34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel de regering gevraagd adviseert over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel,

overwegende dat ingevolge het instellingsbesluit de Staatscommissie daarbij in overweging neemt dat de Nederlandse burger meer betrokkenheid ambieert bij beleid en politiek,

overwegende dat de staatscommissie in zijn rapport van oktober jl. het raadgevend referendum expliciet noemt, als mogelijke overbrugging van de kloof tussen politiek en burger, onder andere op pagina 16 («Hoewel dit instrument [het raadgevend correctief referendum, red.] onder de bevolking ruime steun geniet als aanvulling op onze representatieve democratie») en op pagina 26 («Hierbij moet worden aangetekend dat het raadgevend correctief referendum tot op zekere hoogte deze spanning [de discrepanties tussen politieke besluitvorming en opvattingen van de meerderheid van de bevolking, red.] kan verminderen»),

verzoekt de regering de intrekking van de Wet raadgevend referendum pas weer aan de Kamer te sturen nadat de Staatscommissie haar opdracht heeft afgerond en nadat het parlement over het eindrapport heeft gedebatteerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Arissen

Özütok

Bosma

Kuzu

Van Raak

Baudet

Naar boven