25 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 27 februari 2018 - 21501-02-1827

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018 - 21501-04-207

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 15 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie rijkscofinancieringsregeling Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013 - 21501-08-706

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over de toespraak over de Nederlandse visie op Europa die de minister-president voornemens is op 2 maart 2018 te houden - 21501-20-1297

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de fiche: Mededeling, richtlijn en verordening betreffende een definitief btw-systeem (Kamerstuk 22112-2425) en meerdere brieven van de staatssecretaris van Financiën over diverse btw-onderwerpen - 22112-2483

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse bijdrage aan publieke consultatie EU over beveiliging personenvervoer op het spoor - 22112-2484

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening en richtlijn herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen - 22112-2485

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden - 22112-2486

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling EU Irakstrategie - 22112-2487

minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de "Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van brexit" en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de brexit - 23987-217

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de kerncentrale van Tihange - 25422-219

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over informatie over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten - 29453-468

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 februari 2018, over ThyssenKrupp en Tata Steel - 29826-96

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

IOB-beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties - 31271-29

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 26 januari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over bescherming en behoud van erfgoed - 32820-220

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken onregelmatigheden bij de identificatie en registratie van runderen in het licht van het fosfaatreductieplan 2017 - 33037-273

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op het bericht "Onderzoek Misstanden in een Colombiaanse haven" uit de Groene Amsterdammer - 33625-254

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 16 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkprogramma 2018 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) - 34775-VIII-125

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 februari 2018

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Toestemming deelname gesprek 14 februari 2018 over mogelijk te organiseren activiteiten rond het thema "open data", in het kader van de verantwoording van de rijksoverheid over het jaar 2017 - 2018Z02574

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname gesprek 14 februari 2018 over mogelijk te organiseren activiteiten rond het thema "open data", in het kader van de verantwoording van de rijksoverheid over het jaar 2017 - 2018Z02574

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 14 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over toestemming gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs - 2018Z02910

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie over toestemming gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs - 2018Z02910

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 19 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op de brief over de ongrondwettige regeling van de geheimhoudingsplicht van advocaten - 2018Z02948

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift reactie op de brief over de ongrondwettige regeling van de geheimhoudingsplicht van advocaten - 2018Z02948

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 20 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van reactie op brief inzake postbezorging op Bonaire - 2018Z03011

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2018

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Naar boven