Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 33

33 Stemmingen moties Onderdeel Energie begroting Economische Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Energie van de begroting van Economische Zaken voor 2015,

te weten:

 • -de motie-Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land (34000-XIII, nr. 98);

 • -de motie-Smaling over het in Groningen te bouwen windpark N33 (34000-XIII, nr. 99);

 • -de motie-Leegte over handhaving van het systeem voor investeringsbeslissingen (34000-XIII, nr. 100);

 • -de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over de in de SDE+-regeling berekende grondvergoeding (34000-XIII, nr. 101);

 • -de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over meebesturen van bewoners en lokale overheden over de planning van een windpark (34000-XIII, nr. 102);

 • -de motie-Agnes Mulder over de techniek van monomestvergisting (34000-XIII, nr. 103);

 • -de motie-Agnes Mulder over windenergie buiten de 12-mijlszone (34000-XIII, nr. 104);

 • -de motie-Agnes Mulder over een aparte categorie voor energiecoöperaties (34000-XIII, nr. 105);

 • -de motie-Agnes Mulder over stimuleren van het thuis opwekken van zonnestroom (34000-XIII, nr. 106);

 • -de motie-Jan Vos/Van Tongeren over benutting van het Nationaal Energiebespaarfonds (34000-XIII, nr. 107);

 • -de motie-Jan Vos/Leegte over een samenhangend plan van aanpak (34000-XIII, nr. 108);

 • -de motie-Klever over zuiniger omgaan met het Groninger gas (34000-XIII, nr. 109);

 • -de motie-Klever over koopkrachtplaatjes voor verschillende typen huishoudens (34000-XIII, nr. 110);

 • -de motie-Klever over stoppen met het plaatsen van windturbines op zee (34000-XIII, nr. 111);

 • -de motie-Klever over in kaart brengen van verdringingseffecten van economische activiteiten (34000-XIII, nr. 112);

 • -de motie-Van Veldhoven over subsidiëring van biomassabijstook (34000-XIII, nr. 113);

 • -de motie-Van Veldhoven over het behalen van de 2050-doelen (34000-XIII, nr. 115);

 • -de motie-Van Veldhoven over netwerkbedrijven als bemiddelaar (34000-XIII, nr. 116);

 • -de motie-Van Veldhoven over het vrijkomende bedrag van 230 miljoen investeren in innovatieve technologieën (34000-XIII, nr. 117);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over verdergaande duurzaamheidseisen in de SDE+ (34000-XIII, nr. 118);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over terugvorderen van subsidie bij vervroegde vervanging van windmolens (34000-XIII, nr. 119);

 • -de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over over afzien van besteding van de SDE+-regeling in het buitenland (34000-XIII, nr. 120);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over monitoren van lozingsputten (34000-XIII, nr. 121);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over het halen van de energieakkoorddoelen (34000-XIII, nr. 122);

 • -de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over behouden van de vergunningen voor de Hollandse kust (34000-XIII, nr. 123);

 • -de motie-Jan Vos c.s. over voorkomen c.q. beperken van eventuele hinder en schade voor bewoners (34000-XIII, nr. 130);

 • -de motie-Van Veldhoven over de SDE-innovatiegelden (34000-XIII, nr. 131);

 • -de motie-Van Veldhoven over onderzoek naar de mogelijkheden en baten van gelijkstroom (34000-XIII, nr. 132);

 • -de motie-Klever over stoppen met het bouwen van windmolens op land (34000-XIII, nr. 133).

(Zie wetgevingsoverleg van 17 november 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Agnes Mulder stel ik voor, haar motie (34000-XIII, nr. 103) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (34000-XIII, nr. 118) aan te houden. Op verzoek van de heer Leegte stel ik voor, zijn motie (34000-XIII, nr. 100) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar moties (34000-XIII, nrs. 121 en 123) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar motie (34000-XIII, nr. 113) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat juist in de gebouwde omgeving veel potentieel voor energiebesparing onbenut blijft;

verzoekt de regering om, zolang de markt dit potentieel niet verwezenlijkt, een pilot mogelijk te maken waarmee een rol voor netwerkbedrijven als bemiddelaar tussen financiers, de bouwsector en woningeigenaren waarbij financiering via een tijdelijke verhoging van het vastrecht kan worden afgelost, wordt uitgeprobeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 134, was nr. 116 (34000-XIII).

Op verzoek van mevrouw Van Veldhoven stel ik voor, haar gewijzigde motie (34000-XIII, nr. 134, was nr. 116) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Smaling (34000-XIII, nr. 99) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doelen uit het energieakkoord voor Wind op Land gehaald dienen te worden met draagvlak;

constaterende dat er voor het bij Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door de ontwikkelaars, en door de provincie Groningen nog een zesde variant is gepresenteerd;

constaterende dat de door de provincie Groningen aangedragen zesde variant weliswaar minder woningen belast dan de eerdere varianten, maar onvoldoende draagvlak heeft omdat het voorgestelde windpark zeer dichtbij het dorp Meeden komt te liggen;

constaterende dat een alternatieve zevende variant, voorgesteld door de Gemeente Menterwolde, breed gedragen wordt onder de bevolking van Menterwolde;

constaterende dat het college van Gedeputeerde Staten, ondanks dit brede draagvlak, heeft aangegeven de alternatieve variant niet te willen onderzoeken;

verzoekt de regering, de ruimte te geven aan de provincie Groningen om de door de gemeente Menterwolde breed gedragen variant op haalbaarheid te onderzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 135, was nr. 99 (34000-XIII).

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 117) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de bijstook van duurzaam geproduceerde biomassa tot 25 PJ verplicht te stellen, en het basisbedrag hiervoor in de SDE+ gelijk te stellen aan dat voor Wind op Land voor windluwe gebieden;

verzoekt de regering tevens om de ongeveer 230 miljoen euro die hierdoor vrijkomt, te investeren in innovatieve technologieën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 136, was nr. 117 (34000-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Smaling (34000-XIII, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling/Agnes Mulder (34000-XIII, nr. 135, was nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber (34000-XIII, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, Klein en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber (34000-XIII, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34000-XIII, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34000-XIII, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (34000-XIII, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Van Tongeren (34000-XIII, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jan Vos/Leegte (34000-XIII, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (34000-XIII, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (34000-XIII, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (34000-XIII, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (34000-XIII, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 136, was nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (34000-XIII, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Van Tongeren (34000-XIII, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (34000-XIII, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik wil een stemming corrigeren. De motie op stuk nr. 136, was nr. 117 hebben wij niet gesteund.

De voorzitter:

Dat wordt genoteerd in de Handelingen. De motie was verworpen en zij blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Jan Vos c.s. (34000-XIII, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (34000-XIII, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (34000-XIII, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.