8 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) (34851);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen (34871);

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie (34815).

Ik stel voor toestemming te geven aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag op woensdag 7 maart van 17.00 uur tot 21.00 uur over de initiatiefnota Vast werk loont (34855).

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor van de agenda af te voeren:

  • -het debat over het bericht "Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel";

  • -het dertigledendebat over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de zorg.

Ik benoem in de commissie voor de Werkwijze het lid Markuszower tot lid in plaats van het lid Beertema.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 34785-52; 34785-55; 34785-56; 34775-XVII-24; 34775-XVII-34; 34775-VIII-38; 34775-VIII-41.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 34775-XII-48; 34775-XII-49; 34775-XII-50; 25883-303; 32813-134.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, met als eerste spreker het lid Kuiken namens de PvdA;

  • -het VAO Bedrijfslevenbeleid, met als eerste spreker het lid Alkaya namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Lodders, namens de VVD.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Enkele weken geleden heb ik een meerderheidsdebat aangevraagd over de fraude bij de identificatie en registratie van rundvee. Ik zou u willen verzoeken om dit debat na het reces spoedig in te plannen. Er zijn inmiddels een aantal brieven ontvangen waarom gevraagd is.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, van harte steun voor het snel inplannen van dat debat. Ik zou nog wel de mogelijkheid willen geven om naar aanleiding van de brieven feitelijke schriftelijke vragen te stellen, bijvoorbeeld met als sluitingstermijn morgen om 12.00 uur.

De voorzitter:

Dat moet via de commissie. Daar is de commissie ook voor. Zo werkt het, meneer Bisschop.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter, akkoord met het voorstel van de VVD.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, steun. Er is veel maatschappelijke beroering over. We krijgen op dit moment ongeveer elke week een brief van de minister, dus het is goed om er ook eens over te debatteren.

De heer Geurts (CDA):

Steun voor het verzoek van de VVD-fractie. Tegen de heer Bisschop zeg ik, via de voorzitter, dat hij dat verzoek ook namens mij bij de commissie mag doen.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Mede namens mijn collega Grashoff van harte steun.

De heer Segers (ChristenUnie):

Namens de ChristenUnie: steun.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is dat de minister de kans krijgt om zichzelf te verdedigen, want zij krijgt behoorlijk wat over zich heen, dus steun voor het verzoek.

De voorzitter:

U heeft steun van een meerderheid, maar tegelijkertijd heeft de heer Bisschop gezegd dat er een soort schriftelijke vragenronde gaat plaatsvinden, dat er brieven moeten komen, dus we kunnen niet zeggen dat het na het reces wordt gepland, want dat is afhankelijk van die informatie.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Ik heb de heer Bisschop horen vragen om een feitelijke vragenronde en volgens mij kan die vrij snel. Als we elkaar dan ook scherp houden dat het geen ellenlange vragen worden, maar echt de feitelijke vragen, dan zal ik dat verzoek zeker ook steunen, maar dat wordt via de commissie. Dank voor de steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Dat was het, wat mij betreft. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven