting artikel 21: Duurzaamheid - 32861-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herziening van de Wet wapens en munitie - 33033-28

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Omgevingswet - 33118-142

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis - 33506-42

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake appreciatie scorekaarten multilaterale organisaties - 33625-294

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 23 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2019 -2020 - 33625-295

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2019 t/m 2022 en evaluatie Koninklijke Bibliotheek - 33846-58

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vereffeningsverslag Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG) - 33910-29

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanstelling Kwartiermakers toekomst accountancysector - 33977-31

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) - 33996-77

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Diverse onderwerpen inzake MH17-dossier - 33997-151

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2019 - 34245-7

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 in verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo - 34878-14

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over o.a. het bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de Wajong-uitkering - 35213-32

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 08 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp van de ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen - 35267-19

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar aanleiding van COVID-19 - 35300-IX-18

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 29 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Niet bijwonen lustrumherdenking in Jerevan op 24 april 2020 - 35300-V-66

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 maart 2020, over de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië - 35300-VI-121

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het gespreksverslag onderzoek Poch - 35300-VI-122

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Rechtspraak 2019 - 35300-VI-123

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorbereiding tijdelijke wetgeving maatregelen COVID-19 - 35300-VI-124

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties en vragen uit het notaoverleg, gehouden op 29 april 2020, over onderwijs en corona - 35300-VIII-178

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 06 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie Van Meenen en Rog inzake diplomering op basis van schooleigen resultaten in het voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 35300 VIII-177) - 35300-VIII-179

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 08 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ondersteuning leerlingen bij onderwijs op afstand - 35300-VIII-181

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering amendementen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 - 35300-XVII-56

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 28 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector - 35334-81

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de initiatiefnota "Actieplan Arbeidsmigratie" van de leden Segers en Marijnissen - 35359-3

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk - 35393-5

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen van COVID-19-crisis op land-, tuinbouw- en visserijsectoren - 35420-30

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Klein Krediet Corona (KKC) garantieregeling - 35420-31

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket - 35430-34

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer in verband met beroep op artikel 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector - 35441-17

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 april 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35442-3

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie:

Verzoek van het lid Wilders (PVV) om in de week van 11 mei een plenair debat te houden over het bericht dat verpleeghuizen wegens RIVM-richtlijnen zijn geweigerd bij het testen - 2020Z08282

Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 09 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2020 - 31865-172

voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019 - 29924-200

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 07 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453);

b. de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid:

- Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) (35454);

c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) (35455);

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19) (35457);

f. de vaste commissie voor Financiën:

- Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico's op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (35458).