17 Stemmingen overige moties Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum,

te weten:

  • -de motie-Krol over de onafhankelijke positie van de Raad van State (34854, nr. 14);

  • -de motie-Krol over afwachten van het eindrapport van de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel (34854, nr. 15).

(Zie vergadering van 20 februari 2018.)

De voorzitter:

De motie-Krol (34854, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Krol, Arissen, Özütok, Martin Bosma, Kuzu, Van Raak en Baudet, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel de regering gevraagd adviseert over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel;

overwegende dat ingevolge het instellingsbesluit de staatscommissie daarbij in overweging neemt dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid ambieert bij beleid en politiek;

overwegende dat de staatscommissie in zijn rapport van oktober jongstleden het raadgevend referendum expliciet noemt als mogelijke overbrugging van de kloof tussen politiek en burger, onder andere op pagina 16 ("Hoewel dit instrument [het raadgevend correctief referendum, red.] onder de bevolking ruime steun geniet als aanvulling op onze representatieve democratie") en op pagina 26 ("Hierbij moet worden aangetekend dat het raadgevend correctief referendum tot op zekere hoogte deze spanning [de discrepanties tussen politieke besluitvorming en opvattingen van de meerderheid van de bevolking, red.] kan verminderen");

verzoekt de regering de intrekking van de Wet raadgevend referendum pas weer aan de Kamer te sturen nadat de staatscommissie haar opdracht heeft afgerond en nadat het parlement over het eindrapport heeft gedebatteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 15 (34854).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Krol (34854, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol c.s. (34854, nr. 19, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven