Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-2009nr. 73, pagina 5768-5769

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over uitvoering van Marokkaans overheidsbeleid, te weten:

- de motie-De Krom over het niet opnemen van de dubbele nationaliteit in het GBA (27859,31268, nr. 19);

- de motie-De Krom over de garantie dat informatie uit de GBA niet wordt verstrekt aan niet-Nederlandse overheidsinstellingen (27859,31268, nr. 20);

- de motie-De Krom over een verbod op het gebruik van de Marokkaanse namenlijst door Nederlandse gemeenten (27859,31268, nr. 21).

(Zie vergadering van 2 april 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer De Krom stel ik voor, zijn motie (27859, 31268, nr. 19) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Krom (27859, 31268, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Krom (27859, 31268, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.