Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 30, item 37

37 Stemming motie onderdeel Water begroting I&M

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel Water van de begroting van I&M voor 2015,

te weten:

  • -de motie-Smaling c.s. over een inventarisatie naar oplossingen voor het probleem van slappe bodems en bodemdaling (34000-J, nr. 12).

(Zie vergadering van 17 november 2014.)

De voorzitter:

De motie-Smaling (34000-J, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Smaling, Bisschop en Jacobi, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds meer gemeenten, bewoners, bedrijven, maar ook het Rijk in de Nederlandse Delta te maken hebben met schade als gevolg van bodemdaling en daarmee gepaard gaande overstromingen;

overwegende dat deze schade niet alleen op decentraal niveau te dragen is door gemeenten, inwoners en bedrijven;

overwegende dat de rijksoverheid een belang heeft dat de Nederlandse Delta als economisch hart van Nederland blijft kloppen, ook op langere termijn;

overwegende dat het Deltaprogramma geen aandacht heeft voor de problematiek van bodemdaling en slappe bodem, ondanks dat de veiligheid achter de versterkte dijken in deze gebieden onder druk komt te staan als de bodem daalt;

verzoekt de regering, een inventarisatie te doen samen met provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om te bezien welke oplossingen noodzakelijk zijn voor het probleem van de slappe bodems en bodemdaling, waarbij kennisdeling, kennisontwikkeling en oplossingen voor de lange termijn centraal staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 12 (34000-J).

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling c.s. (34000-J, nr. 24, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.