Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 20

20 Stemmingen Begroting Gemeentefonds

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (34000-B). 

(Zie vergadering van 5 november 2014.) 

In stemming komt het amendement-Segers c.s. (stuk nr. 15, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, Klein, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Graus (stuk nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Ellemeet (GroenLinks):

Voorzitter. De gemeenten staan voor grote, verstrekkende, nieuwe verantwoordelijkheden. Niet eerder kregen zij in korte tijd zo veel taken van het Rijk overgedragen als nu. De decentralisaties raken gemeenten en de mensen om wie het gaat in de kern. Zij gaan over gezondheid, zorg en deelnemen aan de samenleving. Mijn fractie is groot voorstander van zorg en begeleiding dicht bij mensen. Deze majeure omslag dreigt echter slachtoffers te maken door de onverantwoorde taakstelling die de gemeenten voorgeschoteld krijgen. Hoe genuanceerd je ook wilt kijken naar de manier waarop de decentralisaties worden doorgevoerd door het kabinet, je kunt maar één conclusie trekken: gemeenten krijgen grote verantwoordelijkheden over de schutting geworpen, met disproportionele kortingen op het budget. Zij kunnen deze nieuwe taken met de beste inzet en intentie en alle kwaliteiten die zij in huis hebben, niet uitvoeren met deze budgetten zonder mensen aan de kant te zetten of hun zorg te ontzeggen. Door gemeenten in de beginfase van dit kwetsbare decentralisatieproject voor een enorme taakstelling te stellen, brengt het kabinet de zorg voor en begeleiding van kwetsbare mensen willens en wetens in gevaar. GroenLinks kan deze bezuinigingen niet accepteren en zal dan ook tegen de begrotingsstaat van het Gemeentefonds stemmen. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, D66, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de SP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.