Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 36

36 Stemming motie MIRT

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO MIRT, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand over een analyse naar de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen (33750-A, nr. 79). 

(Zie vergadering van 3 juli 2012.) 

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (33750-A, nr. 79) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat schadelijke stoffen als gevolg van wegverkeer ernstige, blijvende schade bij (ongeboren) kinderen kunnen aanrichten zoals longafwijkingen en astma, en dat deze effecten zich voordoen binnen de normen die de regering op dit moment hanteert voor luchtkwaliteit; 

constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de huidige normen voor luchtkwaliteit minimaal te halveren omdat deze nu veel te weinig rekening houden met de gevoeligheid van (ongeboren) kinderen en de blijvende gezondheidsschade die hen binnen de huidige normen kan worden berokkend; 

constaterende dat de GGD nu al als richtlijn hanteert dat er geen scholen gebouwd zouden mogen worden binnen een straal van 300 meter van een snelweg en 50 meter van een provinciale weg of drukke stadsweg, maar dat zich in een straal van 300 meter van de aan te leggen Zuidelijke Ringweg Groningen zestien scholen, acht kinderdagverblijven en vier zorginstellingen bevinden; 

constaterende dat het Longfonds en kinderartsen waarschuwen dat veel kinderen rond de Zuidelijke Ringweg in Groningen het risico lopen ernstige longziektes te ontwikkelen als gevolg van de te verwachten luchtvervuiling; 

verzoekt de regering, een analyse uit te voeren naar bovengenoemde gezondheidsrisico's van de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 98, was nr. 97 (33750-A). 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Ouwehand (33750-A, nr. 98, was nr. 97). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.